English

Pengumuman


e-Warta Persekutuan
Portal rasmi e-Warta Persekutuan telah dilancarkan secara rasmi oleh Y.B. Dato' Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz pada 26 April 2011 di Dewan Tan Sri Abdul Kadir Yusof, Jabatan Peguam Negara. Mulai 26 April 2011, perundangan subsidiari utama yang merangkumi P.U.(A) dan P.U.(B) boleh didapati dari portal ini.


Penyiaran Akta
Semua Akta yang diluluskan oleh Parlimen dalam bulan Mac 2011 boleh diakses menerusi portal ini mulai 2 Jun 2011.
Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) (Pindaan) 2017 [Akta A1546]


Act A1475
AKTA LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (PINDAAN) 2015


Act 773
AKTA KEWANGAN 2015


Act A1504
AKTA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (PINDAAN) 2016


Act 774
AKTA PROFESION KESIHATAN BERSEKUTU 2016


Act A1506
AKTA TABUNG ANGKATAN TENTERA (PINDAAN) 2016


Act A1509
AKTA PROFESION UNDANG-UNDANG (PINDAAN) 2016


Act 782
AKTA INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA 2016


Act 783
AKTA AKUAN BERKANUN 1960 (DISEMAK 2016)


Act 784
AKTA PERSEKUTUAN PENGAKAP-PENGAKAP MALAYSIA (PEMERBADANAN) 1968 (DISEMAK 2016)


Act A1520
AKTA PERBEKALAN 2017


Act A1522
AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA (PINDAAN) 2017


Act A1527
AKTA KETERANGAN (PINDAAN) 2017


Act A1528
AKTA ORDINAN PEGUAM BELA (SABAH) (PINDAAN) 2017


Act A1529
AKTA PERBEKALAN TAMBAHAN (2016) 2017


Act A1530
AKTA TIMBANG DAN SUKAT (PINDAAN) 2017


Act A1531
AKTA SARAAN HAKIM (PINDAAN) 2017


Act A1532
AKTA CUKAI AKTIVITI PERNIAGAAN LABUAN (PINDAAN) 2017


Act A1533
AKTA PERLINDUNGAN PENGGUNA (PINDAAN) 2017


Act A1534
AKTA KEBANKRAPAN (PINDAAN) 2017


Act 789
AKTA KESELAMATAN SOSIAL PEKERJAAN SENDIRI 2017


Act 791
AKTA CUKAI PELANCONGAN 2017


Act 792
AKTA KESALAHAN-KESALAHAN SEKSUAL TERHADAP KANAK-KANAK 2017


Act 793
AKTA PENANAM PADI (PENGAWALAN SEWA DAN JAMINAN PEMEGANGAN) 1967 (DISEMAK 2017)


Act 795
AKTA AKSES KEPADA SUMBER BIOLOGI DAN PERKONGSIAN FAEDAH 2017


Act A1547
AKTA TABUNG ANGKATAN TENTERA (PINDAAN) 2017


Act A1549
AKTA PENCEGAHAN JENAYAH (PINDAAN) 2017


Act A1552
AKTA PENGANGKUTAN AWAM DARAT (PINDAAN) 2017


Act A1551
AKTA PERKAPALAN SAUDAGAR (PINDAAN) 2017


Act A1555
AKTA CUKAI AKTIVITI PERNIAGAAN LABUAN (PINDAAN) (NO. 2) 2017


Act A1556
AKTA CUKAI PENDAPATAN (PINDAAN) 2017


Act A1557
AKTA PERBEKALAN 2018


Act A1560
AKTA PERBADANAN HARTA INTELEK MALAYSIA (PINDAAN) 2018


Act A1561
AKTA AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (PINDAAN) 2018


Act A1563
AKTA TIMBANG TARA (PINDAAN) 2018


Act A1564
AKTA PUSAT JAGAAN (PINDAAN) 2018


Act 802
AKTA KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN JAGAAN KESIHATAN WARGA EMAS SWASTA 2018


Act A1565
AKTA PERBEKALAN TAMBAHAN (2017) 2018


Act 803
AKTA ANTIBERITA TIDAK BENAR 2018


Act A1567
AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA (PINDAAN) 2018


Act A1568
AKTA PERKHIDMATAN BOMBA (PINDAAN) 2018


Act A1569
AKTA TIMBANG TARA (PINDAAN) (NO. 2) 2018


Act 804
AKTA PERGIGIAN 2018


Act 805
AKTA CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMANSUHAN) 2018


Act 806
AKTA CUKAI JUALAN 2018


Act 807
AKTA CUKAI PERKHIDMATAN 2018


Act A1572
AKTA ZON BEBAS (Pindaan) 2018


Act 808
AKTA LAGU KEBANGSAAN 1968 (DISEMAK 2018)


Act A1576
AKTA CUKAI PENDAPATAN (PINDAAN) 2018


Act A1577
AKTA CUKAI AKTIVITI PERNIAGAAN LABUAN (PINDAAN) 2018


Act 812
AKTA KEWANGAN 2018


Act A1582
AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI (PINDAAN) 2019


Act A1583
AKTA INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (PINDAAN) 2019


Act A1584
AKTA INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) (PINDAAN) 2019


Act A1585
AKTA PENGANGKUTAN JALAN (PINDAAN) 2019


Act A1587
AKTA SEWA BELI (PINDAAN) 2019


Act A1596
AKTA CUKAI JUALAN (PINDAAN) 2019


Act A1597
AKTA CUKAI PERKHIDMATAN (PINDAAN) 2019


Act A1598
AKTA PERLINDUNGAN PENGGUNA (PINDAAN) 2019


Act A1599
AKTA PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG (PINDAAN) 2019


Act A1600
AKTA PERHIMPUNAN AMAN (PINDAAN) 2019


Act A1602
AKTA PERTUBUHAN BELIA DAN PEMBANGUNAN BELIA (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 59/2014
PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK KELAPA SAWIT) (NO. 2) 2014


P.U. (A) 65/2014
PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) (NO. 6) 2014


P.U. (B) 96/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 109/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 110/2014
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 117/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 129/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 167/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 168/2014
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 217/2014
PEMBERITAHUAN TEMPAT PERLINDUNGAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 42(1)


P.U. (B) 318/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 321/2014
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 322/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 374/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 30/2015
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 56/2015
PELANTIKAN PEMERIKSA DOKUMEN


P.U. (A) 49/2015
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) 2015


P.U. (A) 114/2015
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 3) 2015


P.U. (A) 115/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 11) 2015


P.U. (A) 116/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 12) 2015


P.U. (A) 118/2015
PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (FI) (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 249/2015
PENETAPAN DAN PEMBATALAN PENETAPAN DEPOH IMIGRESEN


P.U. (B) 260/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 261/2015
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - PERMATANG PAUH, PULAU PINANG


P.U. (B) 492/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 349/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 350/2015
PERISYTIHARAN RUMAH, BANGUNAN, KEPUNGAN ATAU TEMPAT ATAU MANA-MANA BAHAGIANNYA SEBAGAI TEMPAT TAHANAN


P.U. (A) 205/2015
PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN JENAYAH (TATACARA LEMBAGA PENASIHAT) (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 206/2015
PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN KEGANASAN (ORANG TAHANAN) 2015


P.U. (B) 367/2015
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 50 PRESINT 1 BANDAR PUTRAJAYA


P.U. (A) 214/2015
PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA PELANCONG DARIPADA REPUBLIK CHINA (TAIWAN)) (PENGECUALIAN) 2015


P.U. (B) 371/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 216/2015
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 5) 2015


P.U. (A) 217/2015
PERINTAH SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (TARIKH PELETAKHAKAN) 2015


P.U. (B) 376/2015
NOTIS PENENTUAN AWAL AFIRMATIF PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT GEGELUNG KELULI YANG DIPRACAT, DICAT ATAU DISALUT WARNA YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM


P.U. (B) 380/2015
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (B) 381/2015
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (B) 387/2015
PELANTIKAN ANGGOTA MAJLIS PERUNDINGAN GAJI NEGARA


P.U. (B) 388/2015
PENETAPAN DI BAWAH PERENGGAN 5(1)(b)


P.U. (A) 220/2015
PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN PENUBUHAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ANTARA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND) (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 389/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 390/2015
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 391/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 221/2015
PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA PELANCONG DARIPADA REPUBLIK RAKYAT CHINA) (PENGECUALIAN) 2015


P.U. (A) 223/2015
PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN NEGARA (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 397/2015
PERISYTIHARAN TEMPOH REHAT BAGI MAHKAMAH TINGGI DI MALAYA


P.U. (B) 398/2015
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 224/2015
PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN (NO. 2) (PINDAAN) (NO. 2) 2015


P.U. (A) 226/2015
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) (NO. 7) 2015


P.U. (A) 227/2015
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) (PINDAAN) (NO. 3) 2015


P.U. (A) 228/2015
KAEDAH-KAEDAH MEMBAHARUI UNDANG-UNDANG (PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN) (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 229/2015
PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN NEGARA (PINDAAN) (NO. 2) 2015


P.U. (B) 399/2015
PENGECUALIAN DARIPADA SUBSEKSYEN 3(2)


P.U. (B) 400/2015
PENGECUALIAN DARIPADA PERENGGAN 5(1)(a) DAN (b)


P.U. (A) 230/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA CHERAS-KAJANG) (PINDAAN) (NO. 3) 2015


P.U. (A) 231/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-KARAK) (PINDAAN) (NO. 4) 2015


P.U. (A) 232/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA DUTA-ULU KELANG) (PINDAAN) (NO. 2) 2015


P.U. (B) 401/2015
PELANTIKAN PENDAFTAR


P.U. (A) 237/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA KORIDOR GUTHRIE) (NO. 2) (PINDAAN) (NO. 3) 2015


P.U. (A) 238/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA LINGKARAN LUAR BUTTERWORTH) (PINDAAN) (NO. 4) 2015


P.U. (A) 239/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SUNGAI BESI) (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 240/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA BARU PANTAI) (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 241/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PENYURAIAN TRAFIK LINGKARAN KAJANG) (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 406/2015
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 407/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 408/2015
NOTIS PENAMATAN PENGENAAN DUTI ANTI-LAMBAKAN YANG AKAN BERLAKU TERHADAP IMPORT POLYETHYLENE TEREPHTHALATE YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI THAILAND


P.U. (A) 250/2015
PERATURAN-PERATURAN PERIHAL DAGANGAN (HARGA JUALAN MURAH) (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 409/2015
FATWA DI BAWAH SEKSYEN 34


P.U. (B) 411/2015
PERATURAN-PERATURAN PERINDUSTRIAN NANAS (BANTUAN KEWANGAN UNTUK PEKEBUN-PEKEBUN) 1994 -TEMPOH PERMOHONAN BAGI GERAN PENANAMAN DAN GERAN PENANAMAN SEMULA


P.U. (B) 412/2015
PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (A) 252/2015
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB)(PINDAAN) 2015


P.U. (A) 253/2015
PERINTAH BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN SURCAJ)(PINDAAN JADUAL KEDUA) 2015


P.U. (A) 254/2015
KAEDAH-KAEDAH INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (PERJANJIAN BEKALAN AIR PUKAL) 2015


P.U. (B) 413/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PARLIMEN


P.U. (B) 414/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERLIS


P.U. (B) 415/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KEDAH


P.U. (B) 416/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KELANTAN


P.U. (B) 417/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - TERENGGANU


P.U. (B) 418/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PULAU PINANG


P.U. (B) 419/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERAK


P.U. (B) 430/2015
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 52298 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 423/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN - WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (B) 424/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 425/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - MELAKA


P.U. (B) 426/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN -DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - JOHOR


P.U. (B) 433/2015
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 37793 MUKIM PETALING


P.U. (A) 255/2015
PERATURAN-PERATURAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN WANG (PERNIAGAAN PENGIRIMAN WANG) (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 435/2015
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 436/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 437/2015
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 438/2015
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 439/2015
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 440/2015
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2015 (NO. 3) YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (B) 441/2015
NOTIS DI BAWAH SUBSEKSYEN 70(2)


P.U. (A) 256/2015
PERINTAH PELEPASAN CUKAI DUA KALI (KERAJAAN REPUBLIK SLOVAK) 2015


P.U. (A) 257/2015
PERATURAN-PERATURAN AHLI GEOLOGI (PENDAFTARAN AHLI GEOLOGI) 2015


P.U. (A) 258/2015
PERINTAH DUTI EKSAIS (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 259/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 23) 2015


P.U. (A) 261/2015
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 6) 2015


P.U. (B) 444/2015
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA -TRIPLEX


P.U. (B) 445/2015
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - EXPERTISE


P.U. (B) 446/2015
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DUPLEX


P.U. (B) 447/2015
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - EXCITE


P.U. (B) 448/2015
AKTA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998 - PEMBETULAN


P.U. (B) 449/2015
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DELIRADOST YELLOW


P.U. (B) 450/2015
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN - DEKZIDANE


P.U. (A) 263/2015
KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN) (KENDERAAN BARANGAN BERBAHAYA) 2015


P.U. (A) 264/2015
PERATURAN-PERATURAN HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 451/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 452/2015
REHAT BAGI MAHKAMAH PERSEKUTUAN


P.U. (A) 266/2015
PERINTAH PERBADANAN RRIM-CONSULT CORPORATION (PENGGULUNGAN DAN PEMBUBARAN) 2015


P.U. (B) 453/2015
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 455/2015
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 48664 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 456/2015
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 48665 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 457/2015
PENGECUALIAN DARIPADA SUBSEKSYEN 3(2)


P.U. (B) 458/2015
PENGECUALIAN DARIPADA PERENGGAN 5(1) (a), (b), (c), (d) DAN (e)


P.U. (A) 268/2015
PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) (NO. 3) 2015


P.U. (B) 461/2015
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (B) 464/2015
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (B) 465/2015
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (A) 269/2015
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (NO. 2) 2015


P.U. (A) 270/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 24)2015


P.U. (A) 271/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 25) 2015


P.U. (A) 272/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI (NO. 26) 2015


P.U. (A) 273/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 27) 2015


P.U. (A) 274/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 28 )2015


P.U. (B) 469/2015
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN


P.U. (A) 275/2015
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (SENTUHAN BUDIMAN SDN. BHD.) 2015


P.U. (B) 470/2015
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 276/2015
KAEDAH-KAEDAH ARKITEK (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 277/2015
PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 278/2015
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 4) 2015


P.U. (A) 280/2015
PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA PEMEGANG PASSPORT FOR PUBLIC AFFAIRS REPUBLIK RAKYAT CHINA) (PENGECUALIAN) 2015


P.U. (A) 281/2015
PERINTAH RACUN MAKHLUK PEROSAK (PENGECUALIAN) (PEMBATALAN) 2015


P.U. (B) 471/2015
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 472/2015
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 154 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 473/2015
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI SEKSYEN 31 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 474/2015
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 11664 MUKIM AMPANG


P.U. (A) 284/2015
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (ELAUN MODAL DIPERCEPAT)(KELENGKAPAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 475/2015
NOTIS PELANJUTAN TEMPOH MASA BAGI MEMBUAT PENENTUAN AWAL


P.U. (B) 476/2015
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 477/2015
AKTA KETERANGAN 1950 - PEMBETULAN


P.U. (A) 285/2015
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) (NO. 7) 2015 - PEMBETULAN


P.U. (B) 480/2015
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (B) 481/2015
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 39875 MUKIM PETALING


P.U. (B) 482/2015
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 42782 MUKIM PETALING


P.U. (B) 483/2015
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM LOT 201178 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 484/2015
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (A) 286/2015
PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN RANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA KERAJAAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERTUBUHAN NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN) 2015


P.U. (A) 287/2015
PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT SERI KEMBANGAN) 2015


P.U. (A) 288/2015
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT SERI KEMBANGAN) 2015


P.U. (B) 485/2015
PEMBERITAHUAN PEMBATALAN LESEN DI BAWAH SUBSEKSYEN 15(1)


P.U. (B) 486/2015
PELANTIKAN PEGAWAI INKUIRI DI BAWAH SEKSYEN 8


P.U. (B) 487/2015
PELANTIKAN PEGAWAI INKUIRI DI BAWAH SEKSYEN 9


P.U. (A) 289/2015
PERINTAH PERGIGIAN (PENGECUALIAN) 2015


P.U. (A) 290/2015
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR) (PINDAAN) (NO. 2) 2015


P.U. (A) 291/2015
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2015


P.U. (B) 488/2015
PERISYTIHARAN OBJEK WARISAN (NO. 2) 2015


P.U. (B) 489/2015
PERISYTIHARAN OBJEK WARISAN (NO. 3) 2015


P.U. (A) 294/2015
PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2015


P.U. (B) 490/2015
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2015 (NO. 4) YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (B) 491/2015
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2015 YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (A) 296/2015
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 7) 2015


P.U. (A) 295/2015
PERATURAN-PERATURAN SARAAN HAKIM (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2015


P.U. (B) 493/2015
NOTIS PELANJUTAN TEMPOH MASA UNTUK MEMBUAT PENENTUAN AWAL


P.U. (A) 299/2015
PERINTAH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN (PERSEMPADANAN BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA) (NEGERI SARAWAK) 2015


P.U. (A) 302/2015
PERINTAH CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH (PENGECUALIAN) 2015


P.U. (A) 303/2015
PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) 2015


P.U. (B) 496/2015
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 497/2015
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 498/2015
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PENASIHAT


P.U. (B) 499/2015
NOTIS PENETAPAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (A) 312/2015
PERINTAH LEMBAGA LEBUH RAYA MALAYSIA (PERBADANAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR–FASA 2) (PINDAAN) (NO. 2) 2015


P.U. (A) 313/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR–FASA 1) (PINDAAN) (NO. 4) 2015


P.U. (A) 314/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SHAH ALAM) (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 315/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) (NO. 2) 2015


P.U. (A) 316/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) (NO. 2) 2015


P.U. (A) 317/2015
PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PENGGAL INSTITUSI PENDIDIKAN TAHUN 2016) 2015


P.U. (A) 318/2015
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN KE ATAS TERBITAN SUKUK) 2015


P.U. (A) 319/2015
PERATURAN-PERATURAN KASTAM (FI LESEN IMPORT KENDERAAN BERMOTOR) (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 320/2015
PERINTAH MAKMAL YANG DILULUSKAN 2015


P.U. (B) 502/2015
NOTIS MENGENAI DAERAH MENGUNDI DAN PUSAT MENGUNDI BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI SARAWAK


P.U. (A) 321/2015
PERINTAH LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM (TARIKH PELETAKHAKAN) 2015


P.U. (B) 503/2015
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 322/2015
PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI KENDERAAN MOTOR PASANG SIAP YANG DIIMPORT) (BARU) (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 323/2015
PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA WARGANEGARA REPUBLIK SERBIA) (PENGECUALIAN) 2015


P.U. (B) 1/2016
PELANTIKAN PEMERIKSA KAWALAN KUALITI LEMBAGA


P.U. (B) 2/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 1/2016
PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2016


P.U. (B) 4/2016
NOTIS PENENTUAN AWAL NEGATIF PENYIASATAN MENGENAI KELUARAN GEGELUNG GULUNGAN PANAS YANG DIIMPORT KE DALAM MALAYSIA


P.U. (B) 5/2016
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DALAM STRUKTUR TAMBANG YANG SEDIA ADA - EXPRESS RAIL LINK SDN. BHD.


P.U. (B) 6/2016
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DALAM STRUKTUR TAMBANG YANG SEDIA ADA - KERETAPI TANAH MELAYU BERHAD


P.U. (B) 7/2016
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DALAM STRUKTUR TAMBANG YANG SEDIA ADA - RAPID RAIL SDN. BHD.


P.U. (B) 8/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 9/2016
NOTIS MENGENAI KEKOSONGAN JAWATAN YANG DIPILIH DALAM MAJLIS PERUBATAN MALAYSIA


P.U. (B) 10/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 11/2016
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN PESURUHJAYA TANAH PERSEKUTUAN


P.U. (B) 12/2016
PENETAPAN DI BAWAH PERENGGAN 5(1)(b)


P.U. (B) 13/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 4/2016
PERINTAH RACUN MAKHLUK PEROSAK (PENGECUALIAN) 2016


P.U. (B) 14/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 32/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 33/2016
PEMBATALAN PENETAPAN DI BAWAH PERENGGAN 5(1)(b)


P.U. (B) 34/2016
PENETAPAN DI BAWAH PERENGGAN 5(1)(b)


P.U. (A) 5/2016
PERINTAH BANTUAN BERSAMA DALAM PERKARA JENAYAH (REPUBLIK RAKYAT CHINA) 2016


P.U. (B) 35/2016
PERATURAN-PERATURAN PERIHAL DAGANGAN PEMBERITAHUAN TARIKH DAN JANGKA MASA BAGI JUALAN PADA HARGA JUALAN MURAH BAGI TAHUN KALENDAR 2016


P.U. (B) 36/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 37/2016
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2015 (NO. 2) YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (A) 6/2016
KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 7/2016
KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (FI BAGI PERKHIDMATAN PEMERIKSAAN KENDERAAN MOTOR) 2016


P.U. (A) 8/2016
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PEMBERIKUASAAN UNTUK MEMUNGUT FI BAGI PERKHIDMATAN PEMERIKSAAN KENDERAAN MOTOR) 2016


P.U. (B) 38/2016
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2015 (NO. 3) YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (B) 41/2016
NOTIS PENENTUAN MUKTAMAD AFIRMATIF PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT GEGELUNG KELULI YANG DIPRACAT, DICAT ATAU DISALUT WARNA YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM


P.U. (B) 42/2016
NOTIS PENENTUAN AWAL NEGATIF PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT KELULI ALOI DAN BUKAN ALOI GEGELUNG GULUNGAN SEJUK YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA, REPUBLIK KOREA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM


P.U. (B) 44/2016
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 38561 MUKIM PETALING


P.U. (B) 45/2016
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM LOT 41336 MUKIM PETALING


P.U. (A) 13/2016
PERATURAN-PERATURAN PERIKATAN RANGKUMAN KEWANGAN (KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN) 2016


P.U. (B) 46/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 47/2016
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN ANGGOTA SURUHANJAYA PERSAINGAN


P.U. (A) 14/2016
PERINTAH INSTITUSI KEWANGAN PEMBANGUNAN (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2016


P.U. (A) 15/2016
PERINTAH INSTITUSI KEWANGAN PEMBANGUNAN (BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD) (UBAH SUAIAN) 2016


P.U. (A) 16/2016
PERATURAN-PERATURAN INSTITUSI KEWANGAN PEMBANGUNAN (SKIM OMBUDSMAN KEWANGAN) 2016


P.U. (A) 17/2016
PERATURAN-PERATURAN PERTUBUHAN PELADANG (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 48/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 49/2016
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 50/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 18/2016
KAEDAH-KAEDAH JURUUKUR BAHAN (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 19/2016
PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 21/2016
PERINTAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2016


P.U. (A) 22/2016
PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016


P.U. (A) 23/2016
PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016


P.U. (A) 24/2016
PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016


P.U. (A) 25/2016
PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016


P.U. (A) 26/2016
PERINTAH PERIKANAN (PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA) 2016


P.U. (A) 27/2016
PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016


P.U. (A) 28/2016
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) 2016


P.U. (A) 29/2016
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) 2016


P.U. (A) 30/2016
PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) 2016


P.U. (A) 31/2016
PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) 2016


P.U. (A) 32/2016
PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) 2016


P.U. (B) 51/2016
PELANTIKAN YANG DIPERTUA MAHKAMAH PERUSAHAAN


P.U. (B) 52/2016
PELANTIKAN PENGERUSI SUATU BAHAGIAN MAHKAMAH PERUSAHAAN


P.U. (B) 53/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80201 MUKIM BATU


P.U. (B) 54/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT42878 MUKIM BATU


P.U. (B) 55/2016
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN KETUA PENGARAH PIHAK BERKUASA


P.U. (A) 36/2016
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 37/2016
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2016


P.U. (A) 38/2016
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (CAJ JALAN BAGI KENDERAAN MOTOR) 2016


P.U. (B) 56/2016
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 58476 MUKIM BATU


P.U. (B) 57/2016
NOTIS MENGENAI DAERAH MENGUNDI, PUSAT MENGUNDI DAN DAFTAR PEMILIH INDUK BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI SABAH


P.U. (B) 60/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 61/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 62/2016
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 44975 MUKIM PETALING


P.U. (B) 65/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PEMBETULAN


P.U. (B) 63/2016
NOTIS MENGENAI DAERAH MENGUNDI, PUSAT MENGUNDI DAN DAFTAR PEMILIH INDUK BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI SABAH - PEMBETULAN


P.U. (B) 64/2016
PELANTIKAN PEGAWAI INKUIRI DI BAWAH SEKSYEN 8


P.U. (B) 66/2016
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 3161 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 67/2016
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 3162 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 68/2016
PENJALANAN SEMENTARA FUNGSI-FUNGSI MENTERI


P.U. (B) 69/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI NO 57, SEKSYEN 31 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 70/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 154 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 71/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 11664 MUKIM AMPANG


P.U. (B) 73/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 48664 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 74/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 48665 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 75/2016
PENGECUALIAN DARIPADA PERENGGAN 5(1) (a), (b), (c), (d) DAN (e)


P.U. (B) 76/2016
PENGECUALIAN DARIPADA SUBSEKSYEN 3(2)


P.U. (B) 78/2016
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 80/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 81/2016
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (B) 82/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 83/2016
PELANTIKAN WARDEN LALU LINTAS


P.U. (B) 84/2016
NOTIS PERISYTIHARAN PERTUBUHAN PERBADANAN YANG TIDAK DIPERBADANKAN BAGI MAKSUD KOMERSIAL


P.U. (A) 41/2016
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (B) 85/2016
PEMBERITAHUAN DAN PEMBATALAN PEMBERITAHUAN TEMPAT MASUK DAN KELUAR YANG SAH


P.U. (A) 42/2016
PERINTAH SYARIKAT (PENGECUALIAN) 2016


P.U. (B) 86/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 44/2016
PERINTAH PERSAINGAN (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2016


P.U. (B) 88/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 90/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 91/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 45/2016
PERINTAH INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2016


P.U. (A) 46/2016
PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA PELANCONG DARIPADA REPUBLIK RAKYAT CHINA) (PENGECUALIAN) 2016


P.U. (B) 92/2016
PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (A) 47/2016
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMAT DAN KONSUL (SUMPAH DAN FI) (PEREMITAN FI) 2016


P.U. (A) 48/2016
PERINTAH FI (PASPORT DAN VISA) (PEREMITAN FI) 2016


P.U. (B) 93/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 49/2016
PERINTAH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (PREMIUM PERTAMA DAN PREMIUM TAHUNAN BERKENAAN DENGAN ANGGOTA PENANGGUNG INSURANS) 2016


P.U. (A) 50/2016
PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (SISTEM PREMIUM BERBEZA BERKENAAN DENGAN ANGGOTA PENANGGUNG INSURANS) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 51/2016
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PERBEKALAN) 2016


P.U. (A) 52/2016
PERATURAN-PERATURAN (AM) KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 53/2016
KAEDAH-KAEDAH PENDAFTARAN PERNIAGAAN (PENEPIAN FI) 2016


P.U. (B) 95/2016
PELANTIKAN AHLI DAN AHLI SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (A) 54/2016
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (FIC PROPERTIES SDN. BHD.) 2016


P.U. (B) 96/2016
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (A) 55/2016
PERATURAN-PERATURAN PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 97/2016
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH INDUK TAHUN 2015 YANG DIPERAKUI SEMULA


P.U. (A) 56/2016
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 57/2016
PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT KAJANG UTAMA) 2016


P.U. (A) 58/2016
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT KAJANG UTAMA) 2016


P.U. (B) 98/2016
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (B) 99/2016
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (B) 100/2016
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - SARAWAK


P.U. (B) 101/2016
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN


P.U. (A) 59/2016
PERATURAN-PERATURAN SARAAN HAKIM (PINDAAN JADUAL PERTAMA DAN KELIMA) 2016


P.U. (B) 103/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 102/2016
ARAHAN KHAS MENTERI


P.U. (A) 63/2016
PERINTAH KOPERASI (KOPERASI BANK PERSATUAN MALAYSIA BERHAD) (PENGECUALIAN) 2016


P.U. (B) 105/2016
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 30 SEKSYEN 3 PEKAN KEPONG


P.U. (B) 106/2016
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20003 SEKSYEN 72 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 107/2016
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20048 SEKSYEN 41 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (A) 64/2016
PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN WARISAN KEBANGSAAN) (OBJEK WARISAN) 2016


P.U. (A) 65/2016
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 3) 2016


P.U. (B) 108/2016
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (A) 66/2016
PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 111/2016
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (B) 112/2016
ARAHAN KHAS MENTERI


P.U. (B) 117/2016
PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (B) 118/2016
PERISYTIHARAN KOMPLEKS PERIKANAN


P.U. (B) 119/2016
PERISYTIHARAN KOMPLEKS PERIKANAN


P.U. (B) 120/2016
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (A) 68/2016
PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) 2016


P.U (A) 69/2016
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) 2016


P.U (B)121/2016
PEMBERITAHUAN PELANTIKAN PEMERIKSA


P.U. (B) 122/2016
PELANTIKAN ANGGOTA SURUHANJAYA


P.U. (B) 123/2016
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 71/2016
PROKLAMASI


P.U. (B) 124/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 125/2016
NOTIS DI BAWAH SUBSEKSYEN 70(2)


P.U. (A) 73/2016
PERATURAN-PERATURAN BANTUAN DAN NASIHAT GUAMAN (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 126/2016
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN ANGGOTA MAJLIS PERUNDINGAN GAJI NEGARA


P.U. (B) 127/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 128/2016
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (A) 74/2016
PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 75/2016
PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SKIM BAGI SISA PEPEJAL ISI RUMAH DAN SISA PEPEJAL YANG SERUPA DENGAN SISA PEPEJAL ISI RUMAH) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 76/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) 2016


P.U. (A) 77/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 2) 2016


P.U. (A) 78/2016
PERINTAH KEANGGOTAAN MAHKAMAH TINGGI (PESURUHJAYA KEHAKIMAN) 2016


P.U. (A) 79/2016
PERINTAH KEANGGOTAAN MAHKAMAH TINGGI (PESURUHJAYA KEHAKIMAN) (NO. 2) 2016


P.U. (A) 80/2016
PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016


P.U. (B) 129/2016
SENARAI PEMEGANG LESEN TAKAFUL LABUAN YANG LESENNYA TELAH DIBATALKAN ATAU DISERAHKAN BALIK


P.U. (B) 130/2016
SENARAI PEMEGANG LESEN TAKAFUL LABUAN


P.U. (B) 131/2016
SENARAI PEMEGANG LESEN BANK LABUAN DAN BANK PELABURAN LABUAN


P.U. (B) 132/2016
SENARAI PEMEGANG LESEN BANK LABUAN DAN BANK PELABURAN LABUAN YANG LESENNYA TELAH DIBATALKAN ATAU DISERAHKAN BALIK


P.U. (B) 133/2016
SENARAI PEMEGANG LESEN INSURANS


P.U. (B) 134/2016
SENARAI PEMEGANG LESEN INSURANS YANG LESENNYA TELAH DIBATALKAN ATAU DISERAHKAN BALIK


P.U. (B) 135/2016
SENARAI PEMEGANG LESEN BANK ISLAM LABUAN


P.U. (A) 81/2016
PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (DANA PAMPASAN PASARAN MODAL) (CARUMAN) (PENGECUALIAN) 2016


P.U. (B) 137/2016
NOTIS PERLELONGAN AWAM DI BAWAH PERENGGAN 34(2)(b)


P.U. (A) 82/2016
PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN (INSTRUMEN PEMBAYARAN YANG DITETAPKAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 83/2016
PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN ISLAM (INSTRUMEN PEMBAYARAN ISLAM YANG DITETAPKAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 138/2016
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN PENOLONG PEMUNGUT DUTI HARTA PESAKA


P.U. (A) 84/2016
PERINTAH LEMBAGA LEBUH RAYA MALAYSIA (PERBADANAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR–FASA 2) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 85/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 3) 2016


P.U. (A) 86/2016
PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (FI DAN CAJ) 2016


P.U. (A) 87/2016
PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2016


P.U. (A) 88/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 4) 2016


P.U. (A) 89/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 5) 2016


P.U. (B) 139/2016
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 3


P.U. (B) 140/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 141/2016
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (A) 92/2016
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) 2016


P.U. (B) 142/2016
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (B) 143/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 144/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 146/2016
PEMBERITAHUAN PEGAWAI YANG DILULUSKAN DI BAWAH SEKSYEN 39


P.U. (B) 147/2016
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI SARAWAK


P.U. (B) 148/2016
PEMBERITAHUAN DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(e)


P.U. (A) 93/2016
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 149/2016
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 3(3)


P.U. (A) 94/2016
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SHAH ALAM) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 95/2016
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 96/2016
PERINTAH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENGENAAN LEVI) 2016


P.U. (A) 97/2016
PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM 2016


P.U. (A) 98/2016
PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (PENGENDALIAN AERODROM) 2016


P.U (A) 99/2016
PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (FI DAN CAJ) 2016


P.U. (A) 100/2016
PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA PENERBANGAN MALAYSIA (CAJ PERKHIDMATAN PENERBANGAN) 2016


P.U. (B) 150/2016
PENENTUAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PILIHAN RAYA UMUM DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI SARAWAK


P.U. (B) 156/2016
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DELIROCCA


P.U. (B) 159/2016
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80810 MUKIM BATU


P.U. (B) 160/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 104/2016
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 105/2016
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (B) 161/2016
NOTIS PEMULAAN KAJIAN SEMULA PENTADBIRAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT POLYETHYLENE TEREPHTHALATE YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI THAILAND


P.U. (A) 106/2016
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 3) 2016


P.U. (A) 107/2016
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (PELANJUTAN) 2016


P.U. (B) 171/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (B) 172/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (B) 173/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 174/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - MELAKA


P.U. (B) 175/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - JOHOR


P.U. (B) 176/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (B) 177/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SABAH


P.U. (B) 178/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SARAWAK


P.U. (B) 179/2016
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (A) 109/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 7) 2016


