English

Pengumuman


e-Warta Persekutuan
Portal rasmi e-Warta Persekutuan telah dilancarkan secara rasmi oleh Y.B. Dato’ Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz pada 26 April 2011 di Dewan Tan Sri Abdul Kadir Yusof, Jabatan Peguam Negara. Mulai 26 April 2011, perundangan subsidiari utama yang merangkumi P.U.(A) dan P.U.(B) boleh didapati dari portal ini.


Penyiaran Akta
Semua Akta yang diluluskan oleh Parlimen dalam bulan Mac 2011 boleh diakses menerusi portal ini mulai 2 Jun 2011.
Act A1475
AKTA LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (PINDAAN) 2015


Act A1501
AKTA BEKALAN ELEKTRIK (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 59/2014
PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK KELAPA SAWIT) (NO. 2) 2014


P.U. (A) 65/2014
PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) (NO. 6) 2014


P.U. (B) 96/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 109/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 110/2014
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 117/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 129/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 167/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 168/2014
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 217/2014
PEMBERITAHUAN TEMPAT PERLINDUNGAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 42(1)


P.U. (B) 318/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 321/2014
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 322/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 374/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 30/2015
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 56/2015
PELANTIKAN PEMERIKSA DOKUMEN


P.U. (A) 49/2015
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) 2015


P.U. (A) 114/2015
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 3) 2015


P.U. (A) 115/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 11) 2015


P.U. (A) 116/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 12) 2015


P.U. (A) 118/2015
PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (FI) (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 249/2015
PENETAPAN DAN PEMBATALAN PENETAPAN DEPOH IMIGRESEN


P.U. (B) 260/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 261/2015
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - PERMATANG PAUH, PULAU PINANG


P.U. (B) 349/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 350/2015
PERISYTIHARAN RUMAH, BANGUNAN, KEPUNGAN ATAU TEMPAT ATAU MANA-MANA BAHAGIANNYA SEBAGAI TEMPAT TAHANAN


P.U. (A) 205/2015
PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN JENAYAH (TATACARA LEMBAGA PENASIHAT) (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 206/2015
PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN KEGANASAN (ORANG TAHANAN) 2015


P.U. (B) 367/2015
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 50 PRESINT 1 BANDAR PUTRAJAYA


P.U. (A) 214/2015
PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA PELANCONG DARIPADA REPUBLIK CHINA (TAIWAN)) (PENGECUALIAN) 2015


P.U. (B) 371/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 216/2015
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 5) 2015


P.U. (A) 217/2015
PERINTAH SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (TARIKH PELETAKHAKAN) 2015


P.U. (B) 376/2015
NOTIS PENENTUAN AWAL AFIRMATIF PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT GEGELUNG KELULI YANG DIPRACAT, DICAT ATAU DISALUT WARNA YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM


P.U. (B) 380/2015
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (B) 381/2015
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (B) 387/2015
PELANTIKAN ANGGOTA MAJLIS PERUNDINGAN GAJI NEGARA


P.U. (B) 388/2015
PENETAPAN DI BAWAH PERENGGAN 5(1)(b)


P.U. (A) 220/2015
PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN PENUBUHAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ANTARA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND) (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 389/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 390/2015
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 391/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 221/2015
PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA PELANCONG DARIPADA REPUBLIK RAKYAT CHINA) (PENGECUALIAN) 2015


P.U. (A) 223/2015
PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN NEGARA (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 397/2015
PERISYTIHARAN TEMPOH REHAT BAGI MAHKAMAH TINGGI DI MALAYA


P.U. (B) 398/2015
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 224/2015
PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN (NO. 2) (PINDAAN) (NO. 2) 2015


P.U. (A) 226/2015
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) (NO. 7) 2015


P.U. (A) 227/2015
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) (PINDAAN) (NO. 3) 2015


P.U. (A) 228/2015
KAEDAH-KAEDAH MEMBAHARUI UNDANG-UNDANG (PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN) (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 229/2015
PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN NEGARA (PINDAAN) (NO. 2) 2015


