English

Pengumuman


e-Warta Persekutuan
Portal rasmi e-Warta Persekutuan telah dilancarkan secara rasmi oleh Y.B. Dato’ Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz pada 26 April 2011 di Dewan Tan Sri Abdul Kadir Yusof, Jabatan Peguam Negara. Mulai 26 April 2011, perundangan subsidiari utama yang merangkumi P.U.(A) dan P.U.(B) boleh didapati dari portal ini.


Penyiaran Akta
Semua Akta yang diluluskan oleh Parlimen dalam bulan Mac 2011 boleh diakses menerusi portal ini mulai 2 Jun 2011.
Act A1475
AKTA LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (PINDAAN) 2015


Act A1503
AKTA PERBEKALAN 2016


Act 773
AKTA KEWANGAN 2015


P.U. (A) 59/2014
PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK KELAPA SAWIT) (NO. 2) 2014


P.U. (A) 65/2014
PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI) (MINYAK MENTAH PETROLEUM) (NO. 6) 2014


P.U. (B) 96/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 109/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 110/2014
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 117/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 129/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 167/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 168/2014
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 217/2014
PEMBERITAHUAN TEMPAT PERLINDUNGAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 42(1)


P.U. (B) 318/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 321/2014
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 322/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 374/2014
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 30/2015
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 56/2015
PELANTIKAN PEMERIKSA DOKUMEN


P.U. (A) 49/2015
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) 2015


P.U. (A) 114/2015
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 3) 2015


P.U. (A) 115/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 11) 2015


P.U. (A) 116/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 12) 2015


P.U. (A) 118/2015
PERATURAN-PERATURAN PASARAN MODAL DAN PERKHIDMATAN (FI) (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 249/2015
PENETAPAN DAN PEMBATALAN PENETAPAN DEPOH IMIGRESEN


P.U. (B) 260/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 261/2015
PENYATA DAN PERNYATAAN BELANJA PILIHAN RAYA - PERMATANG PAUH, PULAU PINANG


P.U. (B) 492/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 349/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 350/2015
PERISYTIHARAN RUMAH, BANGUNAN, KEPUNGAN ATAU TEMPAT ATAU MANA-MANA BAHAGIANNYA SEBAGAI TEMPAT TAHANAN


P.U. (A) 205/2015
PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN JENAYAH (TATACARA LEMBAGA PENASIHAT) (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 206/2015
PERATURAN-PERATURAN PENCEGAHAN KEGANASAN (ORANG TAHANAN) 2015


P.U. (B) 367/2015
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 50 PRESINT 1 BANDAR PUTRAJAYA


P.U. (A) 214/2015
PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA PELANCONG DARIPADA REPUBLIK CHINA (TAIWAN)) (PENGECUALIAN) 2015


P.U. (B) 371/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 216/2015
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) (NO. 5) 2015


P.U. (A) 217/2015
PERINTAH SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (TARIKH PELETAKHAKAN) 2015


P.U. (B) 376/2015
NOTIS PENENTUAN AWAL AFIRMATIF PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT GEGELUNG KELULI YANG DIPRACAT, DICAT ATAU DISALUT WARNA YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM


P.U. (B) 380/2015
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (B) 381/2015
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (B) 387/2015
PELANTIKAN ANGGOTA MAJLIS PERUNDINGAN GAJI NEGARA


P.U. (B) 388/2015
PENETAPAN DI BAWAH PERENGGAN 5(1)(b)


P.U. (A) 220/2015
PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN PENUBUHAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ANTARA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND) (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 389/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 390/2015
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 391/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 221/2015
PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA PELANCONG DARIPADA REPUBLIK RAKYAT CHINA) (PENGECUALIAN) 2015


P.U. (A) 223/2015
PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN NEGARA (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 397/2015
PERISYTIHARAN TEMPOH REHAT BAGI MAHKAMAH TINGGI DI MALAYA


P.U. (B) 398/2015
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 224/2015
PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN (NO. 2) (PINDAAN) (NO. 2) 2015


P.U. (A) 226/2015
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) (NO. 7) 2015


P.U. (A) 227/2015
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI EKSPORT) (PINDAAN) (NO. 3) 2015


P.U. (A) 228/2015
KAEDAH-KAEDAH MEMBAHARUI UNDANG-UNDANG (PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN) (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 229/2015
PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN NEGARA (PINDAAN) (NO. 2) 2015


P.U. (B) 399/2015
PENGECUALIAN DARIPADA SUBSEKSYEN 3(2)


P.U. (B) 400/2015
PENGECUALIAN DARIPADA PERENGGAN 5(1)(a) DAN (b)


P.U. (A) 230/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA CHERAS-KAJANG) (PINDAAN) (NO. 3) 2015


P.U. (A) 231/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-KARAK) (PINDAAN) (NO. 4) 2015


P.U. (A) 232/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA DUTA-ULU KELANG) (PINDAAN) (NO. 2) 2015


P.U. (B) 401/2015
PELANTIKAN PENDAFTAR


P.U. (A) 237/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA KORIDOR GUTHRIE) (NO. 2) (PINDAAN) (NO. 3) 2015


P.U. (A) 238/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA LINGKARAN LUAR BUTTERWORTH) (PINDAAN) (NO. 4) 2015


P.U. (A) 239/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SUNGAI BESI) (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 240/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA BARU PANTAI) (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 241/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PENYURAIAN TRAFIK LINGKARAN KAJANG) (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 406/2015
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 407/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 408/2015
NOTIS PENAMATAN PENGENAAN DUTI ANTI-LAMBAKAN YANG AKAN BERLAKU TERHADAP IMPORT POLYETHYLENE TEREPHTHALATE YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI THAILAND