P.U. (A) 110/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 8) 2016


P.U. (B) 180/2016
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A) WAKTU MENGUNDI


P.U. (B) 181/2016
PELANTIKAN ANGGOTA PANEL MAHKAMAH PERUSAHAAN


P.U. (A) 108/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 6) 2016


P.U. (B) 182/2016
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DELIFORTUNE


P.U. (B) 183/2016
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - MR263


P.U. (B) 184/2016
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - MR269


P.U. (B) 185/2016
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - MR220 CL 1


P.U. (B) 186/2016
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - MR220 CL 2


P.U. (B) 190/2016
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI SARAWAK


P.U. (A) 111/2016
PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 112/2016
PERINTAH SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA (PINDAAN JADUAL 1) 2016


P.U. (A) 113/2016
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2016


P.U. (B) 191/2016
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI SARAWAK - PEMBETULAN


P.U. (B) 192/2016
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI SARAWAK - PEMBETULAN


P.U. (B) 193/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 194/2016
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 195/2016
SENARAI PEMEGANG LESEN


P.U. (B) 196/2016
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - PEMBETULAN


P.U. (A) 114/2016
PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG BERASAL DARI NEGERI-NEGERI ASEAN) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN ASEAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (A) 115/2016
PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN RANGKA KERJA KERJASAMA EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA ASEAN DAN CHINA)(TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 116/2016
PERINTAH GAJI MINIMUM 2016


P.U. (A) 117/2016
PERATURAN-PERATURAN CUKAI AKTIVITI PERNIAGAAN LABUAN (BORANG) (PEMBATALAN) 2016


P.U. (B) 199/2016
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 504, SEKSYEN 79, BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 200/2016
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM LOT 80458, MUKIM BATU


P.U. (A) 118/2016
PERATURAN-PERATURAN ANTIPEMERDAGANGAN ORANG DAN ANTIPENYELUDUPAN MIGRAN (PELEPASAN ORANG YANG DIPERDAGANGKAN) (WARGANEGARA ASING) 2016


P.U. (A) 120/2016
PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN WARISAN KEBANGSAAN) (OBJEK WARISAN) (NO. 2) 2016


P.U. (A) 121/2016
PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN WARISAN KEBANGSAAN) (OBJEK WARISAN) (NO. 3) 2016


P.U. (A) 119/2016
PERATURAN-PERATURAN ANTIPEMERDAGANGAN ORANG DAN ANTIPENYELUDUPAN MIGRAN (KEBENARAN UNTUK BERGERAK BEBAS DAN UNTUK BEKERJA) (WARGANEGARA ASING) 2016


P.U. (B) 201/2016
NOTIS DI BAWAH SUBSEKSYEN 7(4) DAERAH MENGUNDI DAN PUSAT MENGUNDI NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A) WAKTU MENGUNDI - PEMBETULAN


P.U. (B) 202/2016
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - PEMBETULAN


P.U. (A) 122/2016
PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CHEMICALS DERIVATIVES SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2016


P.U. (A) 123/2016
PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, LOJI MEMPROSES GAS 2, KOMPLEKS KERTIH, TERENGGANU) 2016


P.U. (B) 203/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 7815 JALAN MERDEKA WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (B) 204/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 9139 JALAN TANJUNG PURUN LABUAN


P.U. (B) 205/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 206/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 124/2016
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 125/2016
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 210/2016
PELANTIKAN ANGGOTA LEMBAGA PENGAMPUNAN


P.U. (A) 126/2016
PERINTAH PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PENETAPAN SEKURITI DAN SEKURITI ISLAM) (NOTA PELABURAN DAN NOTA PELABURAN ISLAM) 2016


P.U. (B) 211/2016
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA KECIL AHLI DEWAN RAKYAT BAGI NEGERI SELANGOR BAGI BAHAGIAN PILIHAN RAYA P. 093 SUNGAI BESAR


P.U. (B) 212/2016
PEMBERITAHUAN DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(e)


P.U. (B) 213/2016
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 3(3)


P.U. (B) 214/2016
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA KECIL AHLI DEWAN RAKYAT BAGI NEGERI PERAK BAGI BAHAGIAN PILIHAN RAYA P. 067 KUALA KANGSAR


P.U. (B) 215/2016
PEMBERITAHUAN DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(e) - P.067 KUALA KANGSAR


P.U. (B) 216/2016
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 3(3)


P.U. (B) 217/2016
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH INDUK TAHUN 2015 YANG DIKEMAS KINI


P.U. (A) 127/2016
PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2016


P.U. (A) 128/2016
PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 221/2016
PENENTUAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PILIHAN RAYA KECIL P. 067 KUALA KANGSAR


P.U. (B) 222/2016
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (B) 223/2016
ARAHAN KHAS MENTERI


P.U. (B) 224/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 225/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 226/2016
PELANTIKAN TIMBALAN KETUA PENGARAH LEMBAGA


P.U. (B) 227/2016
NOTIS DI BAWAH SUBSEKSYEN 70(2)


P.U. (B) 229/2016
NOTIS PENENTUAN MUKTAMAD AFIRMATIF PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT KELULI ALOI DAN BUKAN ALOI GEGELUNG GULUNGAN SEJUK YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA, REPUBLIK KOREA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM


P.U. (B) 230/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 144/2016
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (NO. 2) 2016


P.U. (B) 258/2016
PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL


P.U. (B) 261/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 262/2016
PELANTIKAN PENGARAH PERHUBUNGAN PERUSAHAAN


P.U. (B) 263/2016
NOTIS PEMULAAN PENYIASATAN BAGI PENENTUAN LANGKAH PERLINDUNGAN MENGENAI KELUARAN BATANG PENULANGAN KONKRIT KELULI YANG DIIMPORT KE DALAM MALAYSIA


P.U. (B) 264/2016
NOTIS PEMULAAN PENYIASATAN BAGI PENENTUAN LANGKAH PERLINDUNGAN MENGENAI KELUARAN ROD DAWAI KELULI DAN BAR BEBUNGA DALAM GEGELUNG YANG DIIMPORT KE DALAM MALAYSIA


P.U. (B) 265/2016
PELANTIKAN YANG DIPERTUA MAHKAMAH PERUSAHAAN


P.U. (B) 266/2016
PELANTIKAN PENGERUSI SUATU BAHAGIAN MAHKAMAH PERUSAHAAN


P.U. (B) 267/2016
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI


P.U. (A) 148/2016
PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA WARGANEGARA REPUBLIK MALDIVES) (PENGECUALIAN) 2016


P.U. (B) 268/2016
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM - PEKAN BATU


P.U. (B) 269/2016
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (A) 149/2016
PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN WARISAN KEBANGSAAN) (TAPAK WARISAN) 2016


P.U. (B) 270/2016
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN BAHAGIAN PILIHAN RAYA P. 093 SUNGAI BESAR, NEGERI SELANGOR


P.U. (A) 150/2016
PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT ALOR PONGSU) 2016


P.U. (A) 151/2016
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT ALOR PONGSU) 2016


P.U. (A) 152/2016
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (A) 153/2016
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (B) 271/2016
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN PILIHAN RAYA KECIL DEWAN RAKYAT BAGI P. 067 KUALA KANGSAR BAGI NEGERI PERAK


P.U. (B) 272/2016
PEMBETULAN


P.U. (B) 273/2016
PEMBETULAN


P.U. (B) 275/2016
NOTIS PEMULAAN PENYIASATAN BAGI PENENTUAN LANGKAH PERLINDUNGAN MENGENAI KELUARAN BATANG PENULANGAN KONKRIT KELULI YANG DIIMPORT KE DALAM MALAYSIA


P.U. (B) 276/2016
PELANTIKAN DI BAWAH SEKSYEN 3


P.U. (B) 277/2016
PELANTIKAN DI BAWAH SEKSYEN 3


P.U. (B) 278/2016
PELANTIKAN DI BAWAH SEKSYEN 3


P.U. (B) 279/2016
PELANTIKAN DI BAWAH SEKSYEN 3


P.U. (B) 282/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (B) 283/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (A) 154/2016
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (NO. 2) 2016


P.U. (A) 155/2016
PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 286/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 287/2016
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A) - WAKTU MENGUNDI


P.U. (B) 288/2016
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A) - WAKTU MENGUNDI


P.U. (A) 168/2016
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN UNTUK MENDAPATKAN PENSIJILAN 1-INNOCERT) 2016


P.U. (A) 169/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 9) 2016


P.U. (A) 170/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 10) 2016


P.U. (A) 171/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 11) 2016


P.U. (A) 172/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 12) 2016


P.U. (B) 289/2016
PINDAAN NOTIS PENETAPAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (A) 173/2016
PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 4) 2016


P.U. (A) 174/2016
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 4) 2016


P.U. (A) 175/2016
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 4) 2016


P.U. (B) 290/2016
NOTIS PENETAPAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (B) 295/2016
PELANTIKAN PENGARAH PERHUBUNGAN PERUSAHAAN


P.U. (A) 176/2016
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2016


P.U. (A) 177/2016
PERINTAH PERDAGANGAN STRATEGIK (PENGGUNA AKHIR TERHAD DAN PENGGUNA AKHIR TERLARANG) (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 298/2016
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAGI PILIHAN RAYA KECIL P. 067 KUALA KANGSAR


P.U. (B) 296/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 297/2016
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 299/2016
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAGI PILIHAN RAYA KECIL P. 093 SUNGAI BESAR


P.U. (A) 178/2016
PERINTAH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (HAD INSURANS DEPOSIT) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 179/2016
PERATURAN-PERATURAN PEMINDAHAN ANTARABANGSA BANDUAN 2016


P.U. (A) 180/2016
PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (MEKANISME UNTUK MENENTUKAN KEUNTUNGAN TINGGI YANG TIDAK MUNASABAH) (MARGIN KEUNTUNGAN BERSIH) (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 300/2016
PELANTIKAN PEMERIKSA DOKUMEN


P.U. (B) 301/2016
PEMBERITAHUAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - PEMBETULAN


P.U. (A) 181/2016
KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (FI DAN CAJ BAGI MENDIRIKAN STRUKTUR BAGI PAPAN IKLAN DI JALAN PERSEKUTUAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 182/2016
PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) (NO. 2) 2016


P.U. (A) 183/2016
PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) (NO. 2) 2016


P.U. (A) 184/2016
PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016


P.U. (A) 185/2016
KAEDAH-KAEDAH KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA (KADAR) (PEMBATALAN) 2016


P.U. (A) 187/2016
PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (SENAT KOLEJ VOKASIONAL) 2016


P.U. (A) 188/2016
PERINTAH PENYELARASAN PENCEN (PENCEN TERENDAH SEKALI) 2016


P.U. (A) 190/2016
PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (B) 306/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI MUKIM KUALA LUMPUR LOT 4428


P.U. (B) 307/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 191/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO.13) 2016


P.U. (A) 192/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 14) 2016


P.U. (A) 193/2016
PERINTAH LEMBAGA LEBUH RAYA MALAYSIA (PERBADANAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR-FASA 2) (PEMBATALAN) 2016


P.U. (A) 196/2016
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 2016


P.U. (A) 197/2016
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 2) 2016


P.U. (B) 311/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (B) 312/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (B) 313/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (B) 314/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (A) 198/2016
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM) 2016


P.U. (A) 199/2016
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 3) 2016


P.U. (A) 200/2016
PERATURAN-PERATURAN KASTAM (FI LESEN IMPORT KENDERAAN BERMOTOR) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 201/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 15) 2016


P.U. (A) 203/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 17) 2016


P.U. (A) 204/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 18) 2016


P.U. (A) 205/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 19) 2016


P.U. (A) 206/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 20) 2016


P.U. (B) 315/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 316/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 317/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 318/2016
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2016 YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (A) 209/2016
PERATURAN-PERATURAN OPTIK (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 321/2016
PERISYTIHARAN OBJEK WARISAN 2016


P.U. (B) 323/2016
PELANTIKAN PENGERUSI DAN TIMBALAN PENGERUSI LEMBAGA RAYUAN


P.U. (B) 325/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 326/2016
PEMBERITAHUAN PELANTIKAN PEMERIKSA


P.U. (B) 327/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 8, SEKSYEN 41, BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 328/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80458 MUKIM BATU


P.U. (B) 329/2016
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20008 MUKIM BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (A) 211/2016
PERATURAN-PERATURAN MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (PENGAMBILMILIKAN SEMENTARA (TANAH, BANGUNAN ATAU HARTA ALIH), PERMINTAAN PENGGUNAAN SUMBER DAN PEMUSNAHAN BANGUNAN ATAU STRUKTUR) 2016


P.U. (A) 212/2016
PERATURAN-PERATURAN MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (TINDAKAN DAN AKTIVITI YANG DILARANG DALAM KAWASAN KESELAMATAN) 2016


P.U. (A) 213/2016
PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (A) 214/2016
PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) (NO. 3) 2016


P.U. (A) 215/2016
PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) (NO. 4) 2016


P.U. (A) 216/2016
KAEDAH-KAEDAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (AKAUN SIMPANAN SHARIAH) 2016


P.U. (A) 217/2016
PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA PELATIH DI MONTFORT YOUTH CENTRE, MELAKA) 2016


P.U. (B) 341/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (B) 342/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (B) 343/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 345/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - JOHOR


P.U. (B) 346/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (B) 347/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SABAH


P.U. (B) 348/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SARAWAK


P.U. (A) 220/2016
PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) 2016


P.U. (B) 350/2016
PELANTIKAN PENGERUSI SUATU BAHAGIAN MAHKAMAH PERUSAHAAN


P.U. (B) 351/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 352/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 353/2016
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN PEGAWAI LEMBAGA


P.U. (B) 354/2016
PEMBATALAN KELULUSAN PUSAT PEMULIHAN DADAH PERSENDIRIAN


P.U. (A) 221/2016
PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (FI) (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 355/2016
PELANTIKAN PEGAWAI INKUIRI DI BAWAH SEKSYEN 8


P.U. (A) 222/2016
PERATURAN-PERATURAN PERTUBUHAN PELADANG (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (B) 356/2016
KOD MALAYSIA MENGENAI PENGAMBILALIHAN DAN PERCANTUMAN 2016


P.U. (B) 357/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 359/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 19 SEKSYEN 5 PEKAN BATU


P.U. (B) 360/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 504 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 361/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 224/2016
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 4) 2016


P.U. (B) 362/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 365/2016
PENENTUAN PENGUNTUKAN SPEKTRUM 2016


P.U. (A) 225/2016
PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (B) 367/2016
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA


P.U. (B) 368/2016
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA


P.U. (B) 369/2016
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - VIEW OF SUNSET


P.U. (B) 370/2016
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - PVBT KOKO MCB C6


P.U. (B) 371/2016
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - PVBT KOKO MCB C7


P.U. (B) 372/2016
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN PEMERIKSA KAWALAN KUALITI LEMBAGA


P.U. (B) 373/2016
PERISYTIHARAN CALON YANG DIPILIH SEBAGAI AHLI MAJLIS PERUBATAN MALAYSIA


P.U. (A) 226/2016
PERATURAN-PERATURAN KASTAM (FI LESEN IMPORT KENDERAAN BERMOTOR) (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (B) 374/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 227/2016
PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (B) 375/2016
NOTIS PELANJUTAN TEMPOH MASA BAGI MEMBUAT PENENTUAN AWAL


P.U. (B) 376/2016
NOTIS PELANJUTAN TEMPOH MASA BAGI MEMBUAT PENENTUAN AWAL


P.U. (A) 228/2016
PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN (NO. 2) (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (B) 377/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 378/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 379/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-PEMBETULAN


P.U. (B) 380/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PEMBETULAN


P.U. (B) 381/2016
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 382/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 383/2016
NOTIS MENGENAI KEKOSONGAN JAWATAN YANG DIPILIH DALAM MAJLIS OPTIK MALAYSIA


P.U. (B) 384/2016
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 55499 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 385/2016
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 7 SEKSYEN 92A BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 386/2016
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 4953 MUKIM HULU KELANG


P.U. (B) 387/2016
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 201091 MUKIM SETAPAK


P.U. (A) 229/2016
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN TRED, PERNIAGAAN DAN PERINDUSTRIAN (WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA) 2016


P.U. (B) 388/2016
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI NO.1571 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (A) 230/2016
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN TRED, PERNIAGAAN DAN PERINDUSTRIAN (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) 2016


P.U. (A) 231/2016
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN TRED, PERNIAGAAN DAN PERINDUSTRIAN (WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN) 2016


P.U. (A) 232/2016
PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) (NO. 2) 2016 - PEMBETULAN


P.U. (B) 389/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 390/2016
PERISYTIHARAN OBJEK WARISAN (NO. 3) 2016


P.U. (B) 391/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 233/2016
PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PENYELESAIAN PERTIKAIAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 393/2016
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (B) 394/2016
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (B) 396/2016
PERISYTIHARAN PERMULAAN DAN TEMPOH REHAT MAHKAMAH RAYUAN


P.U. (B) 397/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 398/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 399/2016
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH INDUK TAHUN 2015 YANG DIKEMAS KINI - PEMBETULAN


P.U. (B) 400/2016
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (A) 235/2016
PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (DANA PAMPASAN PASARAN MODAL) (CARUMAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 401/2016
NOTIS PENENTUAN KAJIAN SEMULA PENTADBIRAN MUKTAMAD AFIRMATIF DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT CELLULOSE FIBRE REINFORCED CEMENT FLAT DAN PATTERN SHEETS YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI THAILAND BERKENAAN DENGAN MAHAPHANT FIBRE-CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED


P.U. (A) 236/2016
PERATURAN-PERATURAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA (PENOMBORAN) 2016


P.U. (B) 402/2016
PELANTIKAN PENDAFTAR


P.U. (B) 402/2016
PELANTIKAN PENDAFTAR


P.U. (A) 237/2016
PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 238/2016
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (NO. 3) 2016


P.U. (B) 407/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 239/2016
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (KAJIAN SEMULA PENTADBIRAN) 2016


P.U. (A) 240/2016
PERINTAH KERJA (PENGECUALIAN) 2016


P.U. (B) 412/2016
REHAT BAGI MAHKAMAH PERSEKUTUAN


P.U. (B) 413/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 414/2016
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - KUALA KANGSAR, PERAK


P.U. (B) 415/2016
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - SUNGAI BESAR, SELANGOR


P.U. (B) 416/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 418/2016
PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PENASIHAT


P.U. (B) 420/2016
NOTIS PENENTUAN AWAL AFIRMATIF PENYIASATAN MENGENAI KELUARAN BATANG PENULANGAN KONKRIT KELULI YANG DIIMPORT KE DALAM MALAYSIA


P.U. (B) 421/2016
NOTIS PENENTUAN AWAL AFIRMATIF PENYIASATAN MENGENAI KELUARAN ROD DAWAI KELULI DAN BAR BEBUNGA DALAM GEGELUNG YANG DIIMPORT KE DALAM MALAYSIA


P.U. (A) 241/2016
PERINTAH KASTAM (DUTI PELINDUNG SEMENTARA) 2016


P.U. (A) 242/2016
PERINTAH KASTAM (DUTI PELINDUNG SEMENTARA) (NO. 2) 2016


P.U. (B) 422/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 423/2016
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 424/2016
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2016 YANG TELAH DIPERAKUI - PEMBETULAN


P.U. (B) 425/2016
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2016 (NO. 3) YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (A) 243/2016
PERATURAN-PERATURAN TIMBANG DAN SUKAT (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 244/2016
PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 2) 2016


P.U. (B) 427/2016
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA


P.U. (B) 428/2016
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - PEMBETULAN


P.U. (A) 245/2016
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 4) 2016


P.U. (A) 246/2016
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 5) 2016


P.U. (A) 247/2016
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 6) 2016


P.U. (A) 248/2016
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 7) 2016


P.U. (B) 430/2016
PENETAPAN DEPOT IMIGRESEN


P.U. (A) 249/2016
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PINDAAN JADUAL) 2016


P.U. (B) 431/2016
PENGECUALIAN DI BAWAH SEKSYEN 65U


P.U. (A) 250/2016
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) (PINDAAN) (NO. 3) 2016


P.U. (B) 433/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 251/2016
PERINTAH DUTI EKSAIS (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 252/2016
PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN PENGGUNA (PERAKUAN PEMATUHAN DAN TANDA PEMATUHAN STANDARD KESELAMATAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 253/2016
PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 3) 2016


P.U. (A) 254/2016
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN PASAR (WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA) 2016


P.U. (A) 255/2016
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN PASAR (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) 2016


P.U. (A) 256/2016
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN PASAR (WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN) 2016


P.U. (A) 257/2016
PERATURAN-PERATURAN PELINDUNGAN PENGGUNA (STANDARD KESELAMATAN BAGI MAINAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 434/2016
ARAHAN KHAS MENTERI


P.U. (B) 435/2016
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 30542 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 436/2016
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 30540 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 437/2016
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 30541 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 440/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 441/2016
PENGECUALIAN DARIPADA SUBSEKSYEN 3(2)


P.U. (B) 442/2016
PENGECUALIAN DARIPADA PERENGGAN 5(1) (a), (b), (c), (d) DAN (e)


P.U. (A) 260/2016
PERINTAH KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN JAGAAN KESIHATAN SWASTA (HOSPITAL SWASTA DAN KEMUDAHAN JAGAAN KESIHATAN SWASTA LAIN) (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 446/2016
PEMBATALAN PENETAPAN DI BAWAH PERENGGAN 5(1)(b)


P.U. (B) 447/2016
PENETAPAN DI BAWAH PERENGGAN 5(1)(b)


P.U. (A) 261/2016
PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA MALAYSIA LNG SDN. BHD., BINTULU, SARAWAK) 2016


P.U. (B) 448/2016
NOTIS PENENTUAN KAJIAN SEMULA PENTADBIRAN MUKTAMAD NEGATIF DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT POLYETHYLENE TEREPHTHALATE YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI THAILAND


P.U. (A) 262/2016
PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT ECO MAJESTIC) 2016


P.U. (A) 263/2016
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT ECO MAJESTIC) 2016


P.U. (A) 264/2016
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA KAJANG-SEREMBAN) 2016


P.U. (A) 265/2016
PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 5) 2016


P.U. (A) 267/2016
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 5) 2016


P.U. (A) 268/2016
PERATURAN-PERATURAN PIHAK BERKUASA BERSAMA MALAYSIA-THAILAND (TERMA DAN SYARAT PELANTIKAN PENGERUSI BERSAMA DAN ANGGOTA LAIN PIHAK BERKUASA BERSAMA) (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 449/2016
PINDAAN NOTIS TENTANG NIAT UNTUK MENETAPKAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (B) 450/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 454/2016
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (A) 269/2016
UNDANG-UNDANG KECIL KERJA TANAH (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 455/2016
PERISYTIHARAN TEMPOH REHAT MAHKAMAH TINGGI DI MALAYA


P.U. (A) 270/2016
PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) 2016 (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 457/2016
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 458/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 276/2016
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 4) 2016


P.U. (B) 459/2016
PELANTIKAN KETUA PENGARAH LEMBAGA


P.U. (A) 277/2016
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 278/2016
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PENGENAAN CUKAI BAGI PEMBEKALAN BERKENAAN DENGAN KAWASAN DITETAPKAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 279/2016
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR) (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (A) 280/2016
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 281/2016
PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 4) 2016


P.U. (A) 282/2016
PERINTAH DUTI EKSAIS (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (A) 283/2016
PERINTAH DUTI EKSAIS (LANGKAWI) 2016


P.U. (A) 284/2016
PERINTAH DUTI EKSAIS (LABUAN) 2016


P.U. (A) 285/2016
PERINTAH DUTI EKSAIS (TIOMAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 286/2016
PERINTAH DUTI KASTAM (LABUAN) 2016


P.U. (A) 287/2016
PERINTAH DUTI KASTAM (LANGKAWI) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 288/2016
PERINTAH DUTI KASTAM (TIOMAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 460/2016
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 36840 MUKIM PETALING


P.U. (B) 461/2016
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (B) 462/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 290/2016
PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 291/2016
PERINTAH AUDIT (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2016


P.U. (B) 468/2016
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 469/2016
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 470/2016
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (A) 293/2016
PERATURAN-PERATURAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA (PENOMBORAN) 2016 - PEMBETULAN


P.U. (A) 294/2016
PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) (NO. 5) 2016


P.U. (B) 473/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PARLIMEN


P.U. (B) 474/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERLIS


P.U. (B) 475/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KEDAH


P.U. (B) 476/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KELANTAN


P.U. (B) 478/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PULAU PINANG


P.U. (B) 479/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERAK


P.U. (B) 480/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PAHANG


P.U. (B) 481/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SELANGOR


P.U. (B) 482/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (A) 295/2016
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN BERHUBUNG DENGAN PROGRAM PELAPORAN GAS RUMAH KACA KEBANGSAAN) 2016


P.U. (B) 483/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (B) 484/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 485/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - MELAKA


P.U. (B) 486/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - JOHOR


P.U. (B) 487/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (B) 488/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SABAH


P.U. (B) 489/2016
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SARAWAK


P.U. (B) 490/2016
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (B) 491/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 492/2016
NOTIS SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI DALAM NEGERI SABAH SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DALAM TAHUN 2016


P.U. (A) 297/2016
PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) (NO. 3) 2016


P.U. (A) 298/2016
PERINTAH PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2016


P.U. (A) 299/2016
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2016


P.U. (A) 300/2016
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2016


P.U. (A) 301/2016
KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (FI DAN CAJ BAGI MENDIRIKAN STRUKTUR BAGI PAPAN IKLAN DI JALAN PERSEKUTUAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (A) 302/2016
PERINTAH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PINDAAN JADUAL KEEMPAT) 2016


P.U. (A) 303/2016
PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA PEMEGANG PASPORT BAGI KEGUNAAN RASMI REPUBLIK RAKYAT CHINA) (PENGECUALIAN) 2016


P.U. (A) 304/2016
PERINTAH FI (PERUBATAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 495/2016
PEMBERITAHUAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA


P.U. (B) 496/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 497/2016
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 499/2016
PEMBERITAHUAN MENGUBAH SEMPADAN PEKAN SALAK SELATAN


P.U. (A) 306/2016
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PELABURAN DALAM SYARIKAT BERSTATUS BIONEXUS) 2016


P.U. (A) 307/2016
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 5) 2016


P.U. (B) 500/2016
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 378 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 501/2016
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 502/2016
PEMBERITAHUAN KELULUSAN PUSAT PEMULIHAN DADAH PERSENDIRIAN


P.U. (A) 308/2016
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (JAMBATAN DAN LEBUH RAYA LALUAN KEDUA MALAYSIA-SINGAPURA DAN LEBUH RAYA PERLING) (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (A) 311/2016
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA BUTTERWORTH-KULIM) (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (A) 312/2016
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SHAH ALAM) (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (A) 313/2016
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SEREMBAN-PORT DICKSON) (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (A) 314/2016
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) (NO. 3) 2016


P.U. (A) 315/2016
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (TAMBAK JOHOR-LEBUH RAYA JOHOR BAHRU-TAMPOI) (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (A) 316/2016
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) [LEBUH RAYA JITRA-SUNGAI DUA (BUTTERWORTH)] (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (A) 317/2016
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) (NO. 3) 2016


P.U. (A) 318/2016
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 8) 2016


P.U. (A) 319/2016
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 9) 2016


P.U. (B) 503/2016
PELANTIKAN PEMANGKU TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI BAGI NEGERI SARAWAK


P.U. (A) 320/2016
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 10) 2016


P.U. (A) 321/2016
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 11) 2016


P.U. (A) 322/2016
PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (FI ANALISIS MAKANAN) 2016


P.U. (A) 323/2016
PERATURAN-PERATURAN PERIHAL DAGANGAN (HARGA JUALAN MURAH) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 324/2016
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 12) 2016


P.U. (A) 325/2016
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 13) 2016


P.U. (A) 326/2016
PERINTAH PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (GOLONGAN PENGGUNA DATA) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 327/2016
PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 6) 2016


P.U. (A) 328/2016
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 6) 2016


P.U. (A) 329/2016
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 6) 2016


P.U. (A) 330/2016
PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN (PINDAAN JADUAL) 2016


P.U. (A) 331/2016
PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA (PINDAAN JADUAL) 2016


P.U. (B) 505/2016
PENGECUALIAN DARIPADA SUBSEKSYEN 3(2)


P.U. (B) 506/2016
PENGECUALIAN DARIPADA SUBSEKSYEN 5(2)


P.U. (B) 507/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 508/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 509/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 332/2016
PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) (NO. 3) 2016


P.U. (A) 333/2016
PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG BERASAL DARI NEGERI-NEGERI ASEAN) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN ASEAN) (PINDAAN) (NO. 5) 2016


P.U. (B) 510/2016
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL


P.U. (A) 334/2016
PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN WARISAN KEBANGSAAN) (OBJEK WARISAN) (NO. 4) 2016


P.U. (A) 335/2016
PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN WARISAN KEBANGSAAN) (OBJEK WARISAN) (NO. 5) 2016


P.U. (A) 336/2016
PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA PELANCONG DARIPADA REPUBLIK RAKYAT CHINA) (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2016


P.U. (B) 511/2016
PENGECUALIAN DARIPADA PERENGGAN 5(1)(a), (b), (c), (d) DAN (e)


P.U. (B) 512/2016
PENGECUALIAN DARIPADA PERENGGAN 5(1)(a), (b), (c), (d) DAN (e)


P.U. (B) 513/2016
PENGECUALIAN DARIPADA PERENGGAN 5(1)(a), (b), (c), (d) DAN (e)


P.U. (B) 514/2016
PENGECUALIAN DARIPADA SUBSEKSYEN 3(2)


P.U. (B) 515/2016
PENGECUALIAN DARIPADA SUBSEKSYEN 3(2)


P.U. (B) 516/2016
PENGECUALIAN DARIPADA SUBSEKSYEN 3(2)


P.U. (A) 337/2016
PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN MINERAL (PELESENAN) 2016


P.U. (A) 338/2016
PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN MINERAL (EFLUEN) 2016


P.U. (A) 339/2016
PERINTAH SARAAN PEGUAM CARA (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 340/2016
KAEDAH-KAEDAH SARAAN PEGUAM CARA (PENGUATKUASAAN) 2016


P.U. (A) 341/2016
KAEDAH-KAEDAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 342/2016
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN PENJAJA (WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA) 2016


P.U. (A) 343/2016
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN PENJAJA (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) 2016


P.U. (A) 344/2016
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN PENJAJA (WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN) 2016


P.U. (B) 517/2016
PERISYTIHARAN PENGUBAHAN HAD PELABUHAN BAGI PELABUHAN MELAKA


P.U. (A) 345/2016
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 11) 2016


P.U. (A) 346/2016
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 12) 2016


P.U. (A) 347/2016
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN KE ATAS TERBITAN DEBENTUR RUNCIT DAN SUKUK RUNCIT) 2016


P.U. (A) 348/2016
PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PENGGAL INSTITUSI PENDIDIKAN TAHUN 2017) 2016


P.U. (A) 349/2016
PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (MEKANISME UNTUK MENENTUKAN KEUNTUNGAN TINGGI YANG TIDAK MUNASABAH BAGI BARANGAN) 2016


P.U. (A) 350/2016
PERISYTIHARAN OLEH SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG


P.U. (B) 518/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (A) 351/2016
PERISYTIHARAN OLEH SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG


P.U. (A) 352/2016
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMAKAIAN KEPADA KERAJAAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 353/2016
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (KONVENSYEN MENGENAI BANTUAN TADBIR BERSAMA DALAM PERKARA CUKAI) 2016


P.U. (A) 354/2016
PERATURAN-PERATURAN PENGANGKUTAN AWAM DARAT (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 519/2016
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2016 (NO. 2) YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (A) 355/2016
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PERTUKARAN AUTOMATIK MAKLUMAT AKAUN KEWANGAN) 2016


P.U. (A) 356/2016
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PERJANJIAN MULTILATERAL PIHAK BERKUASABERWIBAWA BAGI PERTUKARAN AUTOMATIK MAKLUMAT AKAUN KEWANGAN) 2016


P.U. (A) 357/2016
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PELAPORAN MENGIKUT NEGARA) 2016


P.U. (A) 358/2016
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PERJANJIAN MULTILATERAL PIHAK BERKUASA BERWIBAWA MENGENAI PERTUKARAN LAPORAN MENGIKUT NEGARA) 2016


P.U. (A) 359/2016
PERATURAN-PERATURAN PELESENAN SENJATA (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 360/2016
PERATURAN-PERATURAN SENJATA (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2016


P.U. (A) 361/2016
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN PETEMPATAN MAKANAN (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) 2016


P.U. (A) 362/2016
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN PETEMPATAN MAKANAN (WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA) 2016


P.U. (A) 363/2016
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN PETEMPATAN MAKANAN (WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN) 2016


P.U. (A) 364/2016
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PENGENAAN CUKAI BAGI PEMBEKALAN BERKENAAN DENGAN KAWASAN DITETAPKAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (A) 365/2016
PERINTAH DUTI SETEM (PEREMITAN) 2016


P.U. (A) 366/2016
PERINTAH DUTI SETEM (PEREMITAN) (NO. 2) 2016


P.U. (A) 367/2016
PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2016


P.U. (A) 370/2016
PERATURAN-PERATURAN KASTAM (FI LESEN IMPORT KENDERAAN BERMOTOR) 2016


P.U. (B) 520/2016
NOTIS TENTANG NIAT UNTUK MENETAPKAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (B) 521/2016
PEMBATALAN PENETAPAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (B) 522/2016
NOTIS TENTANG NIAT UNTUK MENETAPKAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (B) 523/2016
NOTIS PENETAPAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (B) 524/2016
FATWA DI BAWAH SEKSYEN 34


P.U. (B) 525/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 526/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 527/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 528/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 371/2016
KAEDAH-KAEDAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (PINDAAN) (NO. 2) 2016


P.U. (B) 529/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA SISTEM PENGKOMPUTERAN HAKMILIK STRATA


P.U. (A) 372/2016
PERINTAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (TAMBAHAN DAN UBAH SUAIAN MAKSUD PENGELUARAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 54(6)) 2016


P.U. (A) 373/2016
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PENGENAAN CUKAI BAGI PEMBEKALAN BERKENAAN DENGAN ZON BEBAS) 2016