P.U. (B) 399/2015
PENGECUALIAN DARIPADA SUBSEKSYEN 3(2)


P.U. (B) 400/2015
PENGECUALIAN DARIPADA PERENGGAN 5(1)(a) DAN (b)


P.U. (A) 230/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA CHERAS-KAJANG) (PINDAAN) (NO. 3) 2015


P.U. (A) 231/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-KARAK) (PINDAAN) (NO. 4) 2015


P.U. (A) 232/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA DUTA-ULU KELANG) (PINDAAN) (NO. 2) 2015


P.U. (B) 401/2015
PELANTIKAN PENDAFTAR


P.U. (A) 237/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA KORIDOR GUTHRIE) (NO. 2) (PINDAAN) (NO. 3) 2015


P.U. (A) 238/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA LINGKARAN LUAR BUTTERWORTH) (PINDAAN) (NO. 4) 2015


P.U. (A) 239/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SUNGAI BESI) (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 240/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA BARU PANTAI) (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 241/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PENYURAIAN TRAFIK LINGKARAN KAJANG) (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 406/2015
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 407/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 408/2015
NOTIS PENAMATAN PENGENAAN DUTI ANTI-LAMBAKAN YANG AKAN BERLAKU TERHADAP IMPORT POLYETHYLENE TEREPHTHALATE YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI THAILAND


P.U. (A) 250/2015
PERATURAN-PERATURAN PERIHAL DAGANGAN (HARGA JUALAN MURAH) (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 409/2015
FATWA DI BAWAH SEKSYEN 34


P.U. (B) 411/2015
PERATURAN-PERATURAN PERINDUSTRIAN NANAS (BANTUAN KEWANGAN UNTUK PEKEBUN-PEKEBUN) 1994 -TEMPOH PERMOHONAN BAGI GERAN PENANAMAN DAN GERAN PENANAMAN SEMULA


P.U. (B) 412/2015
PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (A) 252/2015
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB)(PINDAAN) 2015


P.U. (A) 253/2015
PERINTAH BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN SURCAJ)(PINDAAN JADUAL KEDUA) 2015


P.U. (A) 254/2015
KAEDAH-KAEDAH INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (PERJANJIAN BEKALAN AIR PUKAL) 2015


P.U. (B) 413/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PARLIMEN


P.U. (B) 414/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERLIS


P.U. (B) 415/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KEDAH


P.U. (B) 416/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KELANTAN


P.U. (B) 417/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - TERENGGANU


P.U. (B) 418/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PULAU PINANG


P.U. (B) 419/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERAK


P.U. (B) 430/2015
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 52298 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 423/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN - WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (B) 424/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 425/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - MELAKA


P.U. (B) 426/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN -DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - JOHOR


P.U. (B) 433/2015
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 37793 MUKIM PETALING


P.U. (A) 255/2015
PERATURAN-PERATURAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN WANG (PERNIAGAAN PENGIRIMAN WANG) (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 435/2015
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 436/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 437/2015
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 438/2015
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 439/2015
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 440/2015
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2015 (NO. 3) YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (B) 441/2015
NOTIS DI BAWAH SUBSEKSYEN 70(2)


P.U. (A) 256/2015
PERINTAH PELEPASAN CUKAI DUA KALI (KERAJAAN REPUBLIK SLOVAK) 2015


P.U. (A) 257/2015
PERATURAN-PERATURAN AHLI GEOLOGI (PENDAFTARAN AHLI GEOLOGI) 2015


P.U. (A) 258/2015
PERINTAH DUTI EKSAIS (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 259/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 23) 2015


P.U. (A) 261/2015
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 6) 2015


P.U. (B) 444/2015
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA -TRIPLEX


P.U. (B) 445/2015
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - EXPERTISE


P.U. (B) 446/2015
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DUPLEX


P.U. (B) 447/2015
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - EXCITE


P.U. (B) 448/2015
AKTA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998 - PEMBETULAN