P.U. (B) 530/2016
PEMBERITAHUAN TARIKH DAN JANGKA MASA BAGI JUALAN PADA HARGA JUALAN MURAH BAGI TAHUN KALENDAR 2017


P.U. (B) 531/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 532/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 374/2016
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2016


P.U. (A) 375/2016
PERINTAH KANUN TANAH NEGARA (PINDAAN JADUAL PERTAMA DAN KESEPULUH) 2016


P.U. (A) 376/2016
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR) (PINDAAN) (NO. 3) 2016


P.U. (A) 377/2016
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN DIKECUALIKAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 378/2016
PERINTAH UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (KAMPUS) (CAWANGAN PAGOH) 2016


P.U. (A) 379/2016
PERINTAH HAKMILIK STRATA (PINDAAN JADUAL DAN BORANG) 2016


P.U. (A) 380/2016
KAEDAH-KAEDAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (PELABURAN DALAM INSTITUSI PENGURUSAN DANA) 2016


P.U. (B) 533/2016
PELANTIKAN PEGAWAI AKHLAK


P.U. (B) 534/2016
PELANTIKAN PELINDUNG


P.U. (B) 535/2016
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (B) 536/2016
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (A) 381/2016
PERATURAN-PERATURAN KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (INSTITUSI PENGURUSAN DANA) 2016


P.U. (B) 537/2016
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 538/2016
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN


P.U. (B) 539/2016
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN


P.U. (B) 540/2016
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN


P.U. (A) 382/2016
PERATURAN-PERATURAN KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 383/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 23) 2016


P.U. (A) 384/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 24) 2016


P.U. (A) 385/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 25) 2016


P.U. (A) 386/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 26) 2016


P.U. (A) 387/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 27) 2016


P.U. (A) 388/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 28) 2016


P.U. (A) 389/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 29) 2016


P.U. (A) 390/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 30) 2016


P.U. (A) 391/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 31) 2016


P.U. (A) 392/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 32) 2016


P.U. (A) 393/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 33) 2016


P.U. (A) 394/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 34) 2016


P.U. (A) 395/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 35) 2016


P.U. (A) 396/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 36) 2016


P.U. (A) 397/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 37) 2016


P.U. (A) 398/2016
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 38) 2016


P.U. (A) 1/2017
PERINTAH FI (PAS PENGGAJIAN, PAS LAWATAN (KERJA SEMENTARA) DAN PAS KERJA) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 2/2017
PROKLAMASI


P.U. (A) 3/2017
PERINTAH LATIHAN KHIDMAT NEGARA (ORANG YANG DIKEHENDAKI MENJALANI LATIHAN KHIDMAT NEGARA) 2017


P.U. (A) 4/2017
PERINTAH FI (TAMAN LAUT MALAYSIA) 2017


P.U. (A) 5/2017
PERINTAH DUTI KASTAM 2017


P.U. (B) 1/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 6/2017
PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CHEMICALS OLEFINS SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2017


P.U. (A) 7/2017
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) 2017


P.U. (B) 2/2017
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 3/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 4/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 5/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 8/2017
PERATURAN-PERATURAN TEKNOLOGIS DAN JURUTEKNIK (FI) 2017


P.U. (A) 9/2017
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2017


P.U. (B) 6/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 7/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 8/2017
PELANTIKAN PELINDUNG


P.U. (B) 9/2017
PELANTIKAN PEGAWAI AKHLAK


P.U. (B) 14/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 10/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 55121 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 11/2017
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN ANGGOTA MAJLIS PERUNDINGAN GAJI NEGARA


P.U. (A) 10/2017
PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN NEGARA (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 12/2017
PERISYTIHARAN RUMAH, BANGUNAN, KEPUNGAN ATAU TEMPAT ATAU MANA-MANA BAHAGIANNYA SEBAGAI TEMPAT TAHANAN


P.U. (A) 11/2017
PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA BP PETRONAS ACETYLS SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2017


P.U. (A) 12/2017
PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS CHEMICALS AMMONIA SDN. BHD., KERTEH, TERENGGANU) 2017


P.U. (B) 13/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 13/2017
PERINTAH PENDIDIKAN (KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU) (PENGGULUNGAN) 2017


P.U. (A) 14/2017
PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (KAEDAH-KAEDAH KUMPULAN WANG SIMPANAN GURU 1962) (PEMBATALAN) 2017


P.U. (A) 15/2017
PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PENDAFTARAN MAJIKAN DAN PEMBAYARAN LEVI) (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 15/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN


P.U. (B) 16/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN


P.U. (B) 17/2017
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80200 MUKIM BATU


P.U. (B) 18/2017
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 497 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 19/2017
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 194 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 20/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 16/2017
PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 21/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (B) 22/2017
PERISYTIHARAN PENGUBAHAN HAD PELABUHAN BAGI PELABUHAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (B) 23/2017
PERISYTIHARAN DI BAWAH SEKSYEN 5 DAN 6 ORDINAN PERKAPALAN SAUDAGAR 1952


P.U. (B) 24/2017
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (B) 25/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 4953 MUKIM HULU KELANG


P.U. (B) 26/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 56186 MUKIM BATU


P.U. (B) 27/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 7 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 28/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 1571 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 29/2017
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 67343 MUKIM BATU


P.U. (A) 17/2017
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2017


P.U. (B) 30/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 31/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 32/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 18/2017
PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) 2017


P.U. (A) 19/2017
PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) 2017


P.U. (B) 33/2017
PERISYTIHARAN DI BAWAH SEKSYEN 5 DAN 6 ORDINAN PERKAPALAN SAUDAGAR 1952


P.U. (A) 20/2017
PROKLAMASI - MEMPROROG PARLIMEN


P.U. (A) 21/2017
PROKLAMASI - MEMANGGIL PARLIMEN


P.U. (B) 34/2017
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA KECIL AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI SARAWAK BAGI BAHAGIAN PILIHAN RAYA N. 03 TANJONG DATU


P.U. (B) 35/2017
PEMBERITAHUAN DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(e)


P.U. (B) 36/2017
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 3(3)


P.U. (B) 37/2017
PENENTUAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PILIHAN RAYA KECIL N. 03 TANJONG DATU


P.U. (B) 38/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2016 YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (B) 39/2017
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (A) 22/2017
KAEDAH-KAEDAH HAKMILIK STRATA (WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA) 2017


P.U. (A) 23/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) 2017


P.U. (A) 24/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 2) 2017


P.U. (A) 25/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 3) 2017


P.U. (A) 26/2017
PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) 2017


P.U. (A) 27/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) 2017


P.U. (A) 28/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) 2017


P.U. (B) 40/2017
PELANTIKAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 6A(1A)


P.U. (B) 41/2017
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 42/2017
PELANTIKAN AHLI CERAKINAN


P.U. (B) 43/2017
PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI PIHAK BERKUASA


P.U. (B) 44/2017
PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI PIHAK BERKUASA


P.U. (A) 29/2017
PERATURAN-PERATURAN PENCETAKAN TEKS AL-QUR’AN (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 30/2017
PERINTAH FI (PENDAFTARAN SYARIKAT DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN) 2017


P.U. (A) 31/2017
PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD (UTILITI KERTIH), KERTIH, TERENGGANU) 2017


P.U. (A) 32/2017
PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 45/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 46343 MUKIM BATU


P.U. (B) 46/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20066 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 47/2017
NOTIS PELELONGAN AWAM DI BAWAH PERENGGAN 34(2)(b)


P.U. (A) 33/2017
KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) 2017


P.U. (A) 34/2017
PERINTAH PAMPASAN PEKERJA (SKIM PAMPASAN PEKERJA ASING) (INSURANS) (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 48/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 35/2017
PERINTAH LEMBAGA PELABUHAN BINTULU (PELUASAN FUNGSI) 2017


P.U. (B) 49/2017
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN PESURUHJAYA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI


P.U. (B) 50/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 51/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 52/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 53/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 54/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 36/2017
PERATURAN-PERATURAN SKIM KEPENTINGAN 2017


P.U. (B) 55/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (B) 56/2017
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80798 MUKIM BATU


P.U. (B) 57/2017
NOTIS TENTANG NIAT UNTUK MENETAPKAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (B) 58/2017
PENETAPAN AMAUN KETERHUTANGAN SYARIKAT


P.U. (A) 37/2017
PERATURAN-PERATURAN SYARIKAT 2017


P.U. (A) 38/2017
PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI ANTARABANGSA (KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN) (ASEAN) 2017


P.U. (A) 39/2017
PERINTAH ZON BEBAS (PENGECUALIAN BARANG DAN PERKHIDMATAN) (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 59/2017
PEMBERITAHUAN ZON BEBAS (KAWASAN YANG DIISYTIHARKAN) 2017


P.U. (B) 60/2017
PEMBERITAHUAN ZON BEBAS (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 61/2017
PENETAPAN PEGAWAI YANG DIBERI KUASA


P.U. (B) 62/2017
PELANTIKAN PEGAWAI PELESENAN RACUN MAKHLUK PEROSAK


P.U. (A) 40/2017
PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) 2017


P.U. (A) 41/2017
PERATURAN-PERATURAN SENJATA (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017


P.U. (B) 63/2017
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 60


P.U. (B) 67/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 64/2017
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (B) 65/2017
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (B) 66/2017
PELANTIKAN PENDAFTAR


P.U. (A) 42/2017
PERINTAH PERINDUSTRIAN NANAS (SES KE ATAS EKSPORT) (PEMBATALAN) 2017


P.U. (B) 68/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 43/2017
PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA WARGANEGARA REPUBLIK SUDAN) (PENGECUALIAN) 2017


P.U. (A) 44/2017
PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN (PENGECUALIAN) 2017


P.U. (A) 45/2017
PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN ISLAM (PENGECUALIAN) 2017


P.U. (A) 46/2017
PERINTAH PERNIAGAAN PERKHIDMATAN WANG (PENGECUALIAN) 2017


P.U. (A) 47/2017
PERINTAH FI (PERUBATAN) (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 69/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PARLIMEN


P.U. (B) 70/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERLIS


P.U. (B) 71/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KEDAH


P.U. (B) 72/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KELANTAN


P.U. (B) 73/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - TERENGGANU


P.U. (B) 74/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PULAU PINANG


P.U. (B) 75/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERAK


P.U. (B) 76/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PAHANG


P.U. (B) 77/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SELANGOR


P.U. (B) 78/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (B) 79/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (B) 80/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 81/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - MELAKA


P.U. (B) 82/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - JOHOR


P.U. (B) 83/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (B) 84/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SABAH


P.U. (B) 85/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SARAWAK


P.U. (B) 86/2017
PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (B) 87/2017
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN BAHAGIAN PILIHAN RAYA N. 03 TANJONG DATU, NEGERI SARAWAK


P.U. (B) 88/2017
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (A) 48/2017
PERINTAH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (SUBSIDIARI PERBADANAN) (PEMAKAIAN) 2017


P.U. (B) 89/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - BALAI POLIS MAHANG, KULIM KEDAH


P.U. (B) 90/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - IBU PEJABAT POLIS DAERAH KOTA SETAR, KEDAH


P.U. (B) 91/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - IBU PEJABAT POLIS DAERAH PENDANG, KEDAH


P.U. (B) 92/2017
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A) WAKTU MENGUNDI


P.U. (B) 93/2017
PELANTIKAN DI BAWAH SEKSYEN 3


P.U. (B) 94/2017
PELANTIKAN DI BAWAH SEKSYEN 3


P.U. (B) 95/2017
PEMBATALAN PENETAPAN HOSTEL AKHLAK


P.U. (A) 49/2017
PERINTAH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2017


P.U. (B) 96/2017
PELANTIKAN ANGGOTA MAJLIS AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA


P.U. (B) 97/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 50/2017
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 51/2017
PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (PELESENAN SETIAUSAHA) 2017


P.U. (A) 52/2017
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) 2017


P.U. (B) 98/2017
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (B) 99/2017
PELANTIKAN PENGERUSI SUATU BAHAGIAN MAHKAMAH PERUSAHAAN


P.U. (A) 54/2017
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2017


P.U. (A) 53/2017
PERATURAN-PERATURAN BEKALAN GAS (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 55/2017
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 2) 2017


P.U. (B) 100/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 101/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 56/2017
PERINTAH RACUN MAKHLUK PEROSAK (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017


P.U. (B) 102/2017
PEMBERITAHUAN MENGUBAH SEMPADAN MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 103/2017
NOTIS DI BAWAH FASAL (10) PERKARA 113


P.U. (B) 104/2017
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF DI BAWAH SEKSYEN 6A


P.U. (B) 105/2017
PEMBERITAHUAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA


P.U. (A) 57/2017
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 2) 2017


P.U. (B) 106/2017
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 15(4)


P.U. (B) 107/2017
PELANTIKAN TIMBALAN KETUA PENGARAH LEMBAGA


P.U. (B) 108/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 109/2017
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 110/2017
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAGI PILIHAN RAYA KECIL N. 03 TANJONG DATU


P.U. (B) 111/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 58/2017
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PERIZABAN JALAN SEBAGAI TEMPAT LETAK KERETA BAGI KENDERAAN ORANG KURANG UPAYA) (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) 2017


P.U. (B) 112/2017
NOTIS TENTANG NIAT UNTUK MENETAPKAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (A) 59/2017
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (SURIA STRATEGIC ENERGY RESOURCES SDN. BHD.) 2017


P.U. (A) 60/2017
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (MALAYSIA RAIL LINK SDN. BHD.) 2017


P.U. (A) 61/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 2) 2017


P.U. (A) 62/2017
PERATURAN-PERATURAN SYARIKAT 2017 - PEMBETULAN


P.U. (A) 63/2017
PERATURAN-PERATURAN SKIM KEPENTINGAN 2017 - PEMBETULAN


P.U. (B) 113/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 35828 MUKIM PETALING


P.U. (B) 114/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 101932 MUKIM PETALING


P.U. (B) 115/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 101191 MUKIM PETALING


P.U. (B) 116/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80981 MUKIM BATU


P.U. (B) 117/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 55474 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 118/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 101863 MUKIM PETALING


P.U. (B) 119/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20005 MUKIM CHERAS


P.U. (A) 64/2017
PERINTAH FI (AGENSI ANGKASA NEGARA) 2017


P.U. (B) 120/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80200 MUKIM BATU


P.U. (B) 121/2017
PEMBATALAN PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PELESENAN


P.U. (B) 122/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 123/2017
PELANTIKAN TIMBALAN PEMUNGUT DUTI SETEM


P.U. (B) 124/2017
PELANTIKAN TIMBALAN PEMUNGUT DUTI SETEM


P.U. (A) 65/2017
KAEDAH-KAEDAH PERIKANAN (AKUAKULTUR PERIKANAN DARAT) (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN) 2017


P.U. (A) 66/2017
PERATURAN-PERATURAN ANTIPEMERDAGANGAN ORANG DAN ANTIPENYELUDUPAN MIGRAN (BAYARAN ELAUN KEPADA ORANG YANG DIPERDAGANGKAN) 2017


P.U. (B) 125/2017
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN ANGGOTA MAJLIS PERUNDINGAN GAJI NEGARA


P.U. (A) 67/2017
PERINTAH SARAAN PEGUAM CARA (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 68/2017
PERINTAH PEMULIHARAAN HIDUPAN LIAR (PENGECUALIAN) 2017


P.U. (A) 69/2017
PERINTAH PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017


P.U. (A) 70/2017
PERINTAH HAD LAJU (TANJAKAN HUBUNGAN KUCHAI) 2017


P.U. (B) 126/2017
PERISYTIHARAN LEBUH RAYA BARU PANTAI SEBAGAI JALAN WILAYAH PERSEKUTUAN YANG DITETAPKAN


P.U. (B) 127/2017
NOTIS SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI DALAM NEGERI-NEGERI TANAH MELAYU (KECUALI NEGERI SELANGOR) SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DALAM TAHUN 2017


P.U. (A) 71/2017
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 4) 2017


P.U. (B) 128/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 129/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (A) 72/2017
PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD, LOJI PEMPROSESAN GAS SANTONG, PAKA, TERENGGANU) 2017


P.U. (B) 130/2017
PELANTIKAN PENOLONG PENGARAH PERHUBUNGAN PERUSAHAAN


P.U. (A) 73/2017
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN BERHUBUNG DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN VENDOR) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 74/2017
PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017


P.U. (B) 131/2017
TEMPOH PERMOHONAN BAGI GERAN PENANAMAN DAN GERAN PENANAMAN SEMULA


P.U. (A) 75/2017
PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA ASEAN BINTULU FERTILIZER SDN. BHD., BINTULU, SARAWAK) 2017


P.U. (B) 132/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 133/2017
PELANTIKAN PENDAFTAR


P.U. (B) 134/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 135/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 76/2017
UNDANG-UNDANG KECIL LARANGAN MELUDAH (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) 2017


P.U. (B) 136/2017
PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PENASIHAT


P.U. (B) 137/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 30846 KAMPUNG BELUKUT


P.U. (B) 138/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 30850 KAMPUNG SUNGAI BEDAUN


P.U. (B) 139/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 30877 KAMPUNG SUNGAI MIRI


P.U. (A) 77/2017
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (BANK SIMPANAN NASIONAL) 2017


P.U. (A) 78/2017
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) 2017


P.U. (B) 145/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (B) 146/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (B) 147/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (B) 148/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (A) 79/2017
PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2017


P.U. (B) 150/2017
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 80/2017
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 5) 2017


P.U. (B) 151/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN DAERAH PASIR MAS KELANTAN


P.U. (B) 152/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - PUSAT PEMULIHAN PENAGIHAN NARKOTIK BATU KURAU, PERAK


P.U. (B) 153/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - IBU PEJABAT AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN KAJANG, SELANGOR


P.U. (A) 81/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 4) 2017


P.U. (A) 82/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 5) 2017


P.U. (B) 154/2017
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 60


P.U. (B) 155/2017
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 60


P.U. (B) 156/2017
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 60


P.U. (B) 157/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN, DAERAH HILIR PERAK, PERAK


P.U. (B) 158/2017
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 4116 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 159/2017
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (A) 83/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 6) 2017


P.U. (A) 84/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 7) 2017


P.U. (A) 85/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 8) 2017


P.U. (A) 86/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 9) 2017


P.U. (A) 87/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 10) 2017


P.U. (B) 160/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80084 MUKIM AMPANG


P.U. (B) 161/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 480898 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 162/2017
PENETAPAN DI BAWAH SEKSYEN 26


P.U. (B) 163/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2016 (NO. 2) YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (B) 164/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 88/2017
PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017


P.U. (B) 165/2017
PENETAPAN DAN PEMBATALAN PENETAPAN SEKOLAH HENRY GURNEY


P.U. (B) 166/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2016 YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (A) 89/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) 2017


P.U. (B) 167/2017
SENARAI PEMEGANG LESEN BANK ISLAM


P.U. (B) 168/2017
SENARAI PEMEGANG LESEN TAKAFUL


P.U. (B) 169/2017
SENARAI PEMEGANG LESEN TAKAFUL YANG LESENNYA TELAH DIBATALKAN ATAU DISERAHKAN BALIK


P.U. (B) 170/2017
SENARAI PEMEGANG LESEN BANK LABUAN DAN BANK PELABURAN LABUAN


P.U. (B) 171/2017
SENARAI PEMEGANG LESEN BANK LABUAN DAN BANK PELABURAN LABUAN YANG LESENNYA TELAH DIBATALKAN ATAU DISERAHKAN BALIK


P.U. (B) 172/2017
SENARAI PEMEGANG LESEN INSURANS


P.U. (A) 90/2017
PERINTAH PERDAGANGAN STRATEGIK (BARANG STRATEGIK) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 91/2017
PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 92/2017
PERINTAH DUTI EKSAIS 2017


P.U. (A) 93/2017
PERINTAH DUTI EKSAIS (KENDERAAN BERMOTOR) (BAYARAN) 2017


P.U. (A) 94/2017
PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA EKSPATRIAT WARGANEGARA INDIA) 2017


P.U. (A) 95/2017
PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA PELANCONG WARGANEGARA INDIA) 2017


P.U. (A) 96/2017
PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA PELANCONG DARIPADA REPUBLIK RAKYAT CHINA) (PENGECUALIAN) (NO. 2) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 97/2017
PERATURAN-PERATURAN TABUNG HAJI (DEPOSIT DAN PENGELUARAN) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 98/2017
PERINTAH PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PENGECUALIAN LEVI) 2017


P.U. (B) 174/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA CUKAI BAGI PETAK ATAU BLOK SEMENTARA


P.U. (B) 175/2017
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL


P.U. (A) 99/2017
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (PERBADANAN PERUMAHAN RAKYAT 1MALAYSIA) 2017


P.U. (A) 100/2017
PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG BERASAL DARI NEGERI-NEGERI ASEAN) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN ASEAN) 2017


P.U. (A) 101/2017
PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 104/2017
PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) (NO. 2) 2017


P.U. (A) 102/2017
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) 2017


P.U. (A) 103/2017
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) 2017


P.U. (B) 178/2017
PEMBERITAHUAN KELULUSAN PUSAT PEMULIHAN DADAH PERSENDIRIAN


P.U. (A) 105/2017
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 6) 2017


P.U. (A) 106/2017
PERATURAN-PERATURAN (DANDANG STIM DAN PENGANDUNG TEKANAN TAK BERAPI) KILANG DAN JENTERA (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 107/2017
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (CAJ JALAN BAGI KENDERAAN MOTOR) (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 176/2017
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 8


P.U. (B) 177/2017
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 8


P.U. (B) 179/2017
PEMBERITAHUAN MENGUBAH SEMPADAN PEKAN BATU


P.U. (B) 180/2017
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 60


P.U. (B) 181/2017
NOTIS PERISYTIHARAN KEPUTUSAN PENAMAAN KE MAJLIS OPTIK MALAYSIA


P.U. (B) 182/2017
NOTIS PERISYTIHARAN KEPUTUSAN PENAMAAN KE MAJLIS OPTIK MALAYSIA


P.U. (A) 108/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 2) 2017


P.U. (A) 109/2017
KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (KESALAHAN YANG DIRAKAMKAN MELALUI KAMERA) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 110/2017
KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (MATA DEMERIT) 2017


P.U. (A) 111/2017
PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KEWANGAN (PENANGGUNG INSURANS MARIN, PENERBANGAN DAN TRANSIT YANG DILULUSKAN) 2017


P.U. (A) 112/2017
PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KEWANGAN (BROKER INSURANS MARIN, PENERBANGAN DAN TRANSIT YANG DILULUSKAN) 2017


P.U. (A) 113/2017
PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2017


P.U. (A) 114/2017
PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN (PERINTAH INSURANS (PENGECUALIAN) 2009) (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 183/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 184/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (A) 115/2017
PERINTAH BEKALAN ELEKTRIK (KUMPULAN WANG INDUSTRI ELEKTRIK) (SUMBANGAN OLEH TENAGA NASIONAL BERHAD) 2017


P.U. (A) 116/2017
PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS PENAPISAN (TERENGGANU) SDN. BHD., KERTIH, TERENGGANU) 2017


P.U. (B) 185/2017
PINDAAN KEPADA SENARAI PEMEGANG LESEN


P.U. (B) 186/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH INDUK TAHUN 2016 YANG DIPERAKUI SEMULA


P.U. (A) 117/2017
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2017


P.U. (B) 187/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 188/2017
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (B) 189/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 118/2017
PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) (NO. 2) 2017


P.U. (B) 190/2017
PEMBERITAHUAN PELANTIKAN PEMERIKSA


P.U. (A) 119/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 3) 2017


P.U. (A) 120/2017
PERINTAH DUTI EKSAIS (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 191/2017
NOTIS PENENTUAN MUKTAMAD AFIRMATIF PENYIASATAN MENGENAI KELUARAN BATANG PENULANGAN KONKRIT KELULI YANG DIIMPORT KE DALAM MALAYSIA


P.U. (B) 192/2017
NOTIS PENENTUAN MUKTAMAD AFIRMATIF PENYIASATAN MENGENAI KELUARAN ROD DAWAI KELULI DAN BAR BEBUNGA DALAM GEGELUNG YANG DIIMPORT KE DALAM MALAYSIA


P.U. (A) 121/2017
PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017


P.U. (A) 122/2017
PERINTAH KASTAM (DUTI PELINDUNG MUKTAMAD) 2017


P.U. (A) 123/2017
PERINTAH KASTAM (DUTI PELINDUNG MUKTAMAD) (NO. 2) 2017


P.U. (B) 193/2017
PELANTIKAN KETUA PENDAFTAR


P.U. (B) 194/2017
PELANTIKAN PENDAFTAR


P.U. (B) 195/2017
PERISYTIHARAN KAWASAN LARANGAN MEROKOK 2017


P.U. (B) 196/2017
PELANTIKAN ANGGOTA SURUHANJAYA PERSAINGAN


P.U. (A) 124/2017
PERATURAN-PERATURAN PERSAINGAN (TRIBUNAL RAYUAN) 2017


P.U. (B) 197/2017
PELANTIKAN PEGAWAI DI BAWAH SUBSEKSYEN 4(1) BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (A) 125/2017
PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL PERTAMA DAN KEDUA) 2017


P.U. (A) 126/2017
PERINTAH PERUBATAN (PENGECUALIAN TEMPOH PERKHIDMATAN AWAM) 2017


P.U. (B) 198/2017
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 54154 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 199/2017
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 55134 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 200/2017
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 55142 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (A) 127/2017
PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (ATURAN KEUTAMAAN BAGI PEMBAYARAN KATEGORI YANG BERLAINAN BAGI DEPOSIT ISLAM, PENENTUAN DAN PENGELASAN ASET DAN PENGGUNAAN HASIL PELUPUSAN ASET DALAM PENGGULUNGAN ANGGOTA PENERIMA DEPOSIT) 2017


P.U. (A) 128/2017
PERINTAH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (ASAS PEMASTIAN AMAUN PEMULANGAN BAGI SUMBANGAN TAKAFUL DAN PREMIUM) 2017


P.U. (A) 129/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 4) 2017


P.U. (B) 201/2017
NOTIS PENETAPAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (B) 202/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 203/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 204/2017
SENARAI KAUNSELOR BERDAFTAR


P.U. (B) 205/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 206/2017
NOTIS MENGENAI KEKOSONGAN JAWATAN YANG DIPILIH DALAM MAJLIS PERUBATAN MALAYSIA


P.U. (B) 207/2017
PEMBERITAHUAN KELULUSAN PUSAT PEMULIHAN DADAH PERSENDIRIAN


P.U. (B) 208/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 497 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 209/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 194 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 210/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 130/2017
PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) 2017


P.U. (B) 211/2017
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 212/2017
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (B) 213/2017
SENARAI PEMEGANG LESEN


P.U. (A) 132/2017
PERINTAH PERIKANAN (PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA) 2017


P.U. (A) 133/2017
PERINTAH PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PINDAAN JADUAL 2 DAN 3) 2017


P.U. (B) 214/2017
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 60


P.U. (B) 215/2017
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 60


P.U. (B) 216/2017
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 60


P.U. (B) 217/2017
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 60


P.U. (A) 134/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 6) 2017


P.U. (B) 218/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PARLIMEN


P.U. (B) 219/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERLIS


P.U. (B) 220/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KEDAH


P.U. (B) 221/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KELANTAN


P.U. (B) 222/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - TERENGGANU


P.U. (B) 223/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PULAU PINANG


P.U. (B) 224/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERAK


P.U. (B) 225/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PAHANG


P.U. (B) 226/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SELANGOR


P.U. (B) 227/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (B) 228/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (B) 229/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 230/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - MELAKA


P.U. (B) 231/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - JOHOR


P.U. (B) 232/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (B) 233/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SABAH


P.U. (B) 234/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SARAWAK


P.U. (B) 235/2017
ARAHAN KHAS MENTERI


P.U. (B) 236/2017
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - TANJONG DATU, SARAWAK


P.U. (B) 237/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 238/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20002 MUKIM CHERAS


P.U. (B) 239/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 30591 KAMPUNG SUNGAI MIRI


P.U. (A) 135/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 7) 2017


P.U. (A) 136/2017
PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 3) 2017


P.U. (B) 242/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN, DAERAH KUALA SELANGOR, SELANGOR


P.U. (B) 240/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - PUSAT PEMULIHAN PENAGIHAN NARKOTIK KAMPUNG SELAMAT, PULAU PINANG


P.U. (B) 241/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - PUSAT PEMULIHAN PENAGIHAN NARKOTIK GAMBANG, PAHANG


P.U. (B) 243/2017
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (B) 244/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 56170 MUKIM BATU


P.U. (B) 245/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 49388 MUKIM BATU


P.U. (A) 137/2017
PERINTAH BANTUAN BERSAMA DALAM PERKARA JENAYAH (UKRAINE) 2017


P.U. (A) 138/2017
PERINTAH BANK NEGARA MALAYSIA (INSTITUSI KEWANGAN YANG DITETAPKAN) 2017


P.U. (B) 246/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20002 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 247/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 26443 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 248/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 101710 MUKIM PETALING


P.U. (B) 249/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 101709 MUKIM PETALING


P.U. (B) 250/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 2013 MUKIM BATU


P.U. (B) 251/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 67343 MUKIM BATU


P.U. (B) 252/2017
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 538 BANDAR PUTRAJAYA


P.U. (B) 253/2017
PERISYTIHARAN KAWASAN LARANGAN MEROKOK


P.U. (B) 254/2017
PENGECUALIAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 2A(2)


P.U. (B) 255/2017
NOTIS PEMULAAN PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT KELULI TAHAN KARAT GULUNGAN SEJUK DALAM BENTUK GEGELUNG, KEPINGAN ATAU APA-APA BENTUK LAIN YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA, REPUBLIK KOREA, CHINESE TAIPEI DAN THAILAND


P.U. (B) 256/2017
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 58601 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 257/2017
PELANTIKAN PENOLONG PENGARAH PERHUBUNGAN PERUSAHAAN


P.U. (A) 139/2017
PERINTAH LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (PEMERBADANAN) (PENGECUALIAN) 2017


P.U. (A) 140/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 8) 2017


P.U. (B) 258/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 259/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 260/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 261/2017
PELANTIKAN KETUA PENOLONG PENGARAH PERHUBUNGAN PERUSAHAAN


P.U. (B) 262/2017
PELANTIKAN KETUA PENGARAH PERHUBUNGAN PERUSAHAAN


P.U. (A) 141/2017
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (AMAUN FAEDAH PENGURUSAN MAYAT) 2017


P.U. (A) 142/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 3) 2017


P.U. (A) 143/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 2) 2017


P.U. (B) 263/2017
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA KECIL AHLI DEWAN UNDANGAN BAGI NEGERI SARAWAK BAGI BAHAGIAN PILIHAN RAYA N. 74 PUJUT


P.U. (B) 264/2017
PEMBERITAHUAN DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(e)


P.U. (B) 265/2017
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 3(3)


P.U. (B) 266/2017
PENENTUAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PILIHAN RAYA KECIL N. 74 PUJUT


P.U. (B) 267/2017
PELANTIKAN PEGAWAI PENGUAT KUASA DAN PENOLONG PEGAWAI PENGUAT KUASA


P.U. (B) 268/2017
PELANTIKAN PEGAWAI PENGURUS DAN PENOLONG PEGAWAI PENGURUS


P.U. (B) 269/2017
PEMBERITAHUAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA


P.U. (B) 270/2017
PEMBERITAHUAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA


P.U. (A) 144/2017
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 12) 2016 (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 271/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 272/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 273/2017
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 145/2017
PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 2) 2017


P.U. (A) 146/2017
PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 4) 2017


P.U. (A) 147/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 4) 2017


P.U. (A) 148/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 3) 2017


P.U. (A) 149/2017
PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 2) 2017


P.U. (A) 150/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 5) 2017


P.U. (A) 151/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 4) 2017


P.U. (A) 152/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCITMAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 9) 2017


P.U. (A) 153/2017
PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) (NO. 2) 2017


P.U. (B) 274/2017
PENGECUALIAN DI BAWAH SEKSYEN 65U


P.U. (B) 275/2017
PENGECUALIAN DI BAWAH SEKSYEN 65U


P.U. (B) 276/2017
PENETAPAN DI BAWAH SEKSYEN 6


P.U. (B) 277/2017
PELANTIKAN ANGGOTA SURUHANJAYA PERSAINGAN


P.U. (B) 278/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 38755 MUKIM PETALING


P.U. (B) 279/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 67232 MUKIM BATU


P.U. (A) 154/2017
PERATURAN-PERATURAN KANAK-KANAK (PEMBANTU PELINDUNG) 2017


P.U. (A) 155/2017
PERINTAH KASTAM (DUTI PELINDUNG MUKTAMAD) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 156/2017
PERINTAH CUKAI AKTIVITI PERNIAGAAN LABUAN (PENGECUALIAN) 2013 (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 157/2017
PERINTAH CUKAI AKTIVITI PERNIAGAAN LABUAN (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2013 (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 281/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 101239 MUKIM PETALING


P.U. (B) 282/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 101864 MUKIM PETALING


P.U. (B) 283/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 101968 MUKIM PETALING


P.U. (B) 284/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM - PEMBETULAN


P.U. (A) 158/2017
PERATURAN-PERATURAN KANAK-KANAK (PASUKAN PELINDUNGAN KANAK-KANAK DAN PASUKAN KEBAJIKAN KANAK-KANAK) 2017


P.U. (A) 159/2017
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 160/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 10) 2017


P.U. (B) 285/2017
PELANTIKAN WARDEN LALU LINTAS


P.U. (B) 286/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - PUSAT PEMULIHAN PENAGIHAN NARKOTIK SERDANG, KEDAH


P.U. (B) 287/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - BALAI POLIS ALOR SETAR, KEDAH


P.U. (B) 288/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN, DAERAH JASIN, MELAKA


P.U. (B) 289/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - PUSAT PEMULIHAN PENAGIHAN NARKOTIK, TAMPIN MELAKA


P.U. (B) 290/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - PUSAT PEMULIHAN PENAGIHAN NARKOTIK KOTA TINGGI, JOHOR


P.U. (B) 291/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN, NEGERI JOHOR


P.U. (B) 292/2017
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (A) 161/2017
PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2017


P.U. (B) 293/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 162/2017
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR) (PINDAAN) (NO. 2) 2017


P.U. (B) 294/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 163/2017
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 164/2017
PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN NEGARA ERITREA) 2017


P.U. (A) 165/2017
PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017


P.U. (A) 166/2017
PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 2) 2017


P.U. (B) 295/2017
PELANTIKAN TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI BAGI NEGERI PULAU PINANG


P.U. (A) 167/2017
PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN REPUBLIK PERSEKUTUAN SOMALIA) 2017


P.U. (A) 168/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 11) 2017


P.U. (B) 296/2017
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PENYEMAK UNDANG-UNDANG


P.U. (B) 297/2017
PELANTIKAN ANGGOTA SURUHANJAYA PELANTIKAN KEHAKIMAN


P.U. (B) 298/2017
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (A) 169/2017
PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 3) 2017


P.U. (A) 170/2017
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJAAN SENDIRI (KADAR CARUMAN BAGI PEMANDU TEKSI) 2017


P.U. (B) 299/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 300/2017
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 21449 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 301/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80305 MUKIM BATU


P.U. (B) 302/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 10060 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 303/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 201428 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 304/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA SISTEM PENTADBIRAN TANAH ELEKTRONIK


P.U. (B) 305/2017
PENETAPAN TARIKH MULA BERKUAT KUASA SISTEM PENTADBIRAN TANAH ELEKTRONIK BAGI HAKMILIK STRATA


P.U. (B) 306/2017
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A)


P.U. (A) 171/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 12) 2017


P.U. (B) 316/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - PUSAT PEMULIHAN PENAGIHAN NARKOTIK PAPAR, SABAH


P.U. (A) 172/2017
PERINTAH KANUN TANAH NEGARA (PINDAAN JADUAL KEENAM BELAS) 2017


P.U. (B) 307/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 6098 MUKIM CHERAS


P.U. (B) 308/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20073 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 309/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 101829 MUKIM PETALING


P.U. (B) 310/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20002 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (A) 173/2017
PERATURAN-PERATURAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN(PENGEMUKAAN MAKLUMAT) 2017


P.U. (A) 174/2017
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 3) 2017


P.U. (A) 175/2017
PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN (LARANGAN MASA TERTENTU) (NO. 2) 2017


P.U. (A) 176/2017
PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) (NO. 2) 2017


P.U. (B) 311/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2017 YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (B) 312/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2017 (NO. 2) YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (A) 177/2017
PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 4) 2017


P.U. (A) 178/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 6) 2017


P.U. (A) 179/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 5) 2017


P.U. (B) 313/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80850 MUKIM BATU


P.U. (B) 314/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 101149 MUKIM PETALING


P.U. (B) 315/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481281 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 317/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - MAHKAMAH SYARIAH NEGERI KELANTAN, KELANTAN


P.U. (B) 318/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN, DAERAH DANG WANGI, KUALA LUMPUR


P.U. (B) 319/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN, DAERAH KUALA MUDA, KEDAH


P.U. (B) 320/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2017 (NO. 3) YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (A) 180/2017
PERINTAH RACUN (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2017


P.U. (B) 321/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2017 (NO. 4) YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (B) 322/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 323/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 181/2017
PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) (NO. 3) 2017


P.U. (A) 182/2017
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT BANDAR TASIK PUTERI) 2017


P.U. (A) 183/2017
PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT BANDAR TASIK PUTERI) 2017


P.U. (B) 324/2017
PEMBERITAHUAN PEMBATALAN NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA KECIL AHLI DEWAN UNDANGAN BAGI NEGERI SARAWAK BAGI BAHAGIAN PILIHAN RAYA N. 74 PUJUT


P.U. (A) 184/2017
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR (PINDAAN) (NO. 2) (PEMBATALAN) 2017


P.U. (B) 325/2017
PERISYTIHARAN KAWASAN LARANGAN MEROKOK 2017


P.U. (B) 326/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 327/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT54154 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (A) 185/2017
KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) (NO. 2) 2017


P.U. (A) 186/2017
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 2) 2017


P.U. (A) 187/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 13) 2017


P.U. (B) 328/2017
NOTIS PELELONGAN AWAM DI BAWAH PERENGGAN 34(2)(b)


P.U. (B) 329/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 331/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 330/2017
PELANTIKAN PENGERUSI SUATU BAHAGIAN MAHKAMAH PERUSAHAAN


P.U. (B) 332/2017
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 333/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 334/2017
PELANTIKAN PENDAFTAR


P.U. (B) 335/2017
PELANTIKAN TIMBALAN PESURUHJAYA BANGUNAN DAN PEGAWAI DI BAWAH SUBSEKSYEN 4(1) BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (A) 188/2017
PERATURAN-PERATURAN PERUBATAN 2017


P.U. (A) 189/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 14) 2017


P.U. (B) 336/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - BALAI POLIS CHERAS, KUALA LUMPUR


P.U. (B) 337/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - BALAI POLIS CHERAS, KUALA LUMPUR


P.U. (B) 338/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 339/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - BALAI POLIS ALOR SETAR, KEDAH


P.U. (A) 190/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 15) 2017


P.U. (A) 191/2017
PERINTAH PERSAINGAN (PENGECUALIAN BLOK BAGI PERJANJIAN PERKONGSIAN VESEL DAN PERJANJIAN PERBINCANGAN SUKARELA BERKENAAN DENGAN PERKHIDMATAN PELAYARAN TETAP) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 192/2017
PERINTAH INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017


P.U. (B) 340/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 193/2017
KAEDAH-KAEDAH ISYARAT LALU LINTAS (SAIZ, WARNA DAN JENIS) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 194/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 16) 2017


P.U. (B) 341/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 342/2017
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN ANGGOTA MAJLIS PERUNDINGAN GAJI NEGARA


P.U. (A) 195/2017
PERATURAN-PERATURAN PERHIMPUNAN AMAN (TEMPAT PERHIMPUNAN YANG DITETAPKAN) (STADIUM DARUL MAKMUR PAHANG) 2017


P.U. (B) 343/2017
PENETAPAN TEMPAT PERHIMPUNAN YANG DITETAPKAN 2017


P.U. (B) 344/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PARLIMEN


P.U. (B) 345/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERLIS


P.U. (B) 346/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KEDAH


P.U. (A) 196/2017
PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) (NO. 3) 2017


P.U. (A) 197/2017
KAEDAH-KAEDAH PROFESION UNDANG-UNDANG (PROSIDING TATATERTIB) 2017


P.U. (B) 347/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KELANTAN


P.U. (B) 348/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - TERENGGANU


P.U. (B) 349/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PULAU PINANG


P.U. (B) 350/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERAK


P.U. (B) 351/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PAHANG


P.U. (A) 198/2017
KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PENGANGKUTAN PERDAGANGAN) (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 352/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SELANGOR


P.U. (B) 353/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KUALA LUMPUR


P.U. (B) 354/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PUTRAJAYA


P.U. (B) 355/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 356/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - MELAKA


P.U. (B) 357/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - JOHOR


P.U. (B) 358/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - LABUAN


P.U. (B) 359/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SABAH


P.U. (B) 360/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SARAWAK


P.U. (B) 361/2017
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 60454 MUKIM BATU


P.U. (B) 362/2017
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (B) 363/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20001 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 364/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20012 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 365/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 81122 MUKIM BATU


P.U. (B) 366/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 101975 MUKIM PETALING


P.U. (B) 367/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 101969 MUKIM PETALING


P.U. (B) 368/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 369/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 370/2017
PEMBERITAHUAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - PEMBETULAN


P.U. (B) 372/2017
PEMBERITAHUAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - PEMBETULAN


P.U. (B) 373/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 374/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 199/2017
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 3) 2017


P.U. (B) 375/2017
PELANTIKAN KETUA PENOLONG PENGARAH PERHUBUNGAN PERUSAHAAN


P.U. (B) 376/2017
PELANTIKAN PENOLONG PENGARAH PERHUBUNGAN PERUSAHAAN


P.U. (B) 377/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 378/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 200/2017
PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) (NO. 3) 2017


P.U. (A) 201/2017
PERINTAH KANUN TANAH NEGARA (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017


P.U. (A) 202/2017
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 4) 2017


P.U. (A) 203/2017
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2017


P.U. (B) 379/2017
PENGECUALIAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 2A(2)


P.U. (B) 380/2017
NOTIS PENETAPAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (B) 381/2017
NOTIS TENTANG NIAT UNTUK MENETAPKAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (B) 382/2017
PERISYTIHARAN OBJEK WARISAN 2017


P.U. (A) 204/2017
PERINTAH PEMBERI PINJAM WANG (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017


P.U. (B) 383/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 205/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 17) 2017


P.U. (A) 206/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 11) 2017


P.U. (A) 207/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 12) 2017


P.U. (A) 208/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 13) 2017


P.U. (B) 384/2017
SURAT CARA PEWAKILAN PEGUAM NEGARA DI BAWAH SEKSYEN 43


P.U. (B) 385/2017
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 209/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 14) 2017


P.U. (A) 210/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 15) 2017


P.U. (A) 217/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 22) 2017


P.U. (A) 218/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 23)2017


P.U. (A) 211/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 16)2017


P.U. (A) 212/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 17) 2017


P.U. (A) 213/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 18) 2017


P.U. (A) 214/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 19) 2017


P.U. (A) 215/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 20) 2017


P.U. (A) 216/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 21) 2017


P.U. (A) 219/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 24) 2017


P.U. (A) 220/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 25) 2017


P.U. (B) 386/2017
PENGECUALIAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 2A(2)


P.U. (B) 387/2017
SURUHANJAYA SIASATAN UNTUK MENYIASAT KERUGIAN AKIBAT URUS NIAGA MATA WANG ASING OLEH BANK NEGARA MALAYSIA SEKITAR TAHUN 1990-AN


P.U. (B) 388/2017
PELANTIKAN DI BAWAH SEKSYEN 7


P.U. (B) 389/2017
PELANTIKAN PEGAWAI PENGENDALI SURUHANJAYA SIASATAN UNTUK MENYIASAT KERUGIAN AKIBAT URUS NIAGA MATA WANG ASING OLEH BANK NEGARA MALAYSIA SEKITAR TAHUN 1990-AN


P.U. (A) 221/2017
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN KE ATAS TERBITAN ATAU PENAWARAN SUKUK PELABURAN MAMPAN DAN BERTANGGUNGJAWAB) 2017


P.U. (B) 390/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 538 BANDAR PUTRAJAYA


P.U. (B) 391/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 392/2017
PELANTIKAN PEGAWAI SIASATAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 5(1)


P.U. (B) 393/2017
PELANTIKAN PEGAWAI SIASATAN DI BAWAH SEKSYEN 8


P.U. (B) 394/2017
PELANTIKAN PEGAWAI SIASATAN DI BAWAH SEKSYEN 9


P.U. (A) 222/2017
PERINTAH TENAGA BOLEH BAHARU (PINDAAN JADUAL) 2017


P.U. (A) 223/2017
PERINTAH PERUBATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTARI (BIDANG AMALAN DIIKTIRAF) 2017


P.U. (A) 224/2017
PERINTAH PERUBATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTARI (PENETAPAN BADAN PENGAMAL) 2017


P.U. (A) 225/2017
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 226/2017
PERINTAH SEKATAN BERAT (JALAN PERSEKUTUAN) (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 395/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80798 MUKIM BATU


P.U. (B) 396/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 55142 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (A) 227/2017
PERATURAN-PERATURAN KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN JAGAAN KESIHATAN SWASTA (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2017


P.U. (B) 397/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 398/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 228/2017
PERATURAN-PERATURAN CUKAI PELANCONGAN 2017


P.U. (A) 229/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 18) 2017


P.U. (B) 399/2017
ARAHAN KHAS MENTERI


P.U. (B) 400/2017
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 16342 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 401/2017
PELANTIKAN ANGGOTA PANEL MAHKAMAH PERUSAHAAN


P.U. (B) 402/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 403/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 230/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 19) 2017


P.U. (A) 231/2017
PERINTAH EKSTRADISI (UKRAINE) 2017


P.U. (B) 404/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 405/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 406/2017
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 407/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 58601 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (A) 232/2017
PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA ATLET, PEGAWAI SUKAN DAN PEGAWAI TEKNIKAL YANG TERLIBAT DALAM SUKAN SEA DAN SUKAN PARA ASEAN KUALA LUMPUR 2017) 2017


P.U. (A) 233/2017
PERATURAN-PERATURAN OPTIK (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 234/2017
PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 3) 2017


P.U. (B) 408/2017
PENGECUALIAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 2A(2)


P.U. (B) 409/2017
PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI PIHAK BERKUASA


P.U. (A) 235/2017
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 4) 2017


P.U. (A) 236/2017
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 5) 2017


P.U. (A) 237/2017
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 6) 2017


P.U. (A) 238/2017
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 7) 2017


P.U. (B) 410/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 411/2017
PEMBERITAHUAN PENGECUALIAN DI BAWAH PERATURAN 31


P.U. (B) 412/2017
PEMBERITAHUAN PENGECUALIAN DI BAWAH PERATURAN 31


P.U. (B) 413/2017
PEMBERITAHUAN PENGECUALIAN DI BAWAH PERATURAN 31


P.U. (B) 414/2017
PEMBERITAHUAN PENGECUALIAN DI BAWAH PERATURAN 31


P.U. (B) 415/2017
SENARAI KAUNSELOR BERDAFTAR


P.U. (A) 240/2017
PERINTAH CUKAI PELANCONGAN (PENGECUALIAN) 2017


P.U. (A) 241/2017
PERINTAH CUKAI PELANCONGAN (KADAR CUKAI) 2017


P.U. (A) 242/2017
PERINTAH FI (PASPORT DAN VISA) (PEREMITAN FI) 2017


P.U. (A) 243/2017
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMAT DAN KONSUL (SUMPAH DAN FI) (PEREMITAN FI) 2017


P.U. (B) 416/2017
PERISYTIHARAN PENGUBAHAN HAD PELABUHAN BAGI PELABUHAN KUALA SUNGAI LINGGI


P.U. (B) 417/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2017 YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (B) 418/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2017 (NO. 2) YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (B) 419/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - IBU PEJABAT POLIS DAERAH TEMERLOH, PAHANG


P.U. (B) 420/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - IBU PEJABAT POLIS DAERAH TEMERLOH, PAHANG


P.U. (A) 244/2017
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN DIKECUALIKAN) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 245/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 21) 2017


P.U. (B) 421/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2017 (NO. 3) YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (B) 422/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 423/2017
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 424/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2017 (NO. 4) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (B) 425/2017
PELANTIKAN PEGAWAI DI BAWAH SUBSEKSYEN 4(1) BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (A) 246/2017
PERINTAH FI (PASPORT DAN VISA) (PEREMITAN FI) (NO. 2) 2017


P.U. (B) 426/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 427/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 247/2017
PERINTAH KANUN TANAH NEGARA (PINDAAN JADUAL PERTAMA DAN KELIMA) 2017


P.U. (B) 428/2017
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (A) 248/2017
PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 429/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 249/2017
PERINTAH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (PENGAGIHAN PERBELANJAAN, KOS ATAU KERUGIAN) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 251/2017
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 4) 2017


P.U. (A) 250/2017
PERINTAH DUTI EKSAIS (PINDAAN) (NO. 2) 2017


P.U. (A) 252/2017
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (ELAUN MODAL DIPERCEPAT) (KELENGKAPAN AUTOMASI) 2017


P.U. (A) 253/2017
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 8) 2017


P.U. (A) 254/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 22) 2017


P.U. (A) 255/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 23) 2017


P.U. (B) 430/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20001 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 431/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 81163 MUKIM BATU


P.U. (B) 432/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 2338 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 433/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 434/2017
NOTIS PELANJUTAN TEMPOH MASA UNTUK MEMBUAT PENENTUAN AWAL


P.U. (A) 256/2017
PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) (NO. 4) 2017


P.U. (A) 257/2017
PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2017


P.U. (B) 435/2017
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 60


P.U. (B) 436/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 437/2017
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 60


P.U. (A) 258/2017
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 3) 2017


P.U. (B) 438/2017
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN KETUA PENGARAH PIHAK BERKUASA


P.U. (B) 439/2017
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (A) 259/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 24) 2017


P.U. (B) 440/2017
PEMBERITAHUAN ZON BEBAS (PINDAAN) (NO. 2) 2017


P.U. (A) 260/2017
PERINTAH CUKAI PELANCONGAN (PENGECUALIAN) 2017 - PEMBETULAN


P.U. (A) 261/2017
PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN PERAKUAN KELAYAKAN BAGI BEJANA TEKANAN TIDAK BERAPI) 2017


P.U. (B) 441/2017
PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (B) 442/2017
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN PEGAWAI LEMBAGA


P.U. (A) 264/2017
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (MKD KENCANA SDN. BHD.) 2017


P.U. (B) 443/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 22109 MUKIM BATU


P.U. (B) 444/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20006 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 445/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 35304 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (A) 262/2017
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD) 2017


P.U. (A) 263/2017
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 4) 2017


P.U. (B) 446/2017
FATWA DI BAWAH SEKSYEN 34


P.U. (B) 447/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 265/2017
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 5) 2017


P.U. (A) 266/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 25) 2017


P.U. (A) 267/2017
PERINTAH DADAH BERBAHAYA (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017


P.U. (B) 448/2017
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (B) 449/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2017 (NO. 5) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (A) 268/2017
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 6) 2017


P.U. (B) 450/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2017 (NO. 6) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (B) 451/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 452/2017
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 269/2017
KAEDAH-KAEDAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 453/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2017 (NO. 7) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (B) 454/2017
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (A) 270/2017
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN)


P.U. (B) 455/2017
PERISYTIHARAN LEBUH RAYA DUTA-ULU KELANG FASA 2 TUN RAZAK LINK SEBAGAI JALAN WILAYAH PERSEKUTUAN YANG DITETAPKAN


P.U. (A) 271/2017
PERINTAH HAD LAJU (LEBUH RAYA DUTA-ULU KELANG FASA 2 TUN RAZAK LINK) 2017


P.U. (A) 272/2017
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA DUTA-ULU KELANG FASA 2 TUN RAZAK LINK) 2017


P.U. (A) 273/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 26) 2017


P.U. (A) 274/2017
PERINTAH PERIZABAN MELAYU (WILAYAH PERSEKUTUAN) (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017


P.U. (A) 275/2017
PERINTAH PERIZABAN MELAYU (WILAYAH PERSEKUTUAN) (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2017


P.U. (B) 456/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 457/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 62819 MUKIM BATU


P.U. (B) 458/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 81140 MUKIM BATU


P.U. (B) 459/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 81166 MUKIM BATU


P.U. (B) 461/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 21449 MUKIM SETAPAK


P.U. (A) 276/2017
PERATURAN-PERATURAN KAUNSELOR (FI) 2017


P.U. (A) 277/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 26) 2017


P.U. (A) 278/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 27) 2017


P.U. (A) 279/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 28) 2017


P.U. (A) 280/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 29) 2017


P.U. (A) 281/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 30) 2017


P.U. (A) 282/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 31) 2017


P.U. (A) 283/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 32) 2017


P.U. (A) 284/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 33) 2017


P.U. (A) 285/2017
PERINTAH UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI (PENGECUALIAN DARIPADA, PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN KEPADA, PERLEMBAGAAN) (UNIVERSITI UTARA MALAYSIA) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 286/2017
PERINTAH UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI (PERLEMBAGAAN UNIVERSITI UTARA MALAYSIA) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 287/2017
PERATURAN-PERATURAN KANAK-KANAK (PEMELIHARAAN BERASASKAN KELUARGA) 2017


P.U. (A) 288/2017
PERATURAN-PERATURAN KANAK-KANAK (ORANG YANG LAYAK DAN SESUAI) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 289/2017
PERATURAN-PERATURAN KANAK-KANAK (ASRAMA AKHLAK) 2017


P.U. (A) 290/2017
PERATURAN-PERATURAN KANAK-KANAK (SEKOLAH DILULUSKAN) 2017


P.U. (A) 291/2017
PERATURAN-PERATURAN KANAK-KANAK (TEMPAT SELAMAT) 2017


P.U. (A) 292/2017
PERATURAN-PERATURAN KANAK-KANAK (TEMPAT PERLINDUNGAN) 2017


P.U. (A) 293/2017
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 7) 2017


P.U. (A) 294/2017
PERINTAH AUDIT (AKAUN SYARIKAT) 2017


P.U. (A) 295/2017
PERINTAH PERIHAL DAGANGAN (PENANDAAN KACA KESELAMATAN BAGI KENDERAAN MOTOR) 2017


P.U. (A) 296/2017
PERINTAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (KAMPUS) (CAWANGAN PAGOH) 2017


P.U. (A) 297/2017
PERINTAH UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (KAMPUS) (CAWANGAN KUALA LUMPUR) 2017


P.U. (A) 298/2017
PERATURAN-PERATURAN PEMBANTU PERUBATAN (PENDAFTARAN) (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 462/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 299/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 34) 2017


P.U. (B) 463/2017
PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL


P.U. (A) 300/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 27) 2017


P.U. (B) 464/2017
PELANTIKAN PENOLONG KANAN PENGARAH PERHUBUNGAN PERUSAHAAN


P.U. (B) 465/2017
NOTIS PELELONGAN AWAM DI BAWAH PERENGGAN 34(2)(b)


P.U. (B) 466/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 301/2017
KAEDAH-KAEDAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KELAKUAN DAN TATATERTIB) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 302/2017
KAEDAH-KAEDAH INSOLVENSI (FI) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 303/2017
KAEDAH-KAEDAH INSOLVENSI (KOS) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 304/2017
KAEDAH-KAEDAH INSOLVENSI (PERKIRAAN SUKARELA) 2017


P.U. (A) 305/2017
KAEDAH-KAEDAH INSOLVENSI 2017


P.U. (B) 467/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481300 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 468/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 306/2017
PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (FI) (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 469/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 307/2017
PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI ANTARABANGSA (KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN) (PERMANENT COURT OF ARBITRATION) 2017


P.U. (A) 308/2017
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA (KELAKUAN DAN TATATERTIB) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 309/2017
PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) (NO. 2) 2017


P.U. (B) 470/2017
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN ANGGOTA MAJLIS PERUNDINGAN GAJI NEGARA


P.U. (B) 471/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20022 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 472/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 41275 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 473/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 81167 MUKIM BATU


P.U. (B) 474/2017
NOTIS PENENTUAN AWAL AFIRMATIF PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT KELULI TAHAN KARAT GULUNGAN SEJUK DALAM BENTUK GEGELUNG, KEPINGAN ATAU APA-APA BENTUK LAIN YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA, REPUBLIK KOREA, CHINESE TAIPEI DAN THAILAND


P.U. (B) 475/2017
NOTIS PENENTUAN AWAL NEGATIF PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT KELULI TAHAN KARAT GULUNGAN SEJUK DALAM BENTUK GEGELUNG, KEPINGAN ATAU APA-APA BENTUK LAIN YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA, REPUBLIK KOREA, CHINESE TAIPEI DAN THAILAND


P.U. (A) 310/2017
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN SEMENTARA) 2017


P.U. (A) 311/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 28) 2017


P.U. (A) 312/2017
PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 5) 2017


P.U. (A) 313/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 7) 2017


P.U. (A) 314/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 6) 2017


P.U. (B) 476/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 477/2017
NOTIS PENAMATAN PENGENAAN DUTI ANTI-LAMBAKAN YANG AKAN BERLAKU TERHADAP IMPORT FILEM-FILEM BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK INDONESIA, REPUBLIK RAKYAT CHINA, CHINESE TAIPEI, THAILAND DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM


P.U. (B) 478/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - IBU PEJABAT SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA, PRESINT 7, PUTRAJAYA


P.U. (B) 479/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 480/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 481/2017
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 482/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 483/2017
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN ANGGOTA SURUHANJAYA PERSAINGAN


P.U. (B) 484/2017
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (B) 485/2017
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (A) 315/2017
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA DUTA-ULU KELANG FASA 2 SRI DAMANSARA LINK) 2017


P.U. (B) 486/2017
PERISYTIHARAN LEBUH RAYA DUTA-ULU KELANG FASA 2 SRI DAMANSARA LINK SEBAGAI JALAN WILAYAH PERSEKUTUAN YANG DITETAPKAN


P.U. (B) 487/2017
PELANTIKAN PELINDUNG


P.U. (B) 488/2017
PELANTIKAN PEGAWAI AKHLAK


P.U. (A) 316/2017
PERINTAH HAD LAJU (LEBUH RAYA DUTA-ULU KELANG FASA 2 SRI DAMANSARA LINK) 2017


P.U. (A) 317/2017
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA DUTA-ULU KELANG FASA 2 SRI DAMANSARA LINK) 2017


P.U. (A) 318/2017
PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN LIBYA) 2017


P.U. (A) 319/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 29) 2017


P.U. (A) 320/2017
PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (PENGECUALIAN) 2017


P.U. (A) 321/2017
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 322/2017
PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN PENGGUNA (JUALAN KREDIT) 2017


P.U. (B) 489/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (B) 490/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN- PARLIMEN


P.U. (B) 491/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERLIS


P.U. (B) 492/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KEDAH


P.U. (B) 493/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KELANTAN


P.U. (B) 494/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - TERENGGANU


P.U. (B) 495/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PULAU PINANG


P.U. (B) 496/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERAK


P.U. (B) 497/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PAHANG


P.U. (B) 498/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SELANGOR


P.U. (B) 499/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KUALA LUMPUR


P.U. (B) 500/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PUTRAJAYA


P.U. (B) 501/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 502/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - MELAKA


P.U. (B) 503/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - JOHOR


P.U. (B) 504/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - LABUAN


P.U. (B) 505/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SABAH


P.U. (B) 506/2017
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SARAWAK


P.U. (B) 507/2017
PEMBERITAHUAN DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(e)


P.U. (B) 508/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 509/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 323/2017
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 9) 2017


P.U. (A) 324/2017
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 5) 2017


P.U. (A) 325/2017
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (SKIM FELDA) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 326/2017
PERINTAH PERIHAL DAGANGAN (PENANDAAN KACA KESELAMATAN BAGI KENDERAAN MOTOR) (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 510/2017
PELANTIKAN PENOLONG PENGARAH PERHUBUNGAN PERUSAHAAN


P.U. (B) 511/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2017 (NO. 8) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (A) 327/2017
PERATURAN-PERATURAN BEKALAN ELEKTRIK (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2017


P.U. (B) 512/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2017 (NO. 9) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (B) 513/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 514/2017
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 328/2017
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 8) 2017


P.U. (B) 515/2017
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN ANGGOTA MAJLIS AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA


P.U. (A) 329/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 30) 2017


P.U. (B) 516/2017
PENJALANAN SEMENTARA FUNGSI-FUNGSI MENTERI


P.U. (B) 517/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 330/2017
PERINTAH WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN (PEMERLUASAN DAN UBAH SUAIAN AKTA HAD MASA 1953) 2017


P.U. (B) 518/2017
PERISYTIHARAN PERMULAAN DAN TEMPOH REHAT MAHKAMAH RAYUAN


P.U. (B) 519/2017
REHAT BAGI MAHKAMAH PERSEKUTUAN


P.U. (B) 520/2017
PENGECUALIAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 2A(2)


P.U. (B) 521/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 331/2017
PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PEMBATALAN PELANTIKAN) 2017


P.U. (A) 332/2017
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 6) 2017


P.U. (A) 333/2017
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PERBEKALAN) 2017


P.U. (A) 334/2017
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PERBEKALAN TAMBAHAN) (2016) 2017


P.U. (A) 335/2017
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA BUKIT KAYU HITAM-JITRA) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 336/2017
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 6) 2017


P.U. (A) 337/2017
PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (TERMA DAN SYARAT KEANGGOTAAN) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 338/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 31) 2017


P.U. (B) 522/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 339/2017
PERINTAH PERANTI PERUBATAN (PERISYTIHARAN) 2017


P.U. (B) 523/2017
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (A) 340/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 32) 2017


P.U. (B) 524/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 341/2017
KAEDAH-KAEDAH PERANCANGAN BANDAR DAN DESA (CAJ PEMAJUAN) (WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA) 2017


P.U. (B) 525/2017
PELANTIKAN KETUA HAKIM SYARIE


P.U. (B) 526/2017
PELANTIKAN HAKIM-HAKIM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH


P.U. (B) 527/2017
PELANTIKAN HAKIM-HAKIM MAHKAMAH-MAHKAMAH RENDAH SYARIAH


P.U. (B) 528/2017
PELANTIKAN HAKIM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH


P.U. (A) 342/2017
PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 2) 2017


P.U. (A) 343/2017
KAEDAH-KAEDAH SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM 2017


P.U. (A) 344/2017
PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA WARGANEGARA MAGHRIBI) 2017


P.U. (A) 345/2017
PERINTAH SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (TARIKH PELETAKHAKAN) 2017


P.U. (B) 529/2017
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 55654 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (A) 346/2017
PERINTAH PENDAFTARAN AHLI FARMASI (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2017


P.U. (B) 530/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 531/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 532/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 347/2017
UNDANG-UNDANG KECIL KERJA TANAH (WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA) 2017


P.U. (B) 533/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 348/2017
PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (SISTEM PREMIUM BERBEZA BERKENAAN DENGAN ANGGOTA PENERIMA DEPOSIT) (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 534/2017
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 535/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 349/2017
PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN REPUBLIK IRAQ) 2017


P.U. (A) 350/2017
KAEDAH-KAEDAH INSOLVENSI (KOS) 1969


P.U. (A) 351/2017
KAEDAH-KAEDAH INSOLVENSI (FI) 1969


P.U. (A) 352/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 33) 2017


P.U. (A) 353/2017
PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 5) 2017


P.U. (B) 536/2017
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 200262 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 537/2017
PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (B) 538/2017
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (B) 539/2017
PENGECUALIAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 2A(2)


P.U. (B) 540/2017
PEMBERITAHUAN KELULUSAN PUSAT PEMULIHAN DADAH PERSENDIRIAN


P.U. (B) 541/2017
PENGECUALIAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 2A(2)


P.U. (A) 354/2017
PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA PELATIH SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL DI JABATAN PENJARA MALAYSIA) 2017


P.U. (B) 542/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 355/2017
PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA PELATIH DI PUSAT LATIHAN GURNEY, KUALA LUMPUR) 2017


P.U. (B) 543/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 544/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - BALAI POLIS BANDAR DATO' ONN, JOHOR BAHRU


P.U. (B) 545/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - BALAI POLIS BANDAR DATO' ONN, JOHOR BAHRU


P.U. (A) 356/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 34) 2017


P.U. (A) 357/2017
PERINTAH SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA (PINDAAN JADUAL 2) 2017


P.U. (B) 546/2017
PENGECUALIAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 2A(2)


P.U. (B) 547/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 548/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 549/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 550/2017
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 358/2017
PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN (NO. 2) (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 551/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 24225 MUKIM PETALING


P.U. (B) 552/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 37829 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 553/2017
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 56486 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 554/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 31038 KAMPUNG SUNGAI BUTON


P.U. (B) 555/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 31042 KAMPUNG GANGGARAK


P.U. (B) 556/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 41807 MUKIM PETALING


P.U. (A) 359/2017
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 7) 2017


P.U. (A) 360/2017
PERATURAN-PERATURAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (PERMIT MENGAJAR) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 361/2017
PERATURAN-PERATURAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 362/2017
PERATURAN-PERATURAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (PERTUKARAN ATAU PERUBAHAN BERKENAAN DENGAN SYARIKAT) 2017


P.U. (A) 363/2017
PERATURAN-PERATURAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (PENGENDALIAN KURSUS PENGAJIAN) (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 557/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2017 (NO. 10) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (A) 364/2017
PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN WARISAN KEBANGSAAN) (TAPAK WARISAN) 2017


P.U. (A) 365/2017
PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN WARISAN KEBANGSAAN) (OBJEK WARISAN) 2017


P.U. (B) 558/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2017 (NO. 11) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (B) 559/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20006 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 560/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 561/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 366/2017
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 7) 2017


P.U. (A) 367/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 35) 2017


P.U. (A) 368/2017
PERINTAH HAKMILIK STRATA (PINDAAN JADUAL KELIMA) 2017


P.U. (B) 562/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 370/2017
PERATURAN-PERATURAN BANTUAN GUAMAN (KRITERIA DAN UJIAN KEMAMPUAN) 2017


P.U. (A) 371/2017
PERATURAN-PERATURAN BANTUAN GUAMAN (FI DAN SUMBANGAN ) 2017


P.U. (B) 563/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2017 YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (A) 372/2017
KAEDAH-KAEDAH PENGAMBILAN TANAH 2017


P.U. (B) 564/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 373/2017
KAEDAH-KAEDAH PENGAMBILAN TANAH (BORANG ELEKTRONIK) 2017


P.U. (A) 369/2017
PERATURAN-PERATURAN BANTUAN GUAMAN 2017


P.U. (A) 374/2017
KAEDAH-KAEDAH PENGAMBILAN TANAH (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017


P.U. (B) 565/2017
PEMBERITAHUAN PELANTIKAN PESURUHJAYA BANGUNAN, TIMBALAN PESURUHJAYA BANGUNAN DAN PEGAWAI BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (B) 566/2017
PELANTIKAN TIMBALAN KETUA PENGARAH LEMBAGA


P.U. (B) 567/2017
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - SENAWANG, NEGERI SEMBILAN


P.U. (A) 375/2017
PERATURAN-PERATURAN OPTIK (PINDAAN) (NO. 2) 2017


P.U. (B) 568/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 569/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 570/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 376/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 36) 2017


P.U. (A) 377/2017
PERATURAN-PERATURAN KANUN TANAH NEGARA (TANAH BAWAH TANAH) (KEDALAMAN MINIMUM) 2017


P.U. (A) 378/2017
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 9) 2017


P.U. (A) 379/2017
PERINTAH KANUN TANAH NEGARA (UBAHSUAIAN) 1997 (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 571/2017
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA


P.U. (A) 380/2017
PERINTAH KANUN TANAH NEGARA (UBAH SUAIAN) 2014 (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 572/2017
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (B) 573/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 30921 KAMPUNG SUNGAI KELING


P.U. (B) 574/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 30997 KAMPUNG PATAU-PATAU