P.U. (B) 449/2015
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DELIRADOST YELLOW


P.U. (B) 450/2015
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN - DEKZIDANE


P.U. (A) 263/2015
KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN) (KENDERAAN BARANGAN BERBAHAYA) 2015


P.U. (A) 264/2015
PERATURAN-PERATURAN HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 451/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 452/2015
REHAT BAGI MAHKAMAH PERSEKUTUAN


P.U. (A) 266/2015
PERINTAH PERBADANAN RRIM-CONSULT CORPORATION (PENGGULUNGAN DAN PEMBUBARAN) 2015


P.U. (B) 453/2015
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 455/2015
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 48664 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 456/2015
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 48665 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 457/2015
PENGECUALIAN DARIPADA SUBSEKSYEN 3(2)


P.U. (B) 458/2015
PENGECUALIAN DARIPADA PERENGGAN 5(1) (a), (b), (c), (d) DAN (e)


P.U. (A) 268/2015
PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) (NO. 3) 2015


P.U. (B) 461/2015
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (B) 464/2015
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (B) 465/2015
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (A) 269/2015
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (NO. 2) 2015


P.U. (A) 270/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 24)2015


P.U. (A) 271/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 25) 2015


P.U. (A) 272/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI (NO. 26) 2015


P.U. (A) 273/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 27) 2015


P.U. (A) 274/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 28 )2015


P.U. (B) 469/2015
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN


P.U. (A) 275/2015
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (SENTUHAN BUDIMAN SDN. BHD.) 2015


P.U. (B) 470/2015
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 276/2015
KAEDAH-KAEDAH ARKITEK (PINDAAN) 2015

Portal e-Warta Persekutuan merupakan portal rasmi bagi penyiaran semua perundangan persekutuan. Pewartaan secara atas talian ini akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut fasa. Fasa pertama yang meliputi pewartaan perundangan subsidiari, iaitu P.U.(A) dan P.U.(B), telah dilaksanakan mulai 26 April 2011. Fasa kedua yang merangkumi pewartaan semua perundangan yang diluluskan oleh Parlimen mulai bulan Mac 2011 telah dilaksanakan pada 2 Jun 2011. Perundangan persekutuan boleh dicapai dan dimuat turun secara percuma dari portal ini mulai 26 April 2011. Walau bagaimanapun, pengguna diingatkan bahawa perundangan yang dimuat turun dan dicetak dari portal ini bukanlah salinan Warta yang dicetak oleh Pencetak Kerajaan, iaitu Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB), sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Akta Tafsiran 1948 dan 1967 [Akta 388].

Warta Hari Ini

 

   Akta Utama

AKTA 771AKTA SURUHANJAYA PENERBANGAN MALAYSIA 2015     
AKTA 770AKTA LANGKAH-LANGKAH KHAS MENENTANG KEGANASAN DI LUAR NEGARA 2015     
AKTA 769AKTA PENCEGAHAN KEGANASAN 2015     
lagi...   

   Akta Pindaan

AKTA A1502AKTA INSTITUSI KEWANGAN PEMBANGUNAN (PINDAAN) 2015      
AKTA A1501AKTA BEKALAN ELEKTRIK (PINDAAN) 2015     
AKTA A1500AKTA ANTIPEMERDAGANGAN ORANG DAN ANTIPENYELUDUPAN MIGRAN (PINDAAN) 2015     
lagi...   

Bilangan Pengunjung

313355

   Senarai P.U. (A)

P.U. (A) 276/2015KAEDAH-KAEDAH ARKITEK (PINDAAN) 2015
P.U. (A) 275/2015PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (SENTUHAN BUDIMAN SDN. BHD.) 2015
P.U. (A) 274/2015PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 28 )2015
lagi...   

   Senarai P.U. (B)

P.U. (B) 470/2015PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA 
P.U. (B) 469/2015PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN 
P.U. (B) 468/2015PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12 
lagi...   

two_letter_country_code : US
three_letter_country_code : USA
country_name : United States