P.U. (B) 575/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 31000 KAMPUNG DURIAN TUNJUNG


P.U. (B) 576/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 30998 JALAN BUNGA TANJONG


P.U. (A) 381/2017
PERATURAN-PERATURAN SYARIKAT (KEPENTINGAN YANG DITETAPKAN BAGI TRANSAKSI PENJUALAN DAN PEMBELIAN SEKURITI ISLAM YANG DIRUNDINGI) 2017


P.U. (B) 577/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 382/2017
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 10) 2017


P.U. (A) 383/2017
PERINTAH PENCEGAHAN JENAYAH (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2017


P.U. (B) 578/2017
PEMBERITAHUAN DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(e)


P.U. (A) 384/2017
PERINTAH PENCEGAHAN JENAYAH (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2017


P.U. (A) 385/2017
PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN NEGARA (PINDAAN) (NO. 2) 2017


P.U. (A) 386/2017
PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN JENAYAH (KAD PENGENALAN) 2017


P.U. (A) 387/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 37) 2017


P.U. (B) 579/2017
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (B) 580/2017
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 60454 MUKIM BATU


P.U. (B) 581/2017
PEMBERITAHUAN MENGUBAH SEMPADAN BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 582/2017
TEMPOH PERMOHONAN BAGI GERAN PENANAMAN DAN GERAN PENANAMAN SEMULA


P.U. (B) 583/2017
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 30694 KAMPUNG SUNGAI LABU


P.U. (A) 388/2017
PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PERNIAGAAN YANG DITETAPKAN) 2017


P.U. (A) 389/2017
PERINTAH IMIGRESEN (LARANGAN MASUK) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 390/2017
PERINTAH PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PENETAPAN SEKURITI DAN SEKURITI ISLAM) (NOTA PELABURAN DAN NOTA PELABURAN ISLAM) (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 4/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 10148 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 584/2017
PINDAAN KEPADA SENARAI PEMEGANG LESEN


P.U. (B) 585/2017
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN ANGGOTA SURUHANJAYA PERSAINGAN


P.U. (B) 586/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 587/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 391/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 35) 2017


P.U. (A) 392/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 36) 2017


P.U. (A) 393/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 37) 2017


P.U. (A) 394/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 38) 2017


P.U. (A) 395/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 39) 2017


P.U. (A) 396/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 40) 2017


P.U. (A) 397/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 41) 2017


P.U. (A) 398/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 42) 2017


P.U. (A) 399/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 43) 2017


P.U. (A) 400/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 44) 2017


P.U. (A) 401/2017
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 45) 2017


P.U. (B) 588/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 589/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 590/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN KUALA LUMPUR, KUALA LUMPUR


P.U. (B) 591/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN KUALA LUMPUR, KUALA LUMPUR


P.U. (B) 592/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - IBU PEJABAT POLIS DAERAH SIPITANG, SABAH


P.U. (B) 593/2017
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - IBU PEJABAT POLIS DAERAH SIPITANG, SABAH


P.U. (B) 594/2017
PELANTIKAN KETUA PENGARAH, TIMBALAN KETUA PENGARAH,TIMBALAN PENGARAH, PENOLONG PENGARAH DAN RENJER


P.U. (A) 402/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 38) 2017


P.U. (B) 595/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 405/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 8) 2017


P.U. (A) 404/2017
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (KAJIAN SEMULA PENTADBIRAN) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 403/2017
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PERTUKARAN AUTOMATIK MAKLUMAT AKAUN KEWANGAN) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 406/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 7) 2017


P.U. (A) 407/2017
PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 6) 2017


P.U. (B) 596/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2017 (NO. 2) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (A) 408/2017
PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2017


P.U. (B) 597/2017
PELANTIKAN TIMBALAN KETUA PENGARAH LEMBAGA


P.U. (B) 598/2017
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 409/2017
PERATURAN-PERATURAN CUKAI AKTIVITI PERNIAGAAN LABUAN (PELAPORAN MENGIKUT NEGARA) 2017


P.U. (A) 410/2017
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (TOLAKAN BAGI CUKAI YANG DIKENAKAN KE ATAS LEBIHAN AKTUARI DI BAWAH PERNIAGAAN TAKAFUL) 2017


P.U. (A) 442/2017
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (LEBUH RAYA PENYURAIAN TIMUR (EDL)) (PINDAAN) 2017


P.U. (B) 600/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2017 (NO. 3) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (B) 601/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 411/2017
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2014 (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 432/2017
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (JAMBATAN DAN LEBUH RAYA LALUAN KEDUA MALAYSIA-SINGAPURA DAN LEBUH RAYA PERLING) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 412/2017
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 11) 2016 (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 413/2017
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 12) 2016 (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 414/2017
PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO. 5) 2013 (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 415/2017
PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO. 6) 2013 (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 416/2017
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PELAPORAN MENGIKUT NEGARA) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 417/2017
PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PENGGAL INSTITUSI PENDIDIKAN TAHUN 2018) 2017


P.U. (A) 418/2017
PERINTAH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (PENGENAAN LEVI) 2017


P.U. (A) 419/2017
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 39) 2017


P.U. (A) 420/2017
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN DARIPADA SARAAN) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 421/2017
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN DIKECUALIKAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2017


P.U. (A) 422/2017
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR) (PINDAAN) (NO. 3) 2017


P.U. (B) 602/2017
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2017 (NO. 4) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (A) 436/2017
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SEREMBAN-PORT DICKSON) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 423/2017
PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PINDAAN JADUAL PERTAMA DAN KEDUA) 2017


P.U. (A) 424/2017
PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) 2017


P.U. (B) 603/2017
PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PENASIHAT


P.U. (A) 425/2017
PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN MINERAL (PELESENAN) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 426/2017
PERINTAH RACUN (PINDAAN JADUAL KETIGA) (NO. 2) 2017


P.U. (B) 604/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 605/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 427/2017
PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA PENERBANGAN MALAYSIA (CAJ PERKHIDMATAN PENERBANGAN) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 428/2017
PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA PELANCONG WARGANEGARA REPUBLIK RAKYAT CHINA) 2017


P.U. (A) 429/2017
PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA PEMEGANG PASPORT BAGI KEGUNAAN RASMI REPUBLIK RAKYAT CHINA) 2017


P.U. (A) 431/2017
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (TAMBAK JOHOR-LEBUH RAYA JOHOR BAHRU-TAMPOI) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 430/2017
PERINTAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2017


P.U. (A) 433/2017
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) [LEBUH RAYA JITRA-SUNGAI DUA (BUTTERWORTH)] (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 434/2017
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 435/2017
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 437/2017
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SHAH ALAM) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 438/2017
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA BUTTERWORTH-KULIM) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 439/2017
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PENYURAIAN TIMUR (EDL)) (PEMBATALAN) 2017


P.U. (A) 440/2017
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PERSEKUTUAN LALUAN 2) (PEMBATALAN) 2017


P.U. (A) 441/2017
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA BUKIT KAYU HITAM-JITRA) (PEMBATALAN) 2017


P.U. (A) 443/2017
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 8) 2017


P.U. (A) 444/2017
PERINTAH DUTI EKSAIS (PENGECUALIAN) 2017


P.U. (A) 445/2017
PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) 2017


P.U. (B) 606/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 607/2017
NOTIS MENGENAI PENYEMAKAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN


P.U. (B) 608/2017
NOTIS PENETAPAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (B) 609/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 610/2017
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 446/2017
PERATURAN-PERATURAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 447/2017
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 448/2017
PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA (LEMBAGA PEMANTAUAN AUDIT) (FI) 2017


P.U. (A) 449/2017
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PERKIRAAN PENENTUAN HARGA AWAL) (PINDAAN) 2017


P.U. (A) 450/2017
PERINTAH WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA (UBAH SUAIAN AKTA PERHUTANAN NEGARA 1984) 2017


P.U. (A) 451/2017
PERINTAH WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN (UBAH SUAIAN AKTA PERHUTANAN NEGARA 1984) 2017


P.U. (B) 611/2017
PEMBATALAN PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA CUKAI BAGI PETAK ATAU BLOK SEMENTARA DI NEGERI PULAU PINANG DAN MELAKA, DAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (B) 612/2017
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 452/2017
PERATURAN-PERATURAN SISTEM INSURANS PEKERJAAN (PENDAFTARAN DAN CARUMAN) 2017


P.U. (A) 1/2018
PERATURAN-PERATURAN DADAH BERBAHAYA (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 1/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 2/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 3/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20010 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (A) 2/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) 2018


P.U. (B) 5/2018
PEMBERITAHUAN TARIKH DAN JANGKA MASA BAGI JUALAN PADA HARGA JUALAN MURAH BAGI TAHUN KALENDAR 2018


P.U. (B) 6/2018
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 7/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 3/2018
PERATURAN-PERATURAN KEGANASAN RUMAH TANGGA (BORANG YANG DITETAPKAN) 2018


P.U. (B) 8/2018
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2017 (NO. 5) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (A) 4/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 2) 2018


P.U. (B) 9/2018
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2017 (NO. 6) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (B) 10/2018
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 11/2018
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2017 (NO. 7) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (B) 12/2018
PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (B) 13/2018
PELANTIKAN KETUA PENGARAH LEMBAGA


P.U. (A) 5/2018
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) 2018


P.U. (B) 14/2018
NOTIS SYOR-SYOR YANG DICADANGKAN BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI DALAM NEGERI SELANGOR SEBAGAIMANA YANG TELAH DIKAJI SEMULA OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DALAM TAHUN 2018


P.U. (B) 51/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 17/2018
PELANTIKAN TIMBALAN KETUA PENGARAH LEMBAGA - PEMBETULAN


P.U. (B) 18/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 19/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 20/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PARLIMEN


P.U. (B) 21/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERLIS


P.U. (B) 22/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KEDAH


P.U. (B) 23/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KELANTAN


P.U. (B) 24/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - TERENGGANU


P.U. (B) 25/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PULAU PINANG


P.U. (B) 26/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERAK


P.U. (B) 27/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PAHANG


P.U. (B) 28/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SELANGOR


P.U. (B) 29/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KUALA LUMPUR


P.U. (B) 30/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PUTRAJAYA


P.U. (B) 31/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - NEGERI SEMBILAN


P.U. (A) 6/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 3) 2018


P.U. (B) 32/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - MELAKA


P.U. (B) 33/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - JOHOR


P.U. (B) 34/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - LABUAN


P.U. (B) 35/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SABAH


P.U. (B) 36/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SARAWAK


P.U. (A) 7/2018
PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2018


P.U. (B) 37/2018
PERWAKILAN KUASA DI BAWAH SEKSYEN 5


P.U. (B) 38/2018
PERWAKILAN KUASA DI BAWAH SEKSYEN 5


P.U. (B) 39/2018
PERWAKILAN KUASA DI BAWAH SEKSYEN 5


P.U. (B) 40/2018
PERWAKILAN KUASA DI BAWAH SEKSYEN 5


P.U. (B) 41/2018
PELANTIKAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 5(1)


P.U. (A) 8/2018
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 42/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 43/2018
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 44/2018
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 45/2018
PENGECUALIAN DI BAWAH SEKSYEN 82


P.U. (B) 46/2018
PENGECUALIAN DI BAWAH SEKSYEN 82


P.U. (B) 47/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 3(3)


P.U. (A) 9/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN CAJ PERKHIDMATAN BAGI HOTEL DAN RESTORAN) (PEMBATALAN) 2018


P.U. (B) 48/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 10/2018
PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2018


P.U. (B) 49/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 11/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 4) 2018


P.U. (A) 12/2018
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2018


P.U. (B) 50/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 15/2018
PELANTIKAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 6A(1A)


P.U. (B) 52/2018
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA - PEMBETULAN


P.U. (B) 53/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA


P.U. (B) 54/2018
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 55/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 56/2018
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 48670 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 57/2018
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 5108 MUKIM HULU KELANG


P.U. (B) 58/2018
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 55134 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (A) 13/2018
PERINTAH SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2018


P.U. (A) 14/2018
PERINTAH SKIM KEPENTINGAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2018


P.U. (A) 15/2018
PERATURAN-PERATURAN SYARIKAT (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 59/2018
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (A) 16/2018
PERATURAN-PERATURAN AGENSI PEKERJAAN SWASTA (PEMBATALAN) 2018


P.U. (A) 17/2018
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 18/2018
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 3) 2018


P.U. (B) 60/2018
PERISYTIHARAN ZON YANG DILINDUNGI


P.U. (B) 61/2018
NOTIS PENETAPAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (A) 19/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 5) 2018


P.U. (B) 62/2018
NOTIS PELELONGAN AWAM DI BAWAH PERENGGAN 34(2)(b)


P.U. (B) 63/2018
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (A) 20/2018
PERATURAN-PERATURAN CUKAI AKTIVITI PERNIAGAAN LABUAN (PERTUKARAN AUTOMATIK MAKLUMAT AKAUN KEWANGAN) 2018


P.U. (A) 21/2018
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (KENDERAAN BERGERAK PERLAHAN) (LARANGAN KE ATAS PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 64/2018
PELANTIKAN PENGARAH PERHUBUNGAN PERUSAHAAN


P.U. (B) 65/2018
PELANTIKAN TIMBALAN KETUA PENGARAH PERHUBUNGAN PERUSAHAAN


P.U. (A) 22/2018
PERINTAH PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PINDAAN JADUAL 5) 2018


P.U. (B) 66/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 67/2018
NOTIS PENENTUAN MUKTAMAD AFIRMATIF PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT KELULI TAHAN KARAT GULUNGAN SEJUK DALAM BENTUK GEGELUNG, KEPINGAN ATAU APA-APA BENTUK LAIN YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA, REPUBLIK KOREA, CHINESE TAIPEI DAN THAILAND


P.U. (B) 68/2018
NOTIS PENENTUAN MUKTAMAD NEGATIF PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT KELULI TAHAN KARAT GULUNGAN SEJUK DALAM BENTUK GEGELUNG, KEPINGAN ATAU APA-APA BENTUK LAIN YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA, REPUBLIK KOREA,CHINESE TAIPEI DAN THAILAND


P.U. (B) 69/2018
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA


P.U. (B) 70/2018
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH JASIN, MELAKA


P.U. (A) 23/2018
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) 2018


P.U. (A) 24/2018
KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 25/2018
KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH PERSEKUTUAN (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 26/2018
KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH RAYUAN (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 27/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 6) 2018


P.U. (A) 28/2018
PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) 2018


P.U. (A) 29/2018
PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) 2018


P.U. (B) 72/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 73/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA


P.U. (B) 74/2018
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 3.217, 3.220, 3.223 dan 3.226 MUKIM PETALING


P.U. (A) 30/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) 2018


P.U. (A) 31/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) 2018


P.U. (A) 32/2018
PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) 2018


P.U. (B) 75/2018
PERISYTIHARAN DI BAWAH SEKSYEN 3


P.U. (B) 76/2018
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 56486 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 77/2018
PELANTIKAN DI BAWAH SEKSYEN 3


P.U. (A) 33/2018
PROKLAMASI


P.U. (A) 34/2018
PERINTAH LATIHAN KHIDMAT NEGARA ORANG YANG DIKEHENDAKI MENJALANI LATIHAN KHIDMAT NEGARA) 2018


P.U. (A) 35/2018
KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) 2018


P.U. (A) 36/2018
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 78/2018
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2017 (NO. 8) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (B) 79/2018
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 80/2018
PELANTIKAN PENDAFTAR


P.U. (B) 81/2018
PELANTIKAN KETUA PENDAFTAR


P.U. (B) 82/2018
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (A) 37/2018
PERINTAH PAMPASAN PEKERJA (SKIM PAMPASAN PEKERJA ASING) (INSURANS) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 83/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 84/2018
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (B) 85/2018
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2017 (NO. 9) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (B) 86/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 38/2018
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) 2018


P.U. (A) 39/2018
PERATURAN-PERATURAN BIOKESELAMATAN (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2018


P.U. (B) 87/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 40/2018
PERATURAN-PERATURAN BIOKESELAMATAN (TATACARA PENSAMPELAN) 2018


P.U. (B) 88/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 42/2018
PERINTAH FI (PENDAFTARAN SYARIKAT DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 43/2018
PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 45/2018
PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (FI DAN CAJ) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 44/2018
PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (PENGENDALIAN AERODROM) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 89/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 90/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 3(3)


P.U. (B) 91/2018
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2017 YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (A) 46/2018
PERINTAH INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (UBAH SUAIAN PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN (CAJ) 1994) 2018


P.U. (B) 92/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 47/2018
PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KEWANGAN DAN SEKURITI LABUAN (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 93/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 3(3)


P.U. (A) 48/2018
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2018


P.U. (B) 94/2018
PEMBERITAHUAN PELANTIKAN PENDAFTAR PENJENAYAH, TIMBALAN PENDAFTAR PENJENAYAH DAN PENOLONG PENDAFTAR PENJENAYAH


P.U. (A) 49/2018
PERATURAN-PERATURAN IMIGRESEN (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 95/2018
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2017 (NO. 2) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (A) 50/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 8) 2018


P.U. (B) 96/2018
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 36191 MUKIM PETALING


P.U. (A) 51/2018
PROKLAMASI - MEMPROROG PARLIMEN


P.U. (A) 52/2018
PROKLAMASI - MEMANGGIL PARLIMEN


P.U. (A) 53/2018
PERATURAN-PERATURAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (PENUBUHAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA DAN CAWANGAN) 2018


P.U. (A) 54/2018
PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN (PENGECUALIAN) 2018


P.U. (A) 55/2018
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (MyHSR CORPORATION SDN. BHD.) 2018


P.U. (A) 56/2018
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 57/2018
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 58/2018
PERATURAN-PERATURAN PEMEGANG PAJAK GADAI (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2018


P.U. (B) 97/2018
PEMBERITAHUAN MENGUBAH SEMPADAN BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 98/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 31160 JALAN MEMBEDAI


P.U. (B) 99/2018
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 200262 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 100/2018
PENETAPAN DI BAWAH SEKSYEN 6


P.U. (B) 102/2018
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2017 (NO. 3) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (B) 103/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 104/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 105/2018
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 106/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 59/2018
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) 2018


P.U. (A) 60/2018
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 61/2018
PERINTAH RACUN MAKHLUK PEROSAK (PENGECUALIAN) 2018


P.U. (A) 62/2018
PERINTAH RACUN MAKHLUK PEROSAK (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2018


P.U. (B) 107/2018
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN PENGARAH PERHUTANAN, TIMBALAN PENGARAH PERHUTANAN, PENOLONG PENGARAH PERHUTANAN DAN PENGAWAS HUTAN


P.U. (A) 64/2018
KAEDAH-KAEDAH SYARIKAT (MEKANISME PENYELAMAT KORPORAT) 2018


P.U. (A) 63/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 9) 2018


P.U. (A) 65/2018
PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) 2018


P.U. (A) 66/2018
PERINTAH DOKTOR VETERINAR (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2018


P.U. (A) 67/2018
KAEDAH-KAEDAH PESURUHJAYA SUMPAH 2018


P.U. (B) 108/2018
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 109/2018
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2017 (NO. 4) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (A) 68/2018
KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH PERSEKUTUAN (PINDAAN) 2018 - PEMBETULAN


P.U. (A) 69/2018
PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA PETRONAS GAS BERHAD – TERMINAL EKSPORT (TANJUNG SULONG EXPORT TERMINAL), KEMAMAN, TERENGGANU) 2018


P.U. (B) 110/2018
SENARAI KAUNSELOR BERDAFTAR


P.U. (B) 111/2018
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2017 (NO. 5) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (B) 112/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - PERLIS


P.U. (B) 114/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 137(1)


P.U. (B) 115/2018
PENETAPAN DAN PEMBATALAN PENETAPAN PENCEN TERENDAH SEKALI DI BAWAH SEKSYEN 22A


P.U. (B) 116/2018
PENENTUAN DAN PEMBATALAN PENETAPAN PENCEN TERENDAH SEKALI DI BAWAH SEKSYEN 25


P.U. (A) 70/2018
PERINTAH PENYELARASAN PENCEN (PENCEN TERENDAH SEKALI) 2018


P.U. (A) 71/2018
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 4) 2017 - PEMBETULAN


P.U. (A) 72/2018
PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI ANTARABANGSA (KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN) (PERTUBUHAN GERAKAN PENGAKAP SEDUNIA) 2018


P.U. (B) 117/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 73/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCITMAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 10) 2018


P.U. (A) 74/2018
PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA PEMEGANG PASPORT BAGI KEGUNAAN RASMI REPUBLIK RAKYAT CHINA) 2018


P.U. (B) 118/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - JOHOR


P.U. (B) 119/2018
NOTIS DI BAWAH FASAL (10) PERKARA 113


P.U. (B) 120/2018
PERISYTIHARAN DI BAWAH SEKSYEN 3


P.U. (A) 75/2018
PERATURAN-PERATURAN STANDARD MALAYSIA (FI) 2018


P.U. (B) 121/2018
PELANTIKAN PENOLONG PENGARAH PERHUBUNGAN PERUSAHAAN


P.U. (B) 122/2018
PEMBATALAN PELANTIKAN PEMERIKSA KAWALAN KUALITI


P.U. (B) 123/2018
PENETAPAN BADAN PROFESIONAL DIIKTIRAF


P.U. (B) 124/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 125/2018
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2017 (NO. 6) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (B) 126/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 127/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 76/2018
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (SKIM FELDA) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 77/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 11) 2018


P.U. (A) 78/2018
PERATURAN-PERATURAN PERDAGANGAN STRATEGIK (RESOLUSI MAJLIS KESELAMATAN PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 128/2018
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2017 (NO. 7) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (A) 79/2018
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (NO. 3) 2018


P.U. (B) 129/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - PULAU PINANG


P.U. (B) 130/2018
ARAHAN KHAS MENTERI


P.U. (A) 80/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 12) 2018


P.U. (B) 131/2018
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2017 (NO. 8) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (A) 81/2018
PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA PENERBANGAN MALAYSIA (CAJ PERKHIDMATAN PENGAWALSELIAAN) 2018


P.U. (B) 132/2018
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2017 (NO. 9) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (B) 133/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 134/2018
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2017 (NO. 10) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (B) 135/2018
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 136/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20009 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 137/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 201460 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 138/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 201461 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 139/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 140/2018
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2017 (NO. 11) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (B) 141/2018
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (B) 142/2018
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (A) 82/2018
PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI ANTARABANGSA (KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN) (PERTUBUHAN GERAKAN PENGAKAP SEDUNIA) 2018 - PEMBETULAN


P.U. (B) 143/2018
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2017 (NO. 12) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (B) 144/2018
PENETAPAN DI BAWAH PERENGGAN 5(1)(b)


P.U. (B) 145/2018
PEMBATALAN PENETAPAN DI BAWAH PERENGGAN 5(1)(b)


P.U. (B) 146/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 147/2018
PERISYTIHARAN DI BAWAH SEKSYEN 5 DAN 6 ORDINAN PERKAPALAN SAUDAGAR 1952


P.U. (B) 148/2018
SENARAI PEMBANTU PERUBATAN


P.U. (B) 149/2018
SENARAI PEMBANTU PERUBATAN


P.U. (B) 150/2018
SENARAI BANK LABUAN DAN BANK PELABURAN LABUAN


P.U. (B) 151/2018
SENARAI PEMEGANG LESEN INSURANS


P.U. (B) 152/2018
SENARAI BANK ISLAM LABUAN


P.U. (B) 153/2018
SENARAI PEMEGANG LESEN TAKAFUL


P.U. (A) 83/2018
PERINTAH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN (PERSEMPADANAN BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA) (NEGERI-NEGERI TANAH MELAYU) 2018


P.U. (B) 154/2018
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 155/2018
PENETAPAN DI BAWAH SEKSYEN 19


P.U. (A) 84/2018
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (KAJIAN SEMULA DIPERCEPAT) 2018


P.U. (A) 85/2018
PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA MALAYSIA (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN) 2018


P.U. (B) 156/2018
NOTIS PEMULAAN KAJIAN SEMULA DIPERCEPAT DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT ELECTROLYTIC TINPLATE YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI ZHONGSHAN SHUNWEI IMPORT AND EXPORT CO. LTD DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA


P.U. (B) 157/2018
NOTIS MENGENAI DAERAH MENGUNDI DAN PUSAT MENGUNDI BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI-NEGERI TANAH MELAYU


P.U. (B) 158/2018
PELANTIKAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 5(1)


P.U. (B) 159/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 160/2018
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2017 (NO. 13) YANG TELAH DIPERAKU


P.U. (B) 161/2018
PELANTIKAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 134(2)


P.U. (A) 86/2018
PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 87/2018
PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (FI) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 88/2018
PERINTAH PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PENETAPAN TAWARAN DAN PELAWAAN TERKECUALI DAN TERBITAN TERKECUALI BAGI BON SEDIA ADA) 2018


P.U. (A) 89/2018
PERINTAH PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PINDAAN JADUAL 6 DAN 7) 2018


P.U. (B) 162/2018
PEMBERITAHUAN ZON BEBAS (KAWASAN YANG DIISYTIHARKAN) 2018


P.U. (A) 90/2018
PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA PUSAT BERTAULIAH) 2018


P.U. (B) 164/2018
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 56230 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 165/2018
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 55117 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 166/2018
PERAKUAN DAFTAR PEMILIH INDUK DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SELEPAS PERUBAHAN SEMPADAN BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN ATAU BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI


P.U. (A) 91/2018
PROKLAMASI - PEMBUBARAN PARLIMEN


P.U. (B) 167/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 168/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 169/2018
PEMBERITAHUAN ZON BEBAS (KAWASAN YANG DIISYTIHARKAN) 2018 - TANJUNG LANGSAT, JOHOR


P.U. (B) 170/2018
PEMBERITAHUAN ZON BEBAS (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2018 - TANJUNG LANGSAT, JOHOR


P.U. (A) 92/2018
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT SOUTHVILLE CITY) 2018


P.U. (A) 93/2018
PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT SOUTHVILLE CITY) 2018


P.U. (A) 94/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 95/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 96/2018
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 4) 2018


P.U. (B) 171/2018
PELANTIKAN KETUA PENGARAH LEMBAGA


P.U. (B) 172/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 173/2018
PENENTUAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PILIHAN RAYA UMUM KEEMPAT BELAS


P.U. (B) 174/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 175/2018
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN RAKYAT


P.U. (B) 176/2018
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN NEGERI BAGI NEGERI PERLIS


P.U. (B) 177/2018
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN NEGERI BAGI NEGERI KEDAH


P.U. (B) 178/2018
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN NEGERI BAGI NEGERI KELANTAN


P.U. (B) 179/2018
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN UNDANGAN BAGI NEGERI TERENGGANU


P.U. (B) 180/2018
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN UNDANGAN BAGI NEGERI PULAU PINANG


P.U. (B) 181/2018
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN NEGERI BAGI NEGERI PERAK


P.U. (B) 182/2018
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN NEGERI BAGI NEGERI PAHANG


P.U. (B) 183/2018
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN NEGERI BAGI NEGERI SELANGOR


P.U. (B) 184/2018
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN NEGERI BAGI NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 185/2018
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN UNDANGAN BAGI NEGERI MELAKA


P.U. (B) 186/2018
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN NEGERI BAGI NEGERI JOHOR


P.U. (B) 187/2018
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI SABAH


P.U. (B) 188/2018
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A)


P.U. (A) 97/2018
PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA PELANCONG WARGANEGARA INDIA) 2018


P.U. (A) 98/2018
PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA EKSPATRIAT WARGANEGARA INDIA) 2018


P.U. (B) 189/2018
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 48670 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 190/2018
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 36191 MUKIM PETALING


P.U. (B) 191/2018
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 55056 MUKIM BATU


P.U. (B) 192/2018
PENGECUALIAN DI BAWAH SUBSEKYEN 2A(2)


P.U. (B) 193/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - SELANGOR


P.U. (B) 194/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 8 - SEMENANJUNG MALAYSIA


P.U. (B) 195/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 8 - WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (A) 99/2018
PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (PENGECUALIAN) 2018


P.U. (A) 100/2018
KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PENDAFTARAN DAN PELESENAN) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 101/2018
KAEDAH-KAEDAH INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (RETIKULASI AIR DAN PEMASANGAN PAIP) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 102/2018
PERINTAH PERIZABAN MELAYU (WILAYAH PERSEKUTUAN) (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2018


P.U. (A) 103/2018
PERINTAH PERIZABAN MELAYU (WILAYAH PERSEKUTUAN) (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2018


P.U. (B) 196/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 197/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 198/2018
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 27679 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 199/2018
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 44882 MUKIM PETALING


P.U. (B) 200/2018
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 101181 MUKIM PETALING


P.U. (B) 201/2018
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 11537 MUKIM AMPANG


P.U. (B) 202/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 203/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 204/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - KEDAH ( N. 15 ANAK BUKIT)


P.U. (B) 205/2018
NOTIS PENETAPAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (B) 206/2018
PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (B) 207/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 208/2018
PERISYTIHARAN JALAN DI WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN SEBAGAI JALAN WILAYAH PERSEKUTUAN YANG DITETAPKAN


P.U. (A) 104/2018
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 105/2018
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 2) 2018


P.U. (B) 209/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - PAHANG


P.U. (B) 210/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 211/2018
PEMBATALAN PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN


P.U. (A) 106/2018
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI 2018


P.U. (A) 107/2018
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 108/2018
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 3) 2018


P.U. (A) 109/2018
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 4) 2018


P.U. (B) 212/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - PERAK


P.U. (B) 213/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - KEDAH


P.U. (B) 214/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (B) 215/2018
PERISYTIHARAN KAWASAN KESELAMATAN PENGANGKUTAN MARITIM


P.U. (B) 216/2018
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 217/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 29365 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 218/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 102158 MUKIM PETALING


P.U. (B) 219/2018
SENARAI PEMEGANG LESEN


P.U. (B) 220/2018
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A)


P.U. (B) 221/2018
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A)


P.U. (B) 222/2018
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A)


P.U. (B) 223/2018
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A)


P.U. (B) 224/2018
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A)


P.U. (B) 225/2018
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A)


P.U. (B) 226/2018
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A)


P.U. (B) 227/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 81224 MUKIM BATU


P.U. (B) 228/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 200539 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 229/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481353 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (A) 110/2018
PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 111/2018
PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2018


P.U. (A) 112/2018
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 3) 2018


P.U. (B) 230/2018
PENYATA CALON YANG DIPILIH DALAM PILIHAN RAYA YANG TIDAK DIPERTANDINGKAN


P.U. (B) 231/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 232/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - PARLIMEN BAGI NEGERI PERLIS


P.U. (B) 233/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - PARLIMEN BAGI NEGERI KEDAH


P.U. (B) 234/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - PARLIMEN BAGI NEGERI KELANTAN


P.U. (B) 235/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - PARLIMEN BAGI NEGERI TERENGGANU


P.U. (B) 236/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - PARLIMEN BAGI NEGERI PULAU PINANG


P.U. (B) 237/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - PARLIMEN BAGI NEGERI PERAK


P.U. (B) 238/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - PARLIMEN BAGI NEGERI PAHANG


P.U. (B) 239/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - PARLIMEN BAGI NEGERI SELANGOR


P.U. (B) 240/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - PARLIMEN BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (B) 241/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - PARLIMEN BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (B) 242/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - PARLIMEN BAGI NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 243/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - PARLIMEN BAGI NEGERI MELAKA


P.U. (B) 244/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - PARLIMEN BAGI NEGERI JOHOR


P.U. (B) 245/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - PARLIMEN BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (B) 246/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - PARLIMEN BAGI NEGERI SABAH


P.U. (B) 247/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - PARLIMEN BAGI NEGERI SARAWAK


P.U. (B) 248/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - DEWAN NEGERI BAGI NEGERI PERLIS


P.U. (B) 250/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - DEWAN NEGERI BAGI NEGERI KELANTAN


P.U. (B) 251/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI TERENGGANU


P.U. (B) 252/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI PULAU PINANG


P.U. (B) 253/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - DEWAN NEGERI BAGI NEGERI PERAK


P.U. (B) 254/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - DEWAN NEGERI BAGI NEGERI PAHANG


P.U. (B) 255/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - DEWAN NEGERI BAGI NEGERI SELANGOR


P.U. (B) 256/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - DEWAN NEGERI BAGI NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 257/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI MELAKA


P.U. (B) 258/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - DEWAN NEGERI BAGI NEGERI JOHOR


P.U. (B) 259/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI SABAH


P.U. (B) 261/2018
PEMBERITAHUAN MENGUBAH SEMPADAN MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 262/2018
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A)


P.U. (B) 264/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DEWAN NEGERI BAGI SELANGOR - PEMBETULAN


P.U. (A) 113/2018
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 4) 2018


P.U. (B) 265/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 114/2018
PERINTAH PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD (PENGECUALIAN LEVI) 2018


P.U. (B) 266/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 267/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 115/2018
PERATURAN-PERATURAN SURUHANJAYA PENERBANGAN MALAYSIA (KOD KELAKUAN) 2018


P.U. (A) 116/2018
PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA PELATIH DI PUSAT BERTAULIAH) 2018


P.U. (A) 117/2018
PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 2) 2018


P.U. (B) 268/2018
PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PENASIHAT


P.U. (A) 118/2018
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (KADAR CUKAI) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 119/2018
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR) (PEMBATALAN) 2018


P.U. (A) 120/2018
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) (PEMBATALAN) 2018


P.U. (A) 121/2018
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PENGENAAN CUKAI BAGI PEMBEKALAN BERKENAAN DENGAN ZON BEBAS) (PEMBATALAN) 2018


P.U. (A) 122/2018
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMAKAIAN KEPADA KERAJAAN) (PEMBATALAN) 2018


P.U. (A) 123/2018
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PENGENAAN CUKAI BAGI PEMBEKALAN BERKENAAN DENGAN KAWASAN DITETAPKAN) (PEMBATALAN) 2018


P.U. (B) 269/2018
PEMBERITAHUAN KELULUSAN PUSAT PEMULIHAN DADAH PERSENDIRIAN


P.U. (B) 270/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 271/2018
PELANTIKAN PEGAWAI PELESENAN RACUN MAKHLUK PEROSAK - PEMBETULAN


P.U. (B) 272/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 40134 MUKIM PETALING


P.U. (B) 273/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 52313 MUKIM BATU


P.U. (B) 274/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 33547 MUKIM PETALING


P.U. (B) 275/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 37266 MUKIM PETALING


P.U. (B) 276/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481431 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 277/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 124/2018
PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN SEMULA) 2018


P.U. (B) 278/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 58474 MUKIM BATU


P.U. (B) 279/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 28096 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 280/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 29093 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 281/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 14377 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 282/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 10002 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 283/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 27923 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 284/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 40208 MUKIM PETALING


P.U. (B) 285/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 67659 MUKIM BATU


P.U. (B) 286/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 81271 MUKIM BATU


P.U. (B) 287/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 125/2018
PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN 2018


P.U. (B) 288/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PARLIMEN


P.U. (B) 289/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERLIS


P.U. (B) 290/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KEDAH


P.U. (B) 291/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KELANTAN


P.U. (B) 292/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-TERENGGANU


P.U. (B) 305/2018
PELANTIKAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 3(1)


P.U. (B) 306/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN BAGI NEGERI PERLIS


P.U. (B) 293/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PULAU PINANG


P.U. (B) 294/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERAK


P.U. (B) 295/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PAHANG


P.U. (B) 296/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SELANGOR


P.U. (B) 297/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KUALA LUMPUR


P.U. (B) 298/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PUTRAJAYA


P.U. (B) 299/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 300/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - MELAKA


P.U. (B) 301/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - JOHOR


P.U. (B) 302/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - LABUAN


P.U. (B) 303/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SABAH


P.U. (B) 304/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SARAWAK


P.U. (B) 307/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN BAGI NEGERI KEDAH


P.U. (B) 308/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN BAGI NEGERI KELANTAN


P.U. (B) 309/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN BAGI NEGERI TERENGGANU


P.U. (B) 310/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN BAGI NEGERI PULAU PINANG


P.U. (B) 311/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN BAGI NEGERI PERAK


P.U. (B) 312/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN BAGI NEGERI PAHANG


P.U. (B) 313/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN BAGI NEGERI SELANGOR


P.U. (B) 314/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (B) 315/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (B) 316/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN BAGI NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 317/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN BAGI NEGERI MELAKA


P.U. (B) 318/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN BAGI NEGERI JOHOR


P.U. (B) 319/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (B) 320/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN BAGI NEGERI SABAH


P.U. (B) 321/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA PARLIMEN BAGI NEGERI SARAWAK


P.U. (B) 322/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI BAGI NEGERI PERLIS


P.U. (B) 323/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI BAGI NEGERI KEDAH


P.U. (B) 324/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI BAGI NEGERI KELANTAN


P.U. (B) 325/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI BAGI NEGERI TERENGGANU


P.U. (B) 326/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI BAGI NEGERI PULAU PINANG


P.U. (B) 327/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI BAGI NEGERI PERAK


P.U. (B) 328/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI BAGI NEGERI PAHANG


P.U. (B) 329/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI BAGI NEGERI SELANGOR


P.U. (B) 330/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI BAGI NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 331/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI BAGI NEGERI MELAKA


P.U. (B) 332/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI BAGI NEGERI JOHOR


P.U. (B) 333/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAHAGIAN PILIHAN RAYA NEGERI BAGI NEGERI SABAH


P.U. (B) 334/2018
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 126/2018
KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH (PINDAAN) (NO. 2) 2018


P.U. (B) 335/2018
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH INDUK TAHUN 2017 YANG DIPERAKU SEMULA


P.U. (B) 336/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 8 - SEMENANJUNG MALAYSIA


P.U. (B) 337/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 8 - WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (B) 338/2018
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (A) 127/2018
KAEDAH-KAEDAH PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 128/2018
KAEDAH-KAEDAH PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA (PINDAAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 129/2018
KAEDAH-KAEDAH PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA (PINDAAN) (NO. 3) 2018


P.U. (B) 339/2018
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (A) 130/2018
PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (MEKANISME UNTUK MENENTUKAN KEUNTUNGAN TINGGI YANG TIDAK MUNASABAH) 2018


P.U. (B) 340/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 341/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 131/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 13) 2018


P.U. (A) 132/2018
PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 133/2018
PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 3) 2018


P.U. (A) 134/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 135/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 2) 2018


P.U. (B) 342/2018
NOTIS PELELONGAN AWAM DI BAWAH PERENGGAN 34(2)(b)


P.U. (A) 136/2018
PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 137/2018
PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) (NO. 2) 2018


P.U. (B) 343/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481153 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 344/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 480943 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 345/2018
SENARAI KAUNSELOR BERDAFTAR


P.U. (B) 346/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 347/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI - KELANTAN - PEMBETULAN


P.U. (B) 348/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 138/2018
KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) (NO. 2) 2018


P.U. (B) 349/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAGI NEGERI SELANGOR


P.U. (B) 350/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAGI NEGERI KELANTAN


P.U. (A) 139/2018
PROKLAMASI - MEMANGGIL PARLIMEN


P.U. (A) 140/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 14) 2018


P.U. (A) 141/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 15) 2018


P.U. (B) 351/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 352/2018
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 142/2018
KAEDAH-KAEDAH PROFESION UNDANG-UNDANG (AMALAN UNDANG-UNDANG BERKUMPULAN) 2018


P.U. (B) 353/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 354/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 355/2018
ARAHAN KHAS MENTERI


P.U. (A) 143/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 16) 2018


P.U. (A) 144/2018
PERINTAH KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2018


P.U. (A) 145/2018
PERINTAH SISTEM INSURANS PEKERJAAN (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2018


P.U. (B) 356/2018
PEMBERITAHUAN PELANTIKAN PEMERIKSA


P.U. (B) 357/2018
PEMBERITAHUAN PELANTIKAN PEMERIKSA


P.U. (B) 358/2018
PEMBERITAHUAN PELANTIKAN PEMERIKSA


P.U. (B) 359/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2018


P.U. (B) 360/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 146/2018
PERINTAH KASTAM (LARANGAN PEMINDAHAN) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 147/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (JAMBATAN DAN LEBUH RAYA LALUAN KEDUA MALAYSIA-SINGAPURA DAN LEBUH RAYA PERLING) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 148/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 149/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SEREMBAN-PORT DICKSON) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 150/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SHAH ALAM) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 151/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA BUTTERWORTH-KULIM) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 361/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 362/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 363/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2018 (NO. 2)


P.U. (A) 152/2018
PERINTAH KEANGGOTAAN MAHKAMAH TINGGI (PESURUHJAYA KEHAKIMAN) 2018


P.U. (A) 153/2018
PERINTAH KEANGGOTAAN MAHKAMAH TINGGI (PESURUHJAYA KEHAKIMAN) 2018


P.U. (A) 154/2018
PERINTAH KEANGGOTAAN MAHKAMAH TINGGI (PESURUHJAYA KEHAKIMAN) 2018


P.U. (A) 155/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 17) 2018


P.U. (A) 156/2018
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (ELAUN MODAL DIPERCEPAT) (KELENGKAPAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) 2018


P.U. (B) 364/2018
PEMBERITAHUAN PELUCUTHAKAN DEPOSIT


P.U. (B) 365/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 157/2018
PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2018


P.U. (B) 366/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(e) BAGI MAKSUD PILIHAN RAYA KECIL BAGI KERUSI DEWAN UNDANGAN NEGERI N.49 SUNGAI KANDIS DALAM NEGERI SELANGOR


P.U. (B) 367/2018
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 368/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 40170 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 369/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 43218 MUKIM BATU


P.U. (B) 370/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 67178 MUKIM BATU


P.U. (B) 371/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 102170 MUKIM PETALING


P.U. (A) 158/2018
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 3) 2018


P.U. (B) 372/2018
PENENTUAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PILIHAN RAYA KECIL N.49 SUNGAI KANDIS


P.U. (B) 373/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 3(3) BAGI MAKSUD PILIHAN RAYA KECIL BAGI KERUSI DEWAN UNDANGAN NEGERI N.49 SUNGAI KANDIS DALAM NEGERI SELANGOR


P.U. (B) 374/2018
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA KECIL AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI SELANGOR BAGI BAHAGIAN PILIHAN RAYA N.49 SUNGAI KANDIS


P.U. (B) 375/2018
PELANTIKAN TIMBALAN KETUA PENGARAH LEMBAGA


P.U. (B) 376/2018
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (B) 377/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 378/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 159/2018
PERATURAN-PERATURAN PENGANGKUTAN AWAM DARAT [KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PENGANGKUTAN PERDAGANGAN) (PINDAAN) 2018] 2018


P.U. (A) 160/2018
KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PENGANGKUTAN PERDAGANGAN) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 161/2018
KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 162/2018
KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN PERKHIDMATAN AWAM (PELESENAN DAN KELAKUAN PEMANDU, KONDUKTOR DAN PENUMPANG) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 163/2018
KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (METER TEKSI) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 164/2018
KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PEMERIKSAAN BERKALA, KELENGKAPAN DAN STANDARD PEMERIKSAAN) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 165/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 18) 2018


P.U. (B) 379/2018
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A) WAKTU MENGUNDI BAGI PILIHAN RAYA KECIL DEWAN UNDANGAN NEGERI N.49 SUNGAI KANDIS DALAM NEGERI SELANGOR


P.U. (B) 380/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 27743 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 381/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 43155 MUKIM BATU


P.U. (B) 382/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80009 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 383/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80187 MUKIM BATU


P.U. (B) 384/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 81136 MUKIM BATU


P.U. (B) 385/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 102176 MUKIM PETALING


P.U. (B) 386/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481363 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 387/2018
PERISYTIHARAN OBJEK WARISAN 2018


P.U. (B) 388/2018
NOTIS PENAMATAN PENGENAAN DUTI ANTI-LAMBAKAN YANG AKAN BERLAKU TERHADAP IMPORT ELECTROLYTIC TINPLATE YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA DAN REPUBLIK KOREA


P.U. (A) 166/2018
PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO.2) 2018


P.U. (B) 389/2018
PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI PIHAK BERKUASA


P.U. (B) 390/2018
PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI PIHAK BERKUASA


P.U. (B) 391/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 392/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2018 (NO. 3)


P.U. (A) 167/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 19) 2018


P.U. (B) 393/2018
NOTIS PENETAPAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (B) 394/2018
NOTIS TENTANG NIAT UNTUK MENETAPKAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (B) 395/2018
NOTIS TENTANG NIAT UNTUK MENETAPKAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (B) 396/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 397/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 398/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 400/2018
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 401/2018
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 402/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - PERLIS


P.U. (B) 403/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - KEDAH


P.U. (B) 404/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - KELANTAN


P.U. (B) 405/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - TERENGGANU


P.U. (B) 406/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - PULAU PINANG


P.U. (B) 407/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - PERAK


P.U. (B) 408/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - PAHANG


P.U. (B) 409/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - SELANGOR


P.U. (B) 410/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (B) 411/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (B) 412/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 413/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - MELAKA


P.U. (B) 414/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - JOHOR


P.U. (B) 415/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (B) 416/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - SABAH


P.U. (B) 417/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - SARAWAK


P.U. (B) 418/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - PERLIS


P.U. (B) 419/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - KEDAH


P.U. (B) 420/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - KELANTAN


P.U. (B) 421/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - TERENGGANU


P.U. (B) 422/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - PULAU PINANG


P.U. (B) 423/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - PERAK


P.U. (B) 424/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - PAHANG


P.U. (B) 425/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - SELANGOR


P.U. (B) 426/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA- NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 427/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - MELAKA


P.U. (B) 428/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA JOHOR


P.U. (B) 429/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - SABAH


P.U. (B) 430/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN PILIHAN RAYA KECIL DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI N.49 SUNGAI KANDIS BAGI NEGERI SELANGOR


P.U. (B) 431/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 168/2018
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 5) 2018


P.U. (B) 432/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 433/2018
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 434/2018
NOTIS PENENTUAN KAJIAN SEMULA DIPERCEPAT MUKTAMAD AFIRMATIF DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT ELECTROLYTIC TINPLATE YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI ZHONGSHAN SHUNWEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA


P.U. (A) 169/2018
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (KAJIAN SEMULA DIPERCEPAT) (NO. 2) 2018


P.U. (B) 435/2018
NOTIS PEMULAAN PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT PRODUK GULUNGAN RATA BESI ALOI ATAU KELULI BUKAN ALOI, DISADUR ATAU DISALUT ZINK, MENGGUNAKAN PROSES CELUPAN PANAS (GEGELUNG/KEPINGAN BESI BERGALVANI ATAU GEGELUNG/KEPINGAN KELULI BERGALVANI) YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM


P.U. (B) 436/2018
PELANTIKAN ANGGOTA LEMBAGA PENGAMPUNAN


P.U. (A) 170/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 20) 2018


P.U. (B) 437/2018
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (B) 438/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2018 (NO. 4)


P.U. (A) 171/2018
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 4) 2018


P.U. (A) 172/2018
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PERBEKALAN) 2018


P.U. (A) 173/2018
PERATURAN-PERATURAN SISTEM INSURANS PEKERJAAN (PERBEKALAN) 2018


P.U. (A) 174/2018
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJAAN SENDIRI (PERBEKALAN) 2018


P.U. (A) 175/2018
PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 176/2018
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) 2018


P.U. (B) 439/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(e) BAGI MAKSUD PILIHAN RAYA KECIL BAGI KERUSI DEWAN UNDANGAN NEGERI N.27 BALAKONG DALAM NEGERI SELANGOR


P.U. (B) 440/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 441/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PARLIMEN


P.U. (B) 442/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERLIS


P.U. (B) 443/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KEDAH


P.U. (B) 446/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PULAU PINANG


P.U. (B) 444/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KELANTAN


P.U. (B) 445/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - TERENGGANU


P.U. (A) 177/2018
PERINTAH FI (PLANETARIUM NEGARA) 2018


P.U. (B) 447/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERAK


P.U. (B) 448/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PAHANG


P.U. (B) 449/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SELANGOR


P.U. (A) 178/2018
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 5) 2018


P.U. (B) 450/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (B) 451/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (B) 452/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 453/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - MELAKA


P.U. (B) 454/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - JOHOR


P.U. (B) 455/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (B) 456/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SABAH


P.U. (B) 457/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SARAWAK


P.U. (B) 458/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 3(3) BAGI MAKSUD PILIHAN RAYA KECIL BAGI KERUSI DEWAN UNDANGAN NEGERI N.27 BALAKONG DALAM NEGERI SELANGOR


P.U. (B) 459/2018
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA KECIL AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI SELANGOR BAGI BAHAGIAN PILIHAN RAYA N.27 BALAKONG


P.U. (B) 460/2018
PENENTUAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PILIHAN RAYA KECIL N.27 BALAKONG


P.U. (B) 461/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 179/2018
PERINTAH RACUN (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2018


P.U. (B) 462/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 81202 MUKIM BATU


P.U. (B) 463/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80617 MUKIM BATU


P.U. (B) 464/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20002 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 465/2018
PELANTIKAN PENGERUSI SUATU BAHAGIAN MAHKAMAH PERUSAHAAN


P.U. (A) 180/2018
PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (PELESENAN) (PENGUSAHAAN ATAU PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PEMUNGUTAN BAGI SISA PEPEJAL KOMERSIAL, PERINDUSTRIAN DAN KEINSTITUSIAN) 2018


P.U. (A) 181/2018
PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SKIM BAGI SISA PEPEJAL KOMERSIAL, PERINDUSTRIAN DAN KEINSTITUSIAN) 2018


P.U. (A) 182/2018
PERINTAH PENDAFTARAN AHLI FARMASI (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2018


P.U. (B) 466/2018
PELANTIKAN KETUA PENOLONG PENGARAH PERHUBUNGAN PERUSAHAAN


P.U. (B) 467/2018
PELANTIKAN PENGARAH PERHUBUNGAN PERUSAHAAN


P.U. (B) 468/2018
PELANTIKAN YANG DIPERTUA MAHKAMAH PERUSAHAAN


P.U. (B) 469/2018
PELANTIKAN ANGGOTA SURUHANJAYA PELANTIKAN KEHAKIMAN


P.U. (A) 183/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 21) 2018


P.U. (A) 184/2018
PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 185/2018
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 6) 2018


P.U. (A) 186/2018
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 7) 2018


P.U. (B) 470/2018
PENJALANAN SEMENTARA FUNGSI-FUNGSI MENTERI


P.U. (B) 471/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 76(1)


P.U. (B) 472/2018
PENETAPAN DI BAWAH SEKSYEN 7


P.U. (B) 473/2018
PELANTIKAN PAKAR PERJUDIAN


P.U. (B) 474/2018
PELANTIKAN PAKAR PERJUDIAN


P.U. (B) 475/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAGI PILIHAN RAYA KECIL N. 49 SUNGAI KANDIS


P.U. (B) 476/2018
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A) WAKTU MENGUNDI BAGI PILIHAN RAYA KECIL DEWAN UNDANGAN NEGERI N.27 BALAKONG DALAM NEGERI SELANGOR


P.U. (B) 477/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(e) BAGI MAKSUD PILIHAN RAYA KECIL BAGI KERUSI DEWAN UNDANGAN NEGERI N.32 SERI SETIA DALAM NEGERI SELANGOR


P.U. (A) 187/2018
PERINTAH SURUHANJAYA PENERBANGAN MALAYSIA (PENGECUALIAN INDIVIDU) (PERJANJIAN USAHA SAMA TRANSPASIFIK ANTARA ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD. DENGAN UNITED AIRLINES, LTD.) 2018


P.U. (B) 478/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 3(3) BAGI MAKSUD PILIHAN RAYA KECIL BAGI KERUSI DEWAN UNDANGAN NEGERI N.32 SERI SETIA DALAM NEGERI SELANGOR


P.U. (B) 479/2018
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA KECIL AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI SELANGOR BAGI BAHAGIAN PILIHAN RAYA N.32 SERI SETIA


P.U. (B) 480/2018
PENENTUAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PILIHAN RAYA KECIL N.32 SERI SETIA


P.U. (A) 188/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 22) 2018


P.U. (A) 189/2018
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 6) 2018


P.U. (B) 481/2018
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (B) 482/2018
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (A) 190/2018
PERINTAH PERGIGIAN (PENGECUALIAN) 2018


P.U. (B) 483/2018
PELANTIKAN PELINDUNG


P.U. (B) 484/2018
PELANTIKAN PEGAWAI AKHLAK


P.U. (B) 485/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 191/2018
PERINTAH UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (PEMERBADANAN) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 192/2018
PERINTAH UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (PEMERBADANAN) (PENEMPATAN SEMULA) 2018


P.U. (B) 486/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2018 (NO. 5)


P.U. (B) 487/2018
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A) WAKTU MENGUNDI BAGI PILIHAN RAYA KECIL DEWAN UNDANGAN NEGERI N.32 SERI SETIA DALAM NEGERI SELANGOR


P.U. (A) 193/2018
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 7) 2018


P.U. (B) 488/2018
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 489/2018
NOTIS PEMULAAN KAJIAN SEMULA PENTADBIRAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT GEGELUNG GULUNGAN PANAS YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA DAN REPUBLIK INDONESIA


P.U. (B) 490/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2018 (NO. 6)


P.U. (B) 491/2018
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (A) 194/2018
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (SKIM FELDA) (PINDAAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 195/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 23) 2018


P.U. (B) 492/2018
PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (B) 493/2018
PELANTIKAN TIMBALAN KETUA PENGARAH LEMBAGA


P.U. (B) 494/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2018 (NO. 7)


P.U. (B) 495/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2018 (NO. 8)


P.U. (B) 496/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 497/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 196/2018
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 8) 2018


P.U. (B) 499/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN PILIHAN RAYA KECIL DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI N.32 SERI SETIA BAGI NEGERI SELANGOR


P.U. (B) 498/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN PILIHAN RAYA KECIL DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI N.27 BALAKONG BAGI NEGERI SELANGOR


P.U. (A) 197/2018
PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 3) 2018


P.U. (B) 500/2018
NOTIS PELELONGAN AWAM DI BAWAH PERENGGAN 34(2)(b)


P.U. (B) 501/2018
PENETAPAN DI BAWAH SEKSYEN 19


P.U. (B) 502/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2018


P.U. (B) 503/2018
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 198/2018
PERINTAH DUTI HIBURAN (PENGECUALIAN) 2018


P.U. (B) 504/2018
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 55056 MUKIM BATU


P.U. (A) 199/2018
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 8) 2018


P.U. (A) 200/2018
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 9) 2018


P.U. (B) 505/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 201/2018
PERATURAN-PERATURAN ZON BEBAS (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 202/2018
PERINTAH ZON BEBAS (PENGECUALIAN BARANG DAN PERKHIDMATAN) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 203/2018
PERATURAN-PERATURAN CUKAI JUALAN 2018


P.U. (A) 204/2018
PERATURAN-PERATURAN CUKAI JUALAN (KETETAPAN KASTAM) 2018


P.U. (A) 205/2018
PERATURAN-PERATURAN CUKAI JUALAN (PENENTUAN NILAI JUALAN BARANG BERCUKAI) 2018


P.U. (B) 506/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 507/2018
PENETAPAN TARIKH EFEKTIF BAGI MENGENAKAN DAN MELEVIKAN CUKAI JUALAN


P.U. (B) 508/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 509/2018
PENETAPAN TARIKH EFEKTIF BAGI MENGENAKAN DAN MELEVIKAN CUKAI PERKHIDMATAN


P.U. (A) 206/2018
PERINTAH CUKAI JUALAN (PENGENAAN CUKAI JUALAN BERKENAAN DENGAN KAWASAN DITETAPKAN) 2018


P.U. (A) 207/2018
PERINTAH CUKAI JUALAN (PENGENAAN CUKAI JUALAN BERKENAAN DENGAN KAWASAN KHAS) 2018


P.U. (B) 510/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 208/2018
PERINTAH CUKAI JUALAN (PENGECUALIAN DARIPADA PENDAFTARAN) 2018


P.U. (A) 209/2018
PERINTAH CUKAI JUALAN (JUMLAH NILAI JUALAN BARANG BERCUKAI) 2018


P.U. (B) 511/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 512/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 210/2018
PERINTAH CUKAI JUALAN (ORANG YANG DIKECUALIKAN DARIPADA PEMBAYARAN CUKAI) 2018


P.U. (A) 215/2018
PERATURAN-PERATURAN KASTAM (TRIBUNAL RAYUAN) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 513/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 214/2018
PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN 2018


P.U. (A) 211/2018
PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN (KETETAPAN KASTAM) 2018


P.U. (A) 212/2018
PERINTAH CUKAI PERKHIDMATAN (PENGENAAN CUKAI BAGI PERKHIDMATAN BERCUKAI BERKENAAN DENGAN KAWASAN DITETAPKAN DAN KAWASAN KHAS) 2018


P.U. (A) 213/2018
PERINTAH CUKAI PERKHIDMATAN (KADAR CUKAI) 2018


P.U. (A) 216/2018
PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 3) 2018


P.U. (A) 217/2018
PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 218/2018
PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2018


P.U. (A) 219/2018
PERINTAH CUKAI JUALAN (BARANG YANG DIKECUALIKAN DARIPADA CUKAI) 2018


P.U. (A) 220/2018
PERATURAN-PERATURAN CUKAI JUALAN (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2018


P.U. (A) 221/2018
PERINTAH CUKAI JUALAN (KADAR CUKAI) 2018


P.U. (A) 224/2018
PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG BERASAL DARI NEGERI-NEGERI ASEAN) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BARANGAN ASEAN) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 222/2018
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) (PINDAAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 223/2018
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 225/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 3) 2018


P.U. (A) 226/2018
PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 227/2018
PERINTAH DUTI EKSAIS (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 228/2018
PERINTAH CUKAI JUALAN (BARANG YANG DIKECUALIKAN DARIPADA CUKAI) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 514/2018
SENARAI KAUNSELOR BERDAFTAR


P.U. (A) 229/2018
PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 3) 2018


P.U. (B) 515/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 516/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 230/2018
PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (MAJLIS PENASIHAT PENDIDIKAN KEBANGSAAN) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 231/2018
PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 233/2018
PERINTAH CUKAI JUALAN (KADAR CUKAI) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 232/2018
PERINTAH CUKAI PERKHIDMATAN (PENGENAAN CUKAI BAGI PERKHIDMATAN BERCUKAI BERKENAAN DENGAN KAWASAN DITETAPKAN DAN KAWASAN KHAS) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 234/2018
PERINTAH CUKAI JUALAN (BARANG YANG DIKECUALIKAN DARIPADA CUKAI) (PINDAAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 235/2018
PERINTAH KESELAMATAN SOSIAL PEKERJAAN SENDIRI (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2018


P.U. (B) 517/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 518/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 236/2018
PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA WARGANEGARA KERAJAAN ARAB SAUDI) 2018


P.U. (B) 519/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 23652 MUKIM BATU


P.U. (B) 520/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 64579 MUKIM BATU


P.U. (B) 521/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 81331 MUKIM BATU


P.U. (B) 522/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAGI PILIHAN RAYA KECIL N.27 BALAKONG


P.U. (B) 523/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAGI PILIHAN RAYA KECIL N. 32 SERI SETIA


P.U. (B) 524/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 237/2018
PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN SEMULA) (NO. 2) 2018


P.U. (B) 525/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - SELANGOR


P.U. (B) 529/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 530/2018
PENENTUAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PILIHAN RAYA KECIL P.132 PORT DICKSON


P.U. (B) 527/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 60


P.U. (B) 528/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 60


P.U. (B) 531/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 3(3) BAGI MAKSUD PILIHAN RAYA KECIL BAGI KERUSI DEWAN RAKYAT P.132 PORT DICKSON DALAM NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 532/2018
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA KECIL AHLI DEWAN RAKYAT BAGI NEGERI SEMBILAN BAGI BAHAGIAN PILIHAN RAYA P.132 PORT DICKSON


P.U. (B) 533/2018
PELANTIKAN KETUA PENOLONG PENGARAH PERHUBUNGAN PERUSAHAAN


P.U. (B) 534/2018
PEMBATALAN PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL


P.U. (B) 535/2018
PELANTIKAN KETUA PENDAFTAR


P.U. (B) 536/2018
PELANTIKAN PENDAFTAR


P.U. (B) 537/2018
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (B) 538/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 539/2018
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A) WAKTU MENGUNDI BAGI PILIHAN RAYA KECIL DEWAN RAKYAT P.132 PORT DICKSON DALAM NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 540/2018
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 238/2018
PERINTAH PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG (PEMBETULAN KANUN TATACARA JENAYAH) 2018


P.U. (A) 239/2018
PERINTAH CUKAI JUALAN (ORANG YANG DIKECUALIKAN DARIPADA PEMBAYARAN CUKAI) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 541/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 542/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 543/2018
NOTIS PENAMATAN PENGENAAN DUTI ANTI-LAMBAKAN YANG AKAN BERLAKU TERHADAP IMPORT CELLULOSE FIBRE REINFORCED CEMENT FLAT DAN PATTERN SHEETS YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI THAILAND


P.U. (B) 544/2018
PELANTIKAN PESURUHJAYA WARISAN


P.U. (B) 545/2018
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (A) 240/2018
PERATURAN-PERATURAN PEMBERI PINJAM WANG (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 546/2018
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (B) 547/2018
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN - PILIHAN RAYA KECIL DEWAN RAKYAT BAGI P.132 PORT DICKSON BAGI NEGERI SEMBILAN


P.U. (A) 241/2018
PERINTAH FI (PAS PENGGAJIAN, PAS LAWATAN (KERJA SEMENTARA) DAN PAS KERJA) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 548/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 549/2018
NOTIS TENTANG NIAT UNTUK MENETAPKAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (B) 550/2018
NOTIS TENTANG NIAT UNTUK MENETAPKAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (B) 551/2018
NOTIS PENETAPAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (A) 242/2018
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (KAJIAN SEMULA PENTADBIRAN) 2016 (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 243/2018
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (KAJIAN SEMULA DIPERCEPAT) (NO. 2) 2014 (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 552/2018
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DEKBOMBER GREEN


P.U. (B) 553/2018
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DEKKIYOKO


P.U. (B) 554/2018
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DEKKONPEITO


P.U. (A) 244/2018
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (NO. 3) 2013 (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 555/2018
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DEKMACARON


P.U. (B) 556/2018
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DEKYOSHI


P.U. (A) 245/2018
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (NO. 4) 2013 (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 246/2018
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) 2014 (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 247/2018
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) 2015 (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 248/2018
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (NO. 2) 2015 (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 249/2018
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) 2016 (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 250/2018
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (NO. 2) 2016 (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 557/2018
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DEKYUKI


P.U. (B) 558/2018
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DEKZARIAH


P.U. (B) 559/2018
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DELBONBON DARK


P.U. (B) 560/2018
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DELBONBON ORANGE


P.U. (B) 561/2018
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DELIBONBON YELLOW


P.U. (B) 562/2018
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DELIPALADOV SUNNY


P.U. (B) 563/2018
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DELIZARITA DARK


P.U. (B) 564/2018
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - ZANMUCHIC


P.U. (B) 565/2018
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN ANGGOTA SURUHANJAYA PERSAINGAN


P.U. (B) 566/2018
PEMBERITAHUAN PENUBUHAN RUMAH KEBAJIKAN


P.U. (B) 567/2018
PELANTIKAN PENGERUSI SUATU BAHAGIAN MAHKAMAH PERUSAHAAN


P.U. (A) 251/2018
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2018


P.U. (B) 568/2018
PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (A) 252/2018
PERATURAN-PERATURAN SISTEM INSURANS PEKERJAAN (PENDAFTARAN DAN CARUMAN) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 253/2018
PERINTAH CUKAI JUALAN (BARANG YANG DIKECUALIKAN DARIPADA CUKAI) (PINDAAN) (NO. 3) 2018


P.U. (A) 254/2018
PERINTAH CUKAI JUALAN (KADAR CUKAI) (PINDAAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 255/2018
PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN (PINDAAN) (NO. 2) 2018


P.U. (B) 569/2018
PENGECUALIAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 2A(2)


P.U. (B) 570/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 571/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 572/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 573/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 256/2018
PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA MURID BERKEPERLUAN KHAS) 2018


P.U. (A) 257/2018
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 10) 2018


P.U. (B) 574/2018
PEMBERITAHUAN PENGECUALIAN DI BAWAH SUBPERENGGAN 42(a)(i)


P.U. (B) 575/2018
PELANTIKAN ANGGOTA SURUHANJAYA


P.U. (A) 258/2018
PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 259/2018
PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2018


P.U. (A) 260/2018
PERINTAH PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG (PEMBETULAN AKTA KESALAHAN PILIHAN RAYA 1954) 2018


P.U. (A) 261/2018
PERINTAH PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG (PEMBETULAN AKTA PILIHAN RAYA 1958) 2018


P.U. (A) 262/2018
PERINTAH PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG (PEMBETULAN PERATURAN-PERATURAN PILIHAN RAYA (PENDAFTARAN PEMILIH) 2002) 2018


P.U. (B) 576/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - SELANGOR


P.U. (B) 577/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - SELANGOR


P.U. (B) 578/2018
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAGI PILIHAN RAYA KECIL P.132 PORT DICKSON


P.U. (A) 263/2018
PERINTAH PERDAGANGAN STRATEGIK (BARANG STRATEGIK) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 579/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 580/2018
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (A) 264/2018
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 9) 2018


P.U. (B) 581/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 582/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 265/2018
PERINTAH GAJI MINIMUM 2018


P.U. (A) 266/2018
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 5) 2018


P.U. (A) 267/2018
PERINTAH KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ANUGERAH (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2018


P.U. (B) 583/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 584/2018
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 268/2018
PERATURAN-PERATURAN PERIHAL DAGANGAN (FI PERAKUAN DAN PENANDAAN HALAL) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 585/2018
PENETAPAN SEKOLAH DILULUSKAN


P.U. (A) 269/2018
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJAAN SENDIRI (KADAR CARUMAN BAGI PEMANDU KENDERAAN E-HAILING) 2018


P.U. (B) 586/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 270/2018
PERATURAN-PERATURAN OPTIK (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 587/2018
PERISYTIHARAN PENGUBAHAN HAD PELABUHAN BAGI PELABUHAN JOHOR BAHRU


P.U. (B) 588/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PARLIMEN


P.U. (B) 589/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERLIS


P.U. (B) 590/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KEDAH


P.U. (B) 591/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KELANTAN


P.U. (B) 592/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - TERENGGANU


P.U. (B) 593/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PULAU PINANG


P.U. (B) 594/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERAK


P.U. (B) 595/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PAHANG


P.U. (B) 596/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SELANGOR


P.U. (B) 597/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (B) 598/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (B) 599/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 600/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - MELAKA


P.U. (B) 601/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - JOHOR


P.U. (B) 602/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (B) 603/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SABAH


P.U. (B) 604/2018
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SARAWAK


P.U. (B) 605/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 60


P.U. (B) 606/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 60


P.U. (B) 607/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 60


P.U. (B) 608/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 271/2018
KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (MATA DEMERIT) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 272/2018
PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN JENAYAH (KAD PENGENALAN) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 609/2018
PEMBERITAHUAN MENGUBAH SEMPADAN PEKAN KUALA PAUH


P.U. (B) 610/2018
PEMBERITAHUAN MENGUBAH SEMPADAN PEKAN BATU CAVES


P.U. (B) 611/2018
PEMBERITAHUAN PENERIMAAN DRAF PELAN TEMPATAN BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (B) 612/2018
PERISYTIHARAN KAWASAN LARANGAN MEROKOK 2018


P.U. (B) 613/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 614/2018
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (A) 273/2018
KAEDAH-KAEDAH (PERANCANGAN) WILAYAH PERSEKUTUAN (FI BAGI PEMBELIAN PELAN TEMPATAN) 2018


P.U. (A) 274/2018
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 11) 2018


P.U. (A) 275/2018
PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 4) 2018


P.U. (A) 276/2018
KAEDAH-KAEDAH (PERANCANGAN) WILAYAH PERSEKUTUAN (KELAS KEGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN) (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) 2018


P.U. (A) 277/2018
PERINTAH SEKATAN BERAT (JALAN PERSEKUTUAN) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 615/2018
PELANTIKAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 4(1)


P.U. (A) 278/2018
PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (PELESENAN) (PENGUSAHAAN ATAU PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PEMUNGUTAN BAGI SISA PEPEJAL PEMBINAAN) 2018


P.U. (A) 279/2018
PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SKIM BAGI SISA PEPEJAL PEMBINAAN) 2018


P.U. (A) 280/2018
PERINTAH HAKMILIK ANAK NEGERI LABUAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2018


P.U. (B) 616/2018
PEMBERITAHUAN MENGUBAH SEMPADAN MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 617/2018
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (B) 618/2018
PEMBATALAN PERISYTIHARAN JALAN-JALAN SEBAGAI JALAN WILAYAH PERSEKUTUAN YANG DITETAPKAN


P.U. (B) 619/2018
PERISYTIHARAN PERMULAAN DAN TEMPOH REHAT MAHKAMAH RAYUAN


P.U. (B) 620/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 621/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 281/2018
PERATURAN-PERATURAN JUALAN LANGSUNG (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN-KESALAHAN) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 282/2018
PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN REPUBLIK AFRIKA TENGAH) 2018


P.U. (A) 283/2018
PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 4) 2018


P.U. (A) 284/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 4) 2018


P.U. (A) 285/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 3) 2018


P.U. (A) 286/2018
PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 4) 2018


P.U. (B) 622/2018
PELANTIKAN PEMBANTU PELINDUNG


P.U. (B) 623/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 287/2018
PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 5) 2018


P.U. (A) 288/2018
PERINTAH PENDAFTARAN AHLI FARMASI (PINDAAN JADUAL PERTAMA) (NO. 2) 2018


P.U. (B) 624/2018
NOTIS PENENTUAN AWAL AFIRMATIF PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT PRODUK GULUNGAN RATA BESI ALOI ATAU KELULI BUKAN ALOI, DISADUR ATAU DISALUT ZINK, MENGGUNAKAN PROSES CELUPAN PANAS (GEGELUNG/KEPINGAN BESI BERGALVANI ATAU GEGELUNG/KEPINGAN KELULI BERGALVANI) YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM


P.U. (A) 289/2018
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN SEMENTARA) 2018


P.U. (B) 625/2018
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (A) 290/2018
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 5) 2018 (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 626/2018
NOTIS PEMULAAN PENYIASATAN KAJIAN SEMULA PENTADBIRAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT KELULI ALOI DAN BUKAN ALOI GEGELUNG GULUNGAN SEJUK YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA, REPUBLIK KOREA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM


P.U. (B) 627/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 628/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 60


P.U. (A) 291/2018
PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 629/2018
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (B) 630/2018
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 631/2018
PELANTIKAN PEMERIKSA DOKUMEN


P.U. (A) 292/2018
KAEDAH-KAEDAH BINATANG (KAWALAN PENYEMBELIHAN) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 632/2018
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 633/2018
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 634/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2018 - PERLIS


P.U. (B) 635/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2018 - KEDAH


P.U. (B) 636/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2018 - KELANTAN


P.U. (B) 637/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2018 - TERENGGANU


P.U. (B) 638/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2018 - PULAU PINANG


P.U. (B) 639/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2018 - PERAK


P.U. (B) 640/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2018 - PAHANG


P.U. (B) 642/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2018 - WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (B) 643/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2018 - WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (B) 644/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2018 - NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 645/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2018 - MELAKA


P.U. (B) 646/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2018 - JOHOR


P.U. (B) 647/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2018 - WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (B) 648/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2018 - SABAH


P.U. (B) 649/2018
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2018 - SARAWAK


P.U. (B) 650/2018
PELANTIKAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 6A(1A)


P.U. (B) 651/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 8517 KAMPUNG LAYANG-LAYANGAN


P.U. (B) 652/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 40352 MUKIM BATU


P.U. (B) 653/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80128 MUKIM AMPANG


P.U. (B) 654/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80129 MUKIM AMPANG


P.U. (B) 655/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80240 MUKIM BATU


P.U. (B) 656/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 81278 MUKIM BATU


P.U. (B) 657/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 658/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 293/2018
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJAAN SENDIRI (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2018


P.U. (A) 294/2018
PERATURAN-PERATURAN SISTEM INSURANS PEKERJAAN (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2018


P.U. (B) 659/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 295/2018
PERISYTIHARAN OLEH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI SULTAN PERAK DARUL RIDZUAN TIMBALAN YANG DI-PERTUAN AGONG


P.U. (B) 660/2018
PELANTIKAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 134(2)


P.U. (B) 661/2018
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 296/2018
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT BANDAR SERENIA) 2018


P.U. (A) 297/2018
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 10) 2018


P.U. (A) 298/2018
PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT BANDAR SERENIA) 2018


P.U. (B) 662/2018
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (A) 299/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) (NO. 3) 2018


P.U. (A) 300/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 301/2018
PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 4) 2018


P.U. (A) 302/2018
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 5) 2018


P.U. (B) 663/2018
PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PENASIHAT


P.U. (A) 303/2018
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 12) 2018


P.U. (A) 304/2018
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 13) 2018


P.U. (B) 664/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 55342 MUKIM BATU


P.U. (B) 665/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 31959 MUKIM PETALING


P.U. (A) 305/2018
PERINTAH GAJI MINIMUM (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 306/2018
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (PEMBATALAN) 2018


P.U. (A) 307/2018
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 14) 2018


P.U. (A) 308/2018
PERINTAH KILANG DAN JENTERA (PENGECUALIAN KEPADA SHELL MDS (MALAYSIA) SDN. BHD., BINTULU, SARAWAK) 2018


P.U. (A) 309/2018
PERINTAH PENDAFTARAN AHLI FARMASI (PINDAAN JADUAL PERTAMA) (NO. 3) 2018


P.U. (A) 310/2018
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 4) 2018


P.U. (A) 311/2018
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI BAYARAN PREMIUM KEPADA PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 666/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 312/2018
PERINTAH PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG (PEMBETULAN TAJUK RINGKAS) 2018


P.U. (B) 667/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 668/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481325 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 669/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481326 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 670/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481327 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 671/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481328 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 672/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481329 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 673/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481330 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 674/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481331 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 675/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20042 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 676/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20043 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 677/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20044 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 678/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20045 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 679/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20046 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 680/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80107 MUKIM AMPANG


P.U. (B) 681/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 480911 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 682/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80108 MUKIM AMPANG


P.U. (B) 683/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80110 MUKIM AMPANG


P.U. (B) 684/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80112 MUKIM AMPANG


P.U. (B) 685/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 201431 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 686/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20018 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 687/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20019 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 688/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20020 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 689/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 690/2018
PERISYTIHARAN PERSIMPANGAN BERTINGKAT PANTAI SENTRAL SEBAGAI JALAN WILAYAH PERSEKUTUAN YANG DITETAPKAN


P.U. (A) 313/2018
PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT PANTAI SENTRAL) 2018


P.U. (A) 314/2018
PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 6) 2018


P.U. (B) 691/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 692/2018
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (B) 693/2018
PELANTIKAN PELINDUNG


P.U. (B) 694/2018
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (B) 695/2018
PELANTIKAN PEMBANTU PELINDUNG


P.U. (B) 696/2018
PELANTIKAN PEGAWAI AKHLAK


P.U. (B) 697/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 698/2018
PELANTIKAN PENOLONG PENGARAH PERHUBUNGAN PERUSAHAAN


P.U. (B) 699/2018
PERISYTIHARAN DI BAWAH SEKSYEN 3


P.U. (B) 700/2018
PELANTIKAN PEMANGKU TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI BAGI NEGERI SARAWAK


P.U. (B) 701/2018
PELANTIKAN PENGERUSI SUATU BAHAGIAN MAHKAMAH PERUSAHAAN


P.U. (B) 702/2018
REHAT BAGI MAHKAMAH PERSEKUTUAN


P.U. (B) 703/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 315/2018
KAEDAH-KAEDAH MEMBAHARUI UNDANG-UNDANG (PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 704/2018
PEMBERITAHUAN TARIKH DAN JANGKA MASA BAGI JUALAN PADA HARGA JUALAN MURAH BAGI TAHUN KALENDAR 2019


P.U. (B) 705/2018
PENETAPAN TEMPAT SELAMAT


P.U. (B) 706/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 707/2018
LAPORAN HAKIM PILIHAN RAYA DI BAWAH SUBSEKSYEN 37(4)


P.U. (B) 708/2018
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 709/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(e) BAGI MAKSUD PILIHAN RAYA KECIL BAGI KERUSI DEWAN RAKYAT P.078 CAMERON HIGHLANDS DALAM NEGERI PAHANG


P.U. (A) 316/2018
PERINTAH PAMPASAN PEKERJA (SKIM PAMPASAN PEKERJA ASING) (INSURANS) (PINDAAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 317/2018
PERINTAH PAMPASAN PEKERJA (SKIM PAMPASAN PEKERJA ASING) (INSURANS) (PINDAAN) (NO. 3) 2018


P.U. (A) 318/2018
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2018


P.U. (B) 710/2018
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA KECIL AHLI DEWAN RAKYAT BAGI NEGERI PAHANG BAGI BAHAGIAN PILIHAN RAYA P.078 CAMERON HIGHLANDS


P.U. (B) 711/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 3(3) BAGI MAKSUD PILIHAN RAYA KECIL BAGI KERUSI DEWAN RAKYAT P.078 CAMERON HIGHLANDS DALAM NEGERI PAHANG


P.U. (B) 712/2018
PENENTUAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PILIHAN RAYA KECIL P.078 CAMERON HIGHLANDS


P.U. (B) 713/2018
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 319/2018
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 6) 2018


P.U. (A) 320/2018
PERINTAH DUTI SETEM (PEREMITAN) 2018


P.U. (A) 321/2018
PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO. 4) 2018


P.U. (B) 714/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA CUKAI BAGI PETAK ATAU BLOK SEMENTARA


P.U. (A) 322/2018
PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 5) 2018


P.U. (A) 323/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 5) 2018


P.U. (A) 324/2018
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 4) 2018


P.U. (A) 325/2018
PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) (NO. 2) 2018


P.U. (B) 715/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 326/2018
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJAAN SENDIRI 2018


P.U. (A) 327/2018
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJAAN SENDIRI (PENILAI PERUBATAN) 2018


P.U. (A) 328/2018
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJAAN SENDIRI (TRIBUNAL KESELAMATAN SOSIAL) 2018


P.U. (A) 329/2018
PERATURAN-PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 330/2018
PERATURAN-PERATURAN RACUN (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 331/2018
PERATURAN-PERATURAN LEMBAGA IKLAN UBAT (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 716/2018
PEMBERITAHUAN PENUBUHAN TRIBUNAL KESELAMATAN SOSIAL


P.U. (B) 717/2018
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 332/2018
PERATURAN-PERATURAN PENGGALAKAN PELABURAN (PENDAPATAN YANG TIDAK DIAMBIL KIRA BAGI SYARIKAT BERSTATUS MSC) 2018


P.U. (A) 333/2018
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2018


P.U. (A) 334/2018
PERATURAN-PERATURAN RACUN (SODIUM HIDROKSIDA) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 725/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481269 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 718/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20005 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 719/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 50069 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 720/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 50075 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 721/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 50076 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 722/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481268 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 723/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481270 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (A) 335/2018
PERINTAH PENGGALAKAN PELABURAN (PENENTUAN ASET DI BAWAH SEKSYEN 29B YANG BERKENAAN DENGAN SYARIKAT BERSTATUS MSC) (PEMBATALAN) 2018


P.U. (B) 724/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481271 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 726/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80119 MUKIM AMPANG


P.U. (B) 728/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481275 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 729/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80113 MUKIM AMPANG


P.U. (B) 730/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80114 MUKIM AMPANG


P.U. (B) 731/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80115 MUKIM AMPANG


P.U. (A) 336/2018
PERINTAH PENGGALAKAN PELABURAN (AKTIVITI DIGALAKKAN DAN KELUARAN DIGALAKKAN BAGI SYARIKAT BERTEKNOLOGI TINGGI) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 732/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 733/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 734/2018
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 337/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) (NO. 4) 2018


P.U. (A) 338/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA BUTTERWORTH-KULIM) (PINDAAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 339/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (JAMBATAN SULTAN ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 340/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (JAMBATAN SULTAN ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH) (PINDAAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 341/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) [LEBUH RAYA JITRA-SUNGAI DUA (BUTTERWORTH)] (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 342/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SHAH ALAM) (PINDAAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 343/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) (NO. 3) 2018


P.U. (A) 344/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (JAMBATAN DAN LEBUH RAYA LALUAN KEDUA MALAYSIA-SINGAPURA DAN LEBUH RAYA PERLING) (PINDAAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 345/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (JAMBATAN DAN LEBUH RAYA LALUAN KEDUA MALAYSIA-SINGAPURA DAN LEBUH RAYA PERLING) (PINDAAN) (NO. 3) 2018


P.U. (B) 735/2018
PEMBERITAHUAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PENGECUALIAN PEKERJA-PEKERJA ASING) (PEMBATALAN) 2018


P.U. (B) 736/2018
PEMBERITAHUAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PENGECUALIAN) 2018


P.U. (B) 737/2018
PEMBERITAHUAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2018


P.U. (B) 738/2018
PEMBERITAHUAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PENGECUALIAN FAEDAH BAGI PEKERJA ASING) 2018


P.U. (A) 346/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (TAMBAK JOHOR-LEBUH RAYA JOHOR BAHRU-TAMPOI) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 347/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SEREMBAN-PORT DICKSON) (PINDAAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 348/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (JAMBATAN PULAU PINANG) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 349/2018
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (JAMBATAN PULAU PINANG) (PINDAAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 350/2018
PERINTAH PAMPASAN PEKERJA (SKIM PAMPASAN PEKERJA ASING) (INSURANS) (PEMBATALAN) 2018


P.U. (A) 351/2018
PERINTAH KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PINDAAN JADUAL PERTAMA) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 352/2018
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (AMAUN FAEDAH PENGURUSAN MAYAT) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 353/2018
PERATURAN-PERATURAN SISTEM INSURANS PEKERJAAN (JEMAAH RAYUAN KESELAMATAN SOSIAL) 2018


P.U. (A) 354/2018
PERATURAN-PERATURAN SISTEM INSURANS PEKERJAAN (FAEDAH DAN PROGRAM PENEMPATAN PEKERJAAN SEMULA) 2018


P.U. (A) 355/2018
PERINTAH SISTEM INSURANS PEKERJAAN (PINDAAN JADUAL PERTAMA) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 356/2018
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 5) 2018


P.U. (A) 357/2018
KAEDAH-KAEDAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (PELABURAN DALAM INSTITUSI PENGURUSAN DANA) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 358/2018
PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA PEMEGANG PASPORT BAGI KEGUNAAN RASMI REPUBLIK RAKYAT CHINA) (NO. 2) 2018


P.U. (B) 739/2018
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (A) 359/2018
PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO. 5) 2018


P.U. (A) 360/2018
PERINTAH CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH (PENGECUALIAN) 2018


P.U. (B) 740/2018
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN


P.U. (A) 361/2018
PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN WARISAN KEBANGSAAN) (TAPAK WARISAN) 2018


P.U. (A) 362/2018
PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PENGGAL INSTITUSI PENDIDIKAN TAHUN 2019) 2018


P.U. (B) 741/2018
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - BALAI POLIS SUNGAI DUA, PULAU PINANG


P.U. (B) 742/2018
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - BALAI POLIS SUNGAI DUA, PULAU PINANG


P.U. (B) 743/2018
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - BALAI POLIS TELOK AYER TAWAR, PULAU PINANG


P.U. (B) 744/2018
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - BALAI POLIS TELOK AYER TAWAR, PULAU PINANG


P.U. (A) 363/2018
PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI ANTARABANGSA (KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN) (PERSEKUTUAN BADMINTON DUNIA) 2018


P.U. (B) 745/2018
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - IBU PEJABAT POLIS DAERAH JOHOR BHARU SELATAN, JOHOR


P.U. (B) 746/2018
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - IBU PEJABAT POLIS DAERAH JOHOR BHARU SELATAN, JOHOR


P.U. (B) 747/2018
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN JOHOR, JOHOR


P.U. (B) 748/2018
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN JOHOR, JOHOR


P.U. (B) 749/2018
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20007 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (A) 364/2018
PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 365/2018
PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 366/2018
PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 750/2018
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 60


P.U. (B) 751/2018
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - NEGERI SEMBILAN


P.U. (A) 367/2018
KAEDAH-KAEDAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (AKAUN SIMPANAN SHARIAH) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 368/2018
PERINTAH CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH (PENGECUALIAN) 2018


P.U. (A) 369/2018
PERINTAH CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 370/2018
PERINTAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2018


P.U. (A) 371/2018
KAEDAH-KAEDAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 372/2018
PERINTAH CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2018


P.U. (A) 373/2018
PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN (KETETAPAN KASTAM) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 374/2018
PERATURAN-PERATURAN LOTERI (PENDAFTARAN DAN PELESENAN MESIN PERJUDIAN) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 375/2018
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (PEMOTONGAN YANG TIDAK DIBENARKAN BAGI PEMBAYARAN KEPADA SYARIKAT LABUAN OLEH PEMASTAUTIN) 2018


P.U. (A) 376/2018
PERINTAH DUTI SETEM (PEREMITAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 377/2018
PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO. 6) 2018


P.U. (A) 378/2018
PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO. 7) 2018


P.U. (B) 1/2019
PENGECUALIAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 2A(2)


P.U. (A) 380/2018
PERINTAH CUKAI PERKHIDMATAN (ORANG YANG DIKECUALIKAN DARIPADA PEMBAYARAN CUKAI) 2018


P.U. (A) 379/2018
PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) (NO. 3) 2018


P.U. (A) 381/2018
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2009 (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 382/2018
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 20) 2007 (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 383/2018
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (KEHENDAK BAGI PENANGGUNG INSURANS YANG MENJALANKAN PERNIAGAAN INSURANS SEMULA) 2018


P.U. (A) 384/2018
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (KEHENDAK BAGI PENGENDALI TAKAFUL YANG MENJALANKAN PERNIAGAAN TAKAFUL SEMULA) 2018


P.U. (A) 385/2018
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 6) 2018


P.U. (A) 386/2018
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 7) 2018


P.U. (A) 387/2018
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 8) 2018


P.U. (A) 388/2018
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 9) 2018


P.U. (A) 389/2018
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 10) 2018


P.U. (A) 390/2018
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 11) 2018


P.U. (A) 391/2018
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 12) 2018


P.U. (A) 392/2018
PERATURAN-PERATURAN CUKAI AKTIVITI PERNIAGAAN LABUAN (KEHENDAK BAGI AKTIVITI PERNIAGAAN LABUAN) 2018


P.U. (A) 393/2018
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 6) 2016 (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 394/2018
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 7) 2016 (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 395/2018
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 17) 2007 (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 396/2018
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2015 (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 397/2018
PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO. 8) 2018


P.U. (A) 398/2018
PERATURAN-PERATURAN CUKAI PERKHIDMATAN (PINDAAN) (NO. 3) 2018


P.U. (A) 399/2018
PERATURAN-PERATURAN CUKAI JUALAN (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 400/2018
PERINTAH CUKAI JUALAN (KADAR CUKAI) (PINDAAN) (NO. 3) 2018


P.U. (A) 401/2018
PERINTAH CUKAI JUALAN (PENGENAAN CUKAI JUALAN BERKENAAN DENGAN KAWASAN KHAS) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 402/2018
PERATURAN-PERATURAN CUKAI JUALAN (KETETAPAN KASTAM) (PINDAAN) 2018


P.U. (A) 403/2018
PERINTAH CUKAI JUALAN (ORANG YANG DIKECUALIKAN DARIPADA PEMBAYARAN CUKAI) (PINDAAN) (NO. 2) 2018


P.U. (A) 404/2018
PERINTAH CUKAI JUALAN (BARANG YANG DIKECUALIKAN DARIPADA CUKAI) (PINDAAN) (NO. 4) 2018


P.U. (A) 405/2018
PERATURAN-PERATURAN RACUN (BAHAN-BAHAN PSIKOTROPIK) (PINDAAN) 2018


P.U. (B) 2/2019
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL


P.U. (A) 1/2019
PERINTAH FI (PASPORT DAN VISA) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 2/2019
PERINTAH FI (PAS PENGGAJIAN, PAS LAWATAN (KERJA SEMENTARA) DAN PAS KERJA) (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 3/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 4/2019
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 5/2019
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 6/2019
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 7/2019
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 8/2019
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 9/2019
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - BALAI POLIS TAWANG, KELANTAN


P.U. (B) 10/2019
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - BALAI POLIS TAWANG, KELANTAN


P.U. (A) 3/2019
PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA EKSPATRIAT WARGANEGARA INDIA) 2019


P.U. (A) 4/2019
PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA PELANCONG WARGANEGARA INDIA) 2019


P.U. (A) 5/2019
PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA PELANCONG WARGANEGARA REPUBLIK RAKYAT CHINA) 2019


P.U. (B) 11/2019
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN - PEJABAT SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA NEGERI SELANGOR


P.U. (A) 6/2019
PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2019


P.U. (B) 12/2019
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A) WAKTU MENGUNDI BAGI PILIHAN RAYA KECIL DEWAN RAKYAT P.078 CAMERON HIGHLANDS DALAM NEGERI PAHANG


P.U. (B) 13/2019
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (B) 14/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 7/2019
PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2019


P.U. (A) 8/2019
PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) 2019


P.U. (A) 9/2019
PERINTAH KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ANUGERAH (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2019


P.U. (B) 15/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 10/2019
PERINTAH DADAH BERBAHAYA (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2019


P.U. (A) 11/2019
PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 12/2019
PERINTAH PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (PENETAPAN SEKURITI) (MATA WANG DIGITAL DAN TOKEN DIGITAL) 2019


P.U. (A) 13/2019
PERINTAH PERDAGANGAN STRATEGIK (PINDAAN JADUAL) 2019


P.U. (A) 14/2019
PERINTAH PEMULIHARAAN HIDUPAN LIAR (PENGECUALIAN) 2019


P.U. (B) 16/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 17/2019
PELANTIKAN TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI BAGI NEGERI SABAH


P.U. (B) 18/2019
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN PILIHAN RAYA KECIL DEWAN RAKYAT BAGI P.078 CAMERON HIGHLANDS BAGI NEGERI PAHANG


P.U. (A) 15/2019
PERINTAH WARISAN KEBANGSAAN (PERISYTIHARAN ORANG YANG HIDUP SEBAGAI WARISAN KEBANGSAAN) 2019


P.U. (A) 16/2019
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 19/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 20/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 21/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 22/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 17/2019
PERISYTIHARAN OLEH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI SULTAN PERAK DARUL RIDZUAN TIMBALAN YANG DI-PERTUAN AGONG


P.U. (B) 23/2019
PELANTIKAN PEGAWAI AKHLAK


P.U. (B) 24/2019
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (B) 25/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80106 MUKIM AMPANG


P.U. (B) 26/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 29066 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 27/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 201512 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 28/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 29/2019
PEMBERITAHUAN DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(e) BAGI MAKSUD PILIHAN RAYA KECIL BAGI KERUSI DEWAN UNDANGAN NEGERI N.24 SEMENYIH DALAM NEGERI SELANGOR


P.U. (B) 30/2019
PENENTUAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PILIHAN RAYA KECIL N.24 SEMENYIH


P.U. (B) 31/2019
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA KECIL AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI SELANGOR BAGI BAHAGIAN PILIHAN RAYA N.24 SEMENYIH


P.U. (B) 32/2019
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 3(3) BAGI MAKSUD PILIHAN RAYA KECIL BAGI KERUSI DEWAN UNDANGAN NEGERI N.24 SEMENYIH DALAM NEGERI SELANGOR


P.U. (B) 33/2019
NOTIS TENTANG NIAT UNTUK MENETAPKAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (B) 34/2019
NOTIS PENETAPAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (B) 37/2019
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 35/2019
PERISYTIHARAN TEMPOH REHAT MAHKAMAH TINGGI DI MALAYA


P.U. (B) 36/2019
NOTIS TENTANG NIAT UNTUK MENETAPKAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (A) 18/2019
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (SARAWAK) (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 38/2019
PELANTIKAN PELINDUNG


P.U. (B) 39/2019
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (A) 19/2019
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJAAN SENDIRI (KADAR CARUMAN BAGI PEMANDU BAS) 2019


P.U. (A) 20/2019
PERINTAH TENAGA BOLEH BAHARU (PINDAAN JADUAL) 2019


P.U. (B) 40/2019
PELANTIKAN PELINDUNG


P.U. (B) 41/2019
PELANTIKAN PEGAWAI AKHLAK


P.U. (B) 42/2019
PENETAPAN ASRAMA AKHLAK


P.U. (B) 43/2019
PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (A) 21/2019
PERATURAN-PERATURAN PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (PERUNTUKAN MAKLUMAT MENGENAI INSURANS DEPOSIT) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 22/2019
PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) 2019


P.U. (A) 23/2019
PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) 2019


P.U. (B) 44/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PARLIMEN


P.U. (B) 45/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN- PERLIS


P.U. (B) 46/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KEDAH


P.U. (B) 47/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KELANTAN


P.U. (B) 48/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - TERENGGANU


P.U. (B) 49/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PULAU PINANG


P.U. (B) 50/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERAK


P.U. (B) 51/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PAHANG


P.U. (B) 52/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SELANGOR


P.U. (B) 53/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KUALA LUMPUR


P.U. (B) 54/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PUTRAJAYA


P.U. (B) 55/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 56/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - MELAKA


P.U. (B) 57/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - JOHOR


P.U. (B) 58/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - LABUAN


P.U. (A) 24/2019
PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) 2019


P.U. (B) 59/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SABAH


P.U. (B) 60/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SARAWAK


P.U. (A) 25/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) 2019


P.U. (A) 26/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) 2019


P.U. (B) 61/2019
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAGI PILIHAN RAYA KECIL P.078 CAMERON HIGHLANDS


P.U. (A) 27/2019
PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI BIOBAHAN API MALAYSIA (PERATUSAN ADUNAN DAN PENGGUNAAN MANDATORI) 2019


P.U. (A) 28/2019
KAEDAH-KAEDAH LALU LINTAS JALAN (LARANGAN PEMANDUAN KENDERAAN BARANGAN) 2019


P.U. (B) 62/2019
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 63/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 64/2019
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A) WAKTU MENGUNDI BAGI PILIHAN RAYA KECIL DEWAN UNDANGAN NEGERI N.24 SEMENYIH DALAM NEGERI SELANGOR


P.U. (B) 65/2019
NOTIS PENENTUAN KAJIAN SEMULA PENTADBIRAN MUKTAMAD AFIRMATIF DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT GEGELUNG GULUNGAN PANAS YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA DAN REPUBLIK INDONESIA


P.U. (A) 29/2019
PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2019


P.U. (A) 30/2019
PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2019


P.U. (A) 31/2019
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (PEMBATALAN) 2019


P.U. (A) 32/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) 2019


P.U. (B) 66/2019
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 480781 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (A) 33/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 2) 2019


P.U. (B) 67/2019
PENGECUALIAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 2A(2)


P.U. (B) 68/2019
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (A) 34/2019
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PERIZABAN JALAN SEBAGAI TEMPAT LETAK KERETA BAGI KENDERAAN ORANG KURANG UPAYA) (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 69/2019
TEMPOH PERMOHONAN BAGI GERAN PENANAMAN DAN GERAN PENANAMAN SEMULA


P.U. (B) 70/2019
PELANTIKAN WARDEN LALU LINTAS


P.U. (A) 35/2019
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 71/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 72/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20006 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 73/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80122 MUKIM AMPANG


P.U. (B) 74/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 81369 MUKIM BATU


P.U. (B) 75/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481043 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 76/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 36/2019
PERINTAH BIOKESELAMATAN (PINDAAN JADUAL PERTAMA DAN KETIGA) 2019


P.U. (A) 37/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 3) 2019


P.U. (A) 38/2019
PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN SUDAN) 2019


P.U. (B) 77/2019
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN PILIHAN RAYA KECIL DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI N.24 SEMENYIH BAGI NEGERI SELANGOR


P.U. (B) 78/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 39/2019
PROKLAMASI - MEMPROROG PARLIMEN


P.U. (A) 40/2019
PROKLAMASI - MEMANGGIL PARLIMEN


P.U. (A) 41/2019
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 6) 2018 (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 42/2019
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 7) 2018 (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 79/2019
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (B) 80/2019
PEMBERITAHUAN NILAI KENDERAAN MOTOR PASANG SIAP YANG DIIMPORT (BAHARU) DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 43/2019
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 8) 2018 (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 44/2019
PERISYTIHARAN PELANTIKAN SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG


P.U. (A) 45/2019
PERISYTIHARAN PELANTIKAN TIMBALAN YANG DI-PERTUAN AGONG


P.U. (A) 46/2019
PERINTAH FRANCAIS (PENGECUALIAN) 2019


P.U. (B) 81/2019
PEMBERITAHUAN NILAI KENDERAAN MOTOR PASANG SIAP YANG DIIMPORT (TERPAKAI) DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 82/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2018 - PERLIS


P.U. (B) 83/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2018 - KEDAH


P.U. (B) 84/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2018 - KELANTAN


P.U. (B) 85/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2018 - TERENGGANU


P.U. (B) 86/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2018 - PULAU PINANG


P.U. (B) 87/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2018 - PERAK


P.U. (B) 88/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2018 - PAHANG


P.U. (B) 89/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2018 - SELANGOR


P.U. (B) 90/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2018 - WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (B) 91/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2018 - WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (B) 92/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2018 - NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 93/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2018 - MELAKA


P.U. (B) 94/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2018 - JOHOR


P.U. (B) 95/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2018 - WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (B) 96/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2018 - SABAH


P.U. (B) 97/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEEMPAT TAHUN 2018 - SARAWAK


P.U. (A) 47/2019
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (PEMBATALAN) 2019


P.U. (B) 98/2019
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH INDUK TAHUN 2018 YANG DIPERAKU SEMULA


P.U. (B) 99/2019
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 100/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 101/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 48/2019
PERINTAH SYARIKAT (PENGECUALIAN) 2019


P.U. (A) 49/2019
PERINTAH DUTI SETEM (PEREMITAN) 2019


P.U. (B) 102/2019
PINDAAN KEPADA SENARAI PEMEGANG LESEN


P.U. (A) 50/2019
PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2019


P.U. (B) 103/2019
PEMBERITAHUAN PENGECUALIAN DI BAWAH PERATURAN 31


P.U. (B) 104/2019
PEMBERITAHUAN PENGECUALIAN DI BAWAH PERATURAN 31


P.U. (B) 105/2019
PEMBERITAHUAN PENGECUALIAN DI BAWAH PERATURAN 31


P.U. (B) 106/2019
PEMBERITAHUAN PENGECUALIAN DI BAWAH PERATURAN 31


P.U. (B) 107/2019
PEMBERITAHUAN PENGECUALIAN DI BAWAH PERATURAN 31


P.U. (B) 108/2019
PEMBERITAHUAN PENGECUALIAN DI BAWAH PERATURAN 31


P.U. (B) 109/2019
PEMBERITAHUAN PENGECUALIAN DI BAWAH PERATURAN 31


P.U. (A) 51/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 4) 2019


P.U. (A) 52/2019
PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) 2019


P.U. (A) 53/2019
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) 2019


P.U. (B) 110/2019
PEMBERITAHUAN PENGECUALIAN DI BAWAH SUBPERENGGAN 42(a)(i)


P.U. (B) 111/2019
PEMBERITAHUAN PENGECUALIAN DI BAWAH SUBPERENGGAN 42(a)(i)


P.U. (A) 54/2019
KAEDAH-KAEDAH PENDAFTARAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN 2019


P.U. (B) 112/2019
PELANTIKAN ANGGOTA LEMBAGA


P.U. (A) 55/2019
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2019


P.U. (B) 113/2019
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 114/2019
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - PAHANG


P.U. (A) 56/2019
PERATURAN-PERATURAN SEWA BELI (FI LAPORAN PEMERIKSAAN KENDERAAN MOTOR TERPAKAI) 2019


P.U. (B) 115/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 116/2019
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 117/2019
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 118/2019
NOTIS PELELONGAN AWAM DI BAWAH PERENGGAN 34(2)(b)


P.U. (A) 57/2019
PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN SUKAN (PELESENAN) 2019


P.U. (A) 58/2019
PERINTAH BIOKESELAMATAN (PINDAAN JADUAL PERTAMA DAN KETIGA) 2019 - PEMBETULAN


P.U. (A) 59/2019
PERATURAN-PERATURAN KILANG DAN JENTERA (PENDEDAHAN BISING) (PEMBATALAN) 2019


P.U. (A) 60/2019
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PENDEDAHAN BISING) 2019


P.U. (A) 61/2019
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA (PERBEKALAN) 2019


P.U. (A) 62/2019
PERATURAN-PERATURAN SISTEM INSURANS PEKERJAAN (PERBEKALAN) 2019


P.U. (A) 63/2019
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN SOSIAL PEKERJAAN SENDIRI (PERBEKALAN) 2019


P.U. (A) 64/2019
PERINTAH PERUBATAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 2) 2019


P.U. (A) 65/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 5) 2019


P.U. (B) 119/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 120/2019
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAGI PILIHAN RAYA KECIL N. 24 SEMENYIH


P.U. (B) 121/2019
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - PAHANG


P.U. (A) 66/2019
PERATURAN-PERATURAN JURUUKUR TANAH BERLESEN (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 67/2019
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) 2019


P.U. (A) 68/2019
PERINTAH SEKATAN BERAT (JALAN PERSEKUTUAN) (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 122/2019
PEMBERITAHUAN DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(e) BAGI MAKSUD PILIHAN RAYA KECIL BAGI KERUSI DEWAN UNDANGAN NEGERI N.27 RANTAU DALAM NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 123/2019
PENENTUAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PILIHAN RAYA KECIL N.27 RANTAU


P.U. (B) 124/2019
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA KECIL AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI NEGERI SEMBILAN BAGI BAHAGIAN PILIHAN RAYA N.27 RANTAU


P.U. (B) 126/2019
NOTIS PENENTUAN MUKTAMAD AFIRMATIF PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT PRODUK GULUNGAN RATA BESI ALOI ATAU KELULI BUKAN ALOI, DISADUR ATAU DISALUT ZINK, MENGGUNAKAN PROSES CELUPAN PANAS (GEGELUNG/KEPINGAN BESI BERGALVANI ATAU GEGELUNG/KEPINGAN KELULI BERGALVANI) YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM


P.U. (B) 125/2019
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 3(3) BAGI MAKSUD PILIHAN RAYA KECIL BAGI KERUSI DEWAN UNDANGAN NEGERI N.27 RANTAU DALAM NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 128/2019
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 60


P.U. (B) 127/2019
NOTIS PENENTUAN MUKTAMAD NEGATIF PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT PRODUK GULUNGAN RATA BESI ALOI ATAU KELULI BUKAN ALOI, DISADUR ATAU DISALUT ZINK, MENGGUNAKAN PROSES CELUPAN PANAS (GEGELUNG/KEPINGAN BESI BERGALVANI ATAU GEGELUNG/KEPINGAN KELULI BERGALVANI) YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM


P.U. (B) 129/2019
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 60


P.U. (A) 69/2019
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) 2019


P.U. (A) 70/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 6) 2019


P.U. (A) 71/2019
PERATURAN-PERATURAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (PENGIKLANAN) (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 130/2019
PELANTIKAN PENGERUSI SUATU BAHAGIAN MAHKAMAH PERUSAHAAN


P.U. (B) 131/2019
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 132/2019
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 133/2019
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 73/2019
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) (NO. 2) 2019


P.U. (A) 72/2019
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 134/2019
PEMBERITAHUAN ZON BEBAS (KAWASAN YANG DIISYTIHARKAN) 2019


P.U. (B) 135/2019
PEMBERITAHUAN ZON BEBAS (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2019


P.U. (B) 136/2019
PELANTIKAN PESURUHJAYA BANGUNAN DAN TIMBALAN PESURUHJAYA BANGUNAN BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (B) 137/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 74/2019
PERINTAH DUTI KASTAM (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 138/2019
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 75/2019
PERINTAH SYARIKAT (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2019


P.U. (B) 139/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 76/2019
PERATURAN-PERATURAN SYARIKAT (PERAKUAN AMALAN BAGI SETIAUSAHA) 2019


P.U. (A) 77/2019
KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) (PERBADANAN PUTRAJAYA) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 78/2019
KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 79/2019
KAEDAH-KAEDAH PENDAFTARAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2019


P.U. (B) 140/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 141/2019
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA SISTEM PENGKOMPUTERAN HAKMILIK STRATA


P.U. (B) 142/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 143/2019
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A) WAKTU MENGUNDI BAGI PILIHAN RAYA KECIL DEWAN UNDANGAN NEGERI N.27 RANTAU DALAM NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 144/2019
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (A) 80/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 7) 2019


P.U. (B) 145/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80009 MUKIM AMPANG


P.U. (B) 146/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 200431 MUKIM SETAPAK


P.U. (A) 81/2019
PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2019


P.U. (A) 82/2019
PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2019


P.U. (B) 147/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 148/2019
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN ANGGOTA LEMBAGA


P.U. (B) 149/2019
PEMBERITAHUAN PENUBUHAN RUMAH KEBAJIKAN


P.U. (A) 83/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 8) 2019


P.U. (A) 84/2019
PERINTAH PENAPISAN FILEM (LARANGAN) 2019


P.U. (B) 150/2019
PELANTIKAN ANGGOTA SURUHANJAYA PERSAINGAN


P.U. (B) 151/2019
PELANTIKAN PENDAFTAR


P.U. (B) 152/2019
ARAHAN KHAS MENTERI


P.U. (B) 153/2019
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 154/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 85/2019
PERINTAH DUTI KASTAM (LANGKAWI) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 86/2019
PERINTAH DUTI KASTAM (TIOMAN) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 87/2019
PERINTAH DUTI KASTAM (LABUAN) (PEMBATALAN) 2019


P.U. (A) 88/2019
PERINTAH DUTI EKSAIS (LANGKAWI) (PEMBATALAN) 2019


P.U. (A) 89/2019
PERINTAH DUTI EKSAIS (LABUAN) (PEMBATALAN) 2019


P.U. (A) 90/2019
PERINTAH DUTI EKSAIS (TIOMAN) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 91/2019
PERINTAH DUTI EKSAIS (PENGECUALIAN) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 92/2019
PERINTAH CUKAI JUALAN (PENGENAAN CUKAI JUALAN BERKENAAN DENGAN KAWASAN DITETAPKAN) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 93/2019
PERINTAH CUKAI JUALAN (ORANG YANG DIKECUALIKAN DARIPADA PEMBAYARAN CUKAI) (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 155/2019
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 156/2019
NOTIS MENGENAI PENYEMAKAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN


P.U. (B) 157/2019
SENARAI PEMEGANG LESEN INSURANS


P.U. (B) 158/2019
SENARAI PEMEGANG LESEN INSURANS YANG LESENNYA TELAH DIBATALKAN ATAU DISERAHKAN BALIK


P.U. (B) 159/2019
SENARAI BANK LABUAN DAN BANK PELABURAN LABUAN


P.U. (B) 160/2019
SENARAI PEMEGANG LESEN BANK LABUAN DAN BANK PELABURAN LABUAN YANG LESENNYA TELAH DIBATALKAN ATAU DISERAHKAN BALIK


P.U. (B) 161/2019
SENARAI BANK ISLAM LABUAN


P.U. (B) 162/2019
SENARAI PEMEGANG LESEN TAKAFUL LABUAN


P.U. (A) 94/2019
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) 2019


P.U. (B) 163/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 164/2019
NOTIS PEMULAAN PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT BESI ATAU KELULI BUKAN ALOI GEGELUNG GULUNGAN SEJUK, DENGAN KELEBARAN MELEBIHI 1300MM YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA, JEPUN, REPUBLIK KOREA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM


P.U. (B) 165/2019
NOTIS PEMULAAN KAJIAN SEMULA PENTADBIRAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT CELLULOSE FIBRE REINFORCED CEMENT FLAT DAN PATTERN SHEETS YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI THAILAND


P.U. (B) 166/2019
PENGECUALIAN DI BAWAH SEKSYEN 65U


P.U. (A) 95/2019
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (PELANJUTAN) 2019


P.U. (A) 97/2019
KAEDAH-KAEDAH RACUN MAKHLUK PEROSAK (PERAKUAN PENGENALAN) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 96/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 9) 2019


P.U. (A) 98/2019
KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PENDAFTARAN DAN PELESENAN) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 99/2019
PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (KESELAMATAN) 2019


P.U. (A) 100/2019
PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 101/2019
PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (FI DAN CAJ) (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 167/2019
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 538 BAGI BANDAR PUTRAJAYA


P.U. (A) 102/2019
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 2) 2019


P.U. (B) 168/2019
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN BAHAGIAN PILIHAN RAYA N.27 RANTAU, NEGERI SEMBILAN


P.U. (A) 103/2019
PERINTAH TENAGA BOLEH BAHARU (PINDAAN JADUAL) (NO. 2) 2019


P.U. (A) 104/2019
PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) (NO. 2) 2019


P.U. (B) 169/2019
ARAHAN KHAS MENTERI


P.U. (B) 170/2019
ARAHAN KHAS MENTERI


P.U. (B) 171/2019
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (B) 172/2019
NOTIS UNTUK MENGADAKAN PILIHAN RAYA KECIL AHLI DEWAN RAKYAT BAGI NEGERI SABAH BAGI BAHAGIAN PILIHAN RAYA P.186 SANDAKAN


P.U. (B) 173/2019
PEMBERITAHUAN DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(e) BAGI MAKSUD PILIHAN RAYA KECIL BAGI KERUSI DEWAN RAKYAT P.186 SANDAKAN DALAM NEGERI SABAH


P.U. (B) 174/2019
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SUBPERATURAN 3(3) BAGI MAKSUD PILIHAN RAYA KECIL BAGI KERUSI DEWAN RAKYAT P.186 SANDAKAN DALAM NEGERI SABAH


P.U. (B) 175/2019
PENENTUAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PILIHAN RAYA KECIL P.186 SANDAKAN


P.U. (A) 105/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 10) 2019


P.U. (B) 176/2019
ARAHAN KHAS MENTERI


P.U. (B) 177/2019
PENGGANTUNGAN PELAKSANAAN PERISYTIHARAN PENGUBAHAN HAD PELABUHAN BAGI PELABUHAN JOHOR BAHRU


P.U. (B) 178/2019
ARAHAN KHAS MENTERI


P.U. (B) 179/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 180/2019
PENETAPAN DI BAWAH SEKSYEN 6


P.U. (B) 181/2019
PELANTIKAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 45(5)


P.U. (A) 106/2019
PERINTAH PASPORT (PENGECUALIAN VISA KEPADA WARGANEGARA REPUBLIK ISLAM PAKISTAN) 2019


P.U. (B) 182/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 183/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 107/2019
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2019


P.U. (B) 184/2019
PEMBERITAHUAN PELANTAR BENUA (PENETAPAN BORANG DAN FI) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 108/2019
PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) (NO. 2) 2019


P.U. (A) 109/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 11) 2019


P.U. (B) 185/2019
PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (B) 186/2019
SENARAI KAUNSELOR BERDAFTAR


P.U. (B) 187/2019
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAGI PILIHAN RAYA KECIL N. 27 RANTAU


P.U. (A) 110/2019
PERINTAH MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2019


P.U. (B) 188/2019
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (A) 111/2019
PERATURAN-PERATURAN ANGKATAN TENTERA (ANGKATAN TETAP) (ORANG TINGGAL TUGAS DAN TIDAK HADIR TANPA CUTI) (BORANG YANG DITETAPKAN) 2019


P.U. (B) 189/2019
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA


P.U. (A) 112/2019
PERINTAH RACUN (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2019


P.U. (B) 190/2019
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA


P.U. (B) 191/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20012 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 193/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20062 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 192/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20013 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 194/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 51391 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 195/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 81241 MUKIM BATU


P.U. (B) 196/2019
SENARAI KAUNSELOR BERDAFTAR


P.U. (B) 197/2019
SENARAI KAUNSELOR BERDAFTAR


P.U. (B) 198/2019
SENARAI KAUNSELOR BERDAFTAR


P.U. (B) 199/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 113/2019
PERINTAH UMUR PERSARAAN MINIMUM (PENGECUALIAN) 2019


P.U. (B) 200/2019
PEMBERITAHUAN PEMBATALAN HAK PEMBIAK BAKA


P.U. (A) 114/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 12) 2019


P.U. (A) 115/2019
PERATURAN-PERATURAN PERTUBUHAN PELADANG (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 116/2019
PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN STRATA (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2019


P.U. (B) 201/2019
NOTIS DI BAWAH SUBPERATURAN 11(5A) WAKTU MENGUNDI BAGI PILIHAN RAYA KECIL DEWAN RAKYAT P.186 SANDAKAN DALAM NEGERI SABAH


P.U. (B) 202/2019
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA


P.U. (B) 203/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 204/2019
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 205/2019
PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PENASIHAT


P.U. (B) 206/2019
PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (B) 207/2019
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - SELANGOR


P.U. (B) 208/2019
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 2049 MUKIM BATU


P.U. (A) 117/2019
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN KE ATAS TERBITAN DEBENTUR RUNCIT DAN SUKUK RUNCIT) 2019


P.U. (B) 209/2019
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 480781 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (A) 118/2019
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN KE ATAS TERBITAN SUKUK) 2019


P.U. (B) 210/2019
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 2164 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 211/2019
NOTIS PEMULAAN PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT KELUARAN BATANG PENULANGAN KONKRIT KELULI YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK SINGAPURA DAN REPUBLIK TURKI


P.U. (B) 212/2019
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (A) 119/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 13) 2019


P.U. (B) 213/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 214/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PARLIMEN


P.U. (B) 215/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERLIS


P.U. (B) 216/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KEDAH


P.U. (B) 217/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KELANTAN


P.U. (B) 218/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - TERENGGANU


P.U. (B) 219/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PULAU PINANG


P.U. (B) 220/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERAK


P.U. (B) 221/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PAHANG


P.U. (B) 222/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SELANGOR


P.U. (B) 223/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (B) 224/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (B) 225/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 226/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - MELAKA


P.U. (B) 227/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - JOHOR


P.U. (B) 228/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (B) 229/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SABAH


P.U. (B) 233/2019
NOTIS PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN PILIHAN RAYA KECIL DEWAN RAKYAT BAGI P.186 SANDAKAN BAGI NEGERI SABAH


P.U. (B) 230/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SARAWAK


P.U. (B) 231/2019
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - PULAU PINANG


P.U. (B) 232/2019
SENARAI PEMEGANG LESEN


P.U. (A) 120/2019
PERATURAN-PERATURAN PERKHIDMATAN KUARANTIN DAN PEMERIKSAAN MALAYSIA (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2019


P.U. (A) 121/2019
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (NO. 2) 2019


P.U. (A) 122/2019
PERINTAH FI (PAS PENGGAJIAN, PAS LAWATAN (KERJA SEMENTARA) DAN PAS KERJA) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 123/2019
PERINTAH KASTAM (PAKAIAN SERAGAM) 2019


P.U. (B) 234/2019
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 235/2019
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (B) 236/2019
PENGECUALIAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 2A(2)


P.U. (A) 124/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 14) 2019


P.U. (A) 125/2019
PERINTAH INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2019


P.U. (B) 237/2019
PEMBERITAHUAN PENGECUALIAN DI BAWAH PERATURAN 31


P.U. (B) 238/2019
PEMBERITAHUAN PENGECUALIAN DI BAWAH PERATURAN 31


P.U. (B) 239/2019
PEMBERITAHUAN PENGECUALIAN DI BAWAH PERATURAN 31


P.U. (B) 240/2019
PEMBERITAHUAN PENGECUALIAN DI BAWAH PERATURAN 31


P.U. (B) 241/2019
PEMBERITAHUAN PENGECUALIAN DI BAWAH PERATURAN 31


P.U. (B) 242/2019
PEMBERITAHUAN PENGECUALIAN DI BAWAH PERATURAN 31


P.U. (A) 126/2019
KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (LARANGAN MENGENAI JENIS-JENIS KACA TERTENTU) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 127/2019
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (KAJIAN SEMULA PENTADBIRAN) 2019


P.U. (B) 243/2019
NOTIS PENENTUAN KAJIAN SEMULA PENTADBIRAN MUKTAMAD AFIRMATIF DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT KELULI ALOI DAN BUKAN ALOI GEGELUNG GULUNGAN SEJUK YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA, REPUBLIK KOREA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM


P.U. (B) 244/2019
NOTIS PENENTUAN KAJIAN SEMULA PENTADBIRAN MUKTAMAD NEGATIF DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT KELULI ALOI DAN BUKAN ALOI GEGELUNG GULUNGAN SEJUK YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA, REPUBLIK KOREA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM


P.U. (B) 245/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 246/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 128/2019
PERINTAH KASTAM (DUTI ANTI-LAMBAKAN) (PEMBATALAN) (NO. 2) 2019


P.U. (B) 247/2019
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN


P.U. (B) 248/2019
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN


P.U. (B) 249/2019
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 423 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (A) 129/2019
PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI BIOBAHAN API MALAYSIA (PERATUSAN ADUNAN DAN PENGGUNAAN MANDATORI) (PINDAAN JADUAL) 2019


P.U. (A) 130/2019
PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN SEMULA) 2019


P.U. (B) 250/2019
KOD PERLINDUNGAN PENGGUNA PENERBANGAN MALAYSIA (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 131/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 15) 2019


P.U. (B) 251/2019
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN ANGGOTA MAJLIS PERUNDINGAN GAJI NEGARA


P.U. (B) 252/2019
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA YANG DIPERTANDINGKAN DAN PENYATA PENGUNDIAN SELEPAS PENJUMLAHAN RASMI UNDI BAGI PILIHAN RAYA KECIL P. 186 SANDAKAN, SABAH


P.U. (B) 253/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 254/2019
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PENASIHAT


P.U. (A) 132/2019
PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN 2019


P.U. (B) 255/2019
PELANTIKAN ANGGOTA LEMBAGA - PEMBETULAN


P.U. (B) 256/2019
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (B) 257/2019
PELANTIKAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 6A(1A)


P.U. (B) 258/2019
NOTIS PELELONGAN AWAM DI BAWAH PERENGGAN 34(2)(b)


P.U. (A) 133/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 16) 2019


P.U. (A) 134/2019
PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 2) 2019


P.U. (A) 135/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 2) 2019


P.U. (A) 136/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 2) 2019


P.U. (A) 137/2019
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2019


P.U. (B) 259/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 138/2019
PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) (NO. 3) 2019


P.U. (A) 139/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 3) 2019


P.U. (A) 140/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 3) 2019


P.U. (A) 141/2019
PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 260/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 261/2019
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - NEGERI SEMBILAN


P.U. (A) 142/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 4) 2019


P.U. (A) 143/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) (NO. 4) 2019


P.U. (A) 144/2019
PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (SARAWAK) 2019


P.U. (B) 262/2019
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 263/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 14081 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 264/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 201552 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 265/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 201553 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 266/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 201554 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 267/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 145/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 17) 2019


P.U. (B) 268/2019
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - SARAWAK


P.U. (B) 269/2019
PELANTIKAN PENGERUSI MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN


P.U. (B) 270/2019
PELANTIKAN TIMBALAN PENGERUSI MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN


P.U. (B) 271/2019
PELANTIKAN ANGGOTA MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN


P.U. (B) 272/2019
PELANTIKAN ANGGOTA MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN


P.U. (B) 273/2019
PELANTIKAN PENGERUSI MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN


P.U. (B) 274/2019
PELANTIKAN TIMBALAN PENGERUSI MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN


P.U. (B) 275/2019
PELANTIKAN ANGGOTA MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN


P.U. (B) 276/2019
PELANTIKAN ANGGOTA MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN


P.U. (B) 277/2019
PELANTIKAN ANGGOTA MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN


P.U. (A) 146/2019
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (SKIM FELDA) (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 278/2019
PELANTIKAN PENGERUSI SUATU BAHAGIAN MAHKAMAH PERUSAHAAN


P.U. (A) 147/2019
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 4) 2019


P.U. (B) 279/2019
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (B) 280/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 25120 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 281/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 480930 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 282/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481523 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 283/2019
NOTIS PENYELESAIAN PENGAMBILALIHAN KAWALAN (KOPERASI GIAT MAJU BERHAD)


P.U. (B) 284/2019
PELANTIKAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 4(1)


P.U. (B) 285/2019
NOTIS DI BAWAH SUBSEKSYEN 64(4)


P.U. (B) 286/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20082 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 287/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80125 MUKIM AMPANG


P.U. (B) 288/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 480919 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 289/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 481106 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (A) 148/2019
PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) (NO. 2) 2019


P.U. (A) 149/2019
PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) (NO. 2) 2019


P.U. (B) 290/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 291/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 10000 BANDAR PUTRAJAYA


P.U. (B) 292/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2019 - PERLIS


P.U. (B) 293/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2019 - KEDAH


P.U. (B) 294/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2019 - KELANTAN


P.U. (B) 295/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2019 - TERENGGANU


P.U. (B) 296/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2019 - PULAU PINANG


P.U. (B) 297/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2019 - PERAK


P.U. (B) 298/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2019 - PAHANG


P.U. (B) 299/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2019 - SELANGOR


P.U. (B) 300/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2019 - WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (B) 301/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2019 - WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (B) 302/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2019 - NEGERI SEMBILAN


P.U. (A) 150/2019
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN [LEBUH RAYA PESISIRAN PANTAI BARAT (TAIPING–BANTING)] 2019


P.U. (B) 303/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2019 - MELAKA


P.U. (B) 304/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2019 - JOHOR


P.U. (B) 305/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2019 - WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (B) 306/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2019 - SABAH


P.U. (B) 307/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU PERTAMA TAHUN 2019 - SARAWAK


P.U. (A) 152/2019
PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 153/2019
PERINTAH HAD LAJU [LEBUH RAYA PESISIRAN PANTAI BARAT (TAIPING-BANTING)] 2019


P.U. (B) 308/2019
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (A) 154/2019
PERINTAH DUTI EKSAIS (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 155/2019
PERINTAH EKSAIS (PENGECUALIAN DARIPADA PELESENAN) 2019


P.U. (A) 156/2019
PERINTAH DUTI EKSAIS (PENGECUALIAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2019


P.U. (A) 157/2019
PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 158/2019
PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI PELANCONGAN (PERNIAGAAN PENGENDALIAN PELANCONGAN DAN PERNIAGAAN AGENSI PENGEMBARAAN) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 159/2019
PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (FI DAN CAJ) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 160/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 18) 2019


P.U. (A) 161/2019
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 5) 2019


P.U. (A) 162/2019
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 6) 2019


P.U. (A) 163/2019
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 7) 2019


P.U. (A) 164/2019
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PENGGAJIAN WARGA EMAS, BEKAS BANDUAN, ORANG DIPAROL, ORANG DISELIA DAN BEKAS PENAGIH DADAH) 2019


P.U. (A) 165/2019
PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) 2019


P.U. (B) 309/2019
PENETAPAN PEGAWAI YANG DIBERI KUASA


P.U. (A) 166/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 19) 2019


P.U. (B) 310/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80026 MUKIM HULU KELANG


P.U. (B) 311/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80914 MUKIM BATU


P.U. (B) 312/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 480925 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 313/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 314/2019
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA SANDAKAN, SABAH


P.U. (B) 315/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 316/2019
PELANTIKAN ANGGOTA LEMBAGA PENGAMPUNAN


P.U. (A) 167/2019
PERINTAH RACUN MAKHLUK PEROSAK (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2019


P.U. (A) 168/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 20) 2019


P.U. (B) 317/2019
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 318/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 169/2019
PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) (NO. 3) 2019


P.U. (B) 319/2019
PELANTIKAN TIMBALAN PENDAKWA RAYA


P.U. (A) 170/2019
PERINTAH RACUN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2019


P.U. (A) 171/2019
PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 320/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 321/2019
PELANTIKAN PENOLONG KANAN PENGARAH PERHUBUNGAN PERUSAHAAN


P.U. (B) 322/2019
PELANTIKAN TIMBALAN KETUA PENGARAH PERHUBUNGAN PERUSAHAAN


P.U. (B) 323/2019
PELANTIKAN PENGERUSI DAN TIMBALAN PENGERUSI LEMBAGA RAYUAN


P.U. (B) 324/2019
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (A) 172/2019
KAEDAH-KAEDAH INSTITUT AKAUNTAN MALAYSIA (KEANGGOTAAN DAN MAJLIS) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 173/2019
PERINTAH (PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO. 2) 2019) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 174/2019
PERINTAH (PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) (NO. 3) 2019) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 175/2019
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (SEKATAN KE ATAS KEBOLEHPOTONGAN FAEDAH) 2019


P.U. (A) 176/2019
PERINTAH DUTI EKSAIS (MINUMAN BERGULA) (BAYARAN) 2019


P.U. (A) 177/2019
KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PENDAFTARAN DAN PELESENAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2019


P.U. (A) 178/2019
KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PENGECUALIAN FI PENDAFTARAN AD VALOREM) (PEMBATALAN) 2019


P.U. (A) 179/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 21) 2019


P.U. (A) 180/2019
KAEDAH-KAEDAH PERHUTANAN NEGARA (WILAYAH PERSEKUTUAN) 2019


P.U. (B) 325/2019
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 8 - SEMENANJUNG MALAYSIA


P.U. (B) 326/2019
PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 8 - WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (A) 181/2019
PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2019


P.U. (B) 327/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 182/2019
PERINTAH INSOLVENSI (PEMOHON BAGI PENDAFTARAN PENAMA) 2019


P.U. (B) 328/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 183/2019
PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (PINDAAN) (NO. 2) 2019


P.U. (A) 184/2019
PERATURAN-PERATURAN PENERBANGAN AWAM (FI DAN CAJ) (PINDAAN) (NO. 2) 2019


P.U. (A) 185/2019
PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 329/2019
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 330/2019
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 186/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 22) 2019


P.U. (B) 331/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 187/2019
PERATURAN-PERATURAN PERIKANAN (PENGAWALAN SPESIES IKAN YANG TERANCAM) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 188/2019
PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN REPUBLIK DEMOKRATIK CONGO) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 189/2019
PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN REPUBLIK YEMEN) (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 333/2019
PELANTIKAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF


P.U. (B) 332/2019
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN PESURUHJAYA TANAH PERSEKUTUAN


P.U. (B) 334/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 201093 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 335/2019
PELANTIKAN PENOLONG PENDAKWA RAYA


P.U. (B) 336/2019
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (B) 337/2019
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - SARAWAK


P.U. (A) 190/2019
KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 191/2019
KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PEMERIKSAAN BERKALA, KELENGKAPAN DAN STANDARD PEMERIKSAAN) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 192/2019
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 2) 2019


P.U. (A) 193/2019
PERINTAH KEANGGOTAAN MAHKAMAH TINGGI (PESURUHJAYA KEHAKIMAN) 2019


P.U. (A) 194/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 23) 2019


P.U. (A) 195/2019
PERATURAN-PERATURAN WARISAN KEBANGSAAN (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2019


P.U. (A) 196/2019
PERINTAH FI (VISA SEMASA KETIBAAN) (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 338/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 339/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 340/2019
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (A) 197/2019
PERINTAH PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (DANA PAMPASAN PASARAN MODAL) (CARUMAN) (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 341/2019
PENJALANAN SEMENTARA FUNGSI-FUNGSI MENTERI


P.U. (A) 198/2019
PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA PUSAT BERTAULIAH) 2019


P.U. (B) 342/2019
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI BAHAGIAN 2409 MUKIM BATU


P.U. (B) 343/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 344/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 345/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA - PEMBETULAN


P.U. (A) 199/2019
KAEDAH-KAEDAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (PELABURAN DALAM INSTITUSI PENGURUSAN DANA) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 200/2019
PERATURAN-PERATURAN KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (INSTITUSI PENGURUSAN DANA) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 201/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 24) 2019


P.U. (A) 202/2019
PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) (NO. 2) 2019


P.U. (A) 203/2019
PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 346/2019
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 11537 MUKIM AMPANG


P.U. (B) 347/2019
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 348/2019
NOTIS PELANJUTAN TEMPOH MASA UNTUK MEMBUAT PENENTUAN AWAL


P.U. (A) 204/2019
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PENGGAJIAN ORANG HILANGUPAYA) (PINDAAN) 2019


P.U. (A) 205/2019
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 8) 2019


P.U. (A) 206/2019
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI BAYARAN PINJAMAN PENDIDIKAN PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL OLEH MAJIKAN BAGI PIHAK PEKERJA) 2019


P.U. (B) 349/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 350/2019
PELANTIKAN ANGGOTA SURUHANJAYA PERSAINGAN


P.U. (B) 351/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 81422 MUKIM BATU


P.U. (A) 207/2019
PERINTAH RACUN (PINDAAN SENARAI RACUN) (NO. 3) 2019


P.U. (A) 208/2019
PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN MINERAL (PENYATA PERANGKAAN) 2019


P.U. (B) 352/2019
NOTIS PEMULAAN PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT CELLULOSE FIBRE REINFORCED CEMENT FLAT DAN PATTERN SHEET YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK INDONESIA


P.U. (B) 353/2019
NOTIS PELELONGAN AWAM DI BAWAH PERENGGAN 34(2)(b)


P.U. (A) 209/2019
PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN PENUBUHAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ANTARA ASEAN – HONG KONG, CHINA) 2019


P.U. (A) 210/2019
PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA ORANG KURANG UPAYA) 2019


P.U. (A) 211/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 25) 2019


P.U. (B) 354/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PARLIMEN


P.U. (B) 355/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERLIS


P.U. (B) 356/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KEDAH


P.U. (B) 357/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KELANTAN


P.U. (B) 358/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - TERENGGANU


P.U. (B) 359/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PULAU PINANG


P.U. (B) 360/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERAK


P.U. (B) 361/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PAHANG


P.U. (B) 362/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SELANGOR


P.U. (B) 363/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (B) 364/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (B) 365/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 366/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - MELAKA


P.U. (B) 367/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - JOHOR


P.U. (B) 368/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (B) 369/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SABAH


P.U. (B) 370/2019
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - SARAWAK


P.U. (B) 371/2019
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (B) 372/2019
NOTIS DI BAWAH SEKSYEN 70


P.U. (A) 212/2019
PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN RANGKA KERJA KERJASAMA EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA ASEAN DAN CHINA) 2019


P.U. (B) 373/2019
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 213/2019
PERINTAH LEVI PELEPASAN (KADAR LEVI PELEPASAN) 2019


P.U. (A) 214/2019
PERINTAH LEVI PELEPASAN (PENGECUALIAN) 2019


P.U. (A) 215/2019
PERATURAN-PERATURAN LEVI PELEPASAN 2019


P.U. (B) 374/2019
PENETAPAN TARIKH EFEKTIF BAGI MENGENAKAN DAN MELEVIKAN LEVI PELEPASAN


P.U. (A) 216/2019
PERATURAN-PERATURAN LEVI PELEPASAN (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2019


P.U. (A) 217/2019
PERATURAN-PERATURAN KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (INSTITUSI PENGURUSAN DANA) (PINDAAN) 2019 - PEMBETULAN


P.U. (A) 218/2019
KAEDAH-KAEDAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (PELABURAN DALAM INSTITUSI PENGURUSAN DANA) (PINDAAN) 2019 - PEMBETULAN


P.U. (B) 375/2019
PEMBERITAHUAN PELUCUTHAKAN DEPOSIT


P.U. (A) 219/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 26) 2019


P.U. (B) 376/2019
NOTIS MENGENAI KEKOSONGAN JAWATAN YANG DIPILIH DALAM MAJLIS OPTIK MALAYSIA


P.U. (A) 220/2019
PERINTAH SES KAYU (PINDAAN) 2019


P.U. (B) 377/2019
PEMBERITAHUAN KELULUSAN TATAAMALAN INDUSTRI


P.U. (B) 378/2019
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (B) 379/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 380/2019
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA CUKAI BAGI PETAK ATAU BLOK SEMENTARA


P.U. (B) 381/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 221/2019
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) (NO. 3) 2019


P.U. (B) 382/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 383/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 384/2019
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 538 BANDAR PUTRAJAYA


P.U. (A) 222/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 27) 2019


P.U. (B) 385/2019
PELANTIKAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 45(5)


P.U. (B) 386/2019
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 387/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 1222 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 388/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 2974 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 389/2019
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 20001 PEKAN KEPONG


P.U. (A) 223/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 28) 2019


P.U. (B) 390/2019
NOTIS PELANJUTAN TEMPOH MASA UNTUK MEMBUAT PENENTUAN AWAL


P.U. (B) 391/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 224/2018
PERINTAH PERKHIDMATAN KEWANGAN (PENGECUALIAN) 2019


P.U. (B) 393/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2019 - PERLIS


P.U. (A) 225/2019
PERINTAH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN (PERSEMPADANAN BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA) (NEGERI SABAH) 2019


P.U. (B) 392/2019
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (B) 394/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2019 - KEDAH


P.U. (B) 395/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2019 - KELANTAN


P.U. (B) 396/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2019 - TERENGGANU


P.U. (B) 397/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2019 - PULAU PINANG


P.U. (B) 398/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2019 - PERAK


P.U. (B) 399/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2019 - PAHANG


P.U. (B) 400/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2019 - SELANGOR


P.U. (B) 401/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2019 - WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR


P.U. (B) 402/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2019 - WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (B) 403/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2019 - NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 404/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2019 - MELAKA


P.U. (B) 405/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2019 - JOHOR


P.U. (B) 406/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2019 - WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN


P.U. (B) 407/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2019 - SABAH


P.U. (B) 408/2019
NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2019 - SARAWAK


P.U. (B) 409/2019
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (A) 226/2019
PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 9) 2019


P.U. (A) 227/2019
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 29) 2019

Portal e-Warta Persekutuan merupakan portal rasmi bagi penyiaran semua perundangan persekutuan. Pewartaan secara atas talian ini akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut fasa. Fasa pertama yang meliputi pewartaan perundangan subsidiari, iaitu P.U.(A) dan P.U.(B), telah dilaksanakan mulai 26 April 2011. Fasa kedua yang merangkumi pewartaan semua perundangan yang diluluskan oleh Parlimen mulai bulan Mac 2011 telah dilaksanakan pada 2 Jun 2011. Perundangan persekutuan boleh dicapai dan dimuat turun secara percuma dari portal ini mulai 26 April 2011. Walau bagaimanapun, pengguna diingatkan bahawa perundangan yang dimuat turun dan dicetak dari portal ini bukanlah salinan Warta yang dicetak oleh Pencetak Kerajaan, iaitu Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB), sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Akta Tafsiran 1948 dan 1967 [Akta 388].

Warta Hari Ini

 

   Akta Utama

AKTA 813AKTA LEVI PELEPASAN 2019     
AKTA 812AKTA KEWANGAN 2018     
AKTA 811AKTA SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM DARAT (PEMBUBARAN) 2018     
lagi...   

   Akta Pindaan

AKTA A1602 AKTA PERTUBUHAN BELIA DAN PEMBANGUNAN BELIA (PINDAAN) 2019     
AKTA A1601AKTA PERIKANAN (PINDAAN) 2019     
AKTA A1600AKTA PERHIMPUNAN AMAN (PINDAAN) 2019     
lagi...   

Bilangan Pengunjung

570807

   Senarai P.U. (A)

P.U. (A) 227/2019PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA RUNCIT MAKSIMUM BAGI PETROL DAN DIESEL) (NO. 29) 2019
P.U. (A) 226/2019PERINTAH CUKAI PENDAPATAN (PENGECUALIAN) (NO. 9) 2019
P.U. (A) 225/2019PERINTAH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN (PERSEMPADANAN BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA) (NEGERI SABAH) 2019
lagi...   

   Senarai P.U. (B)

P.U. (B) 409/2019NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA 
P.U. (B) 408/2019NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2019 - SARAWAK 
P.U. (B) 407/2019NOTIS MENGENAI PEMERAKUAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2019 - SABAH 
lagi...   

two_letter_country_code : US
three_letter_country_code : USA
country_name : United States