P.U. (A) 250/2015
PERATURAN-PERATURAN PERIHAL DAGANGAN (HARGA JUALAN MURAH) (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 409/2015
FATWA DI BAWAH SEKSYEN 34


P.U. (B) 411/2015
PERATURAN-PERATURAN PERINDUSTRIAN NANAS (BANTUAN KEWANGAN UNTUK PEKEBUN-PEKEBUN) 1994 -TEMPOH PERMOHONAN BAGI GERAN PENANAMAN DAN GERAN PENANAMAN SEMULA


P.U. (B) 412/2015
PELANTIKAN ANGGOTA DAN ANGGOTA SILIH GANTI LEMBAGA


P.U. (A) 252/2015
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB)(PINDAAN) 2015


P.U. (A) 253/2015
PERINTAH BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN SURCAJ)(PINDAAN JADUAL KEDUA) 2015


P.U. (A) 254/2015
KAEDAH-KAEDAH INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR (PERJANJIAN BEKALAN AIR PUKAL) 2015


P.U. (B) 413/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PARLIMEN


P.U. (B) 414/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERLIS


P.U. (B) 415/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KEDAH


P.U. (B) 416/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - KELANTAN


P.U. (B) 417/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - TERENGGANU


P.U. (B) 418/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PULAU PINANG


P.U. (B) 419/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - PERAK


P.U. (B) 430/2015
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 52298 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 423/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN - WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA


P.U. (B) 424/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - NEGERI SEMBILAN


P.U. (B) 425/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - MELAKA


P.U. (B) 426/2015
NOTIS MENGENAI SIAPNYA PENYEMAKAN DAN PEMERIKSAAN -DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - JOHOR


P.U. (B) 433/2015
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 37793 MUKIM PETALING


P.U. (A) 255/2015
PERATURAN-PERATURAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN WANG (PERNIAGAAN PENGIRIMAN WANG) (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 435/2015
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 436/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 437/2015
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 438/2015
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 439/2015
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 440/2015
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2015 (NO. 3) YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (B) 441/2015
NOTIS DI BAWAH SUBSEKSYEN 70(2)


P.U. (A) 256/2015
PERINTAH PELEPASAN CUKAI DUA KALI (KERAJAAN REPUBLIK SLOVAK) 2015


P.U. (A) 257/2015
PERATURAN-PERATURAN AHLI GEOLOGI (PENDAFTARAN AHLI GEOLOGI) 2015


P.U. (A) 258/2015
PERINTAH DUTI EKSAIS (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 259/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 23) 2015


P.U. (A) 261/2015
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 6) 2015


P.U. (B) 444/2015
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA -TRIPLEX


P.U. (B) 445/2015
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - EXPERTISE


P.U. (B) 446/2015
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DUPLEX


P.U. (B) 447/2015
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - EXCITE


P.U. (B) 448/2015
AKTA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998 - PEMBETULAN


P.U. (B) 449/2015
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN DAN PEMBERIAN HAK PEMBIAK BAKA - DELIRADOST YELLOW


P.U. (B) 450/2015
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN VARIETI BARU TUMBUHAN - DEKZIDANE


P.U. (A) 263/2015
KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN) (KENDERAAN BARANGAN BERBAHAYA) 2015


P.U. (A) 264/2015
PERATURAN-PERATURAN HARTA PUSAKA KECIL (PEMBAHAGIAN) (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 451/2015
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 452/2015
REHAT BAGI MAHKAMAH PERSEKUTUAN


P.U. (A) 266/2015
PERINTAH PERBADANAN RRIM-CONSULT CORPORATION (PENGGULUNGAN DAN PEMBUBARAN) 2015


P.U. (B) 453/2015
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 455/2015
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 48664 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 456/2015
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 48665 MUKIM KUALA LUMPUR


P.U. (B) 457/2015
PENGECUALIAN DARIPADA SUBSEKSYEN 3(2)


P.U. (B) 458/2015
PENGECUALIAN DARIPADA PERENGGAN 5(1) (a), (b), (c), (d) DAN (e)


P.U. (A) 268/2015
PERATURAN-PERATURAN KASTAM (PINDAAN) (NO. 3) 2015


P.U. (B) 461/2015
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM


P.U. (B) 464/2015
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (B) 465/2015
PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA


P.U. (A) 269/2015
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (BANDARAYA KUALA LUMPUR) (NO. 2) 2015


P.U. (A) 270/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 24)2015


P.U. (A) 271/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 25) 2015


P.U. (A) 272/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI (NO. 26) 2015


P.U. (A) 273/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 27) 2015


P.U. (A) 274/2015
PERINTAH MESIN CETAK DAN PENERBITAN (KAWALAN HASIL PENERBITAN TIDAK DIINGINI) (NO. 28 )2015


P.U. (B) 469/2015
PENETAPAN LOKAP SEBAGAI TEMPAT PENGURUNGAN


P.U. (A) 275/2015
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PENETAPAN PERTUBUHAN PERBADANAN) (SENTUHAN BUDIMAN SDN. BHD.) 2015


P.U. (B) 470/2015
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 276/2015
KAEDAH-KAEDAH ARKITEK (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 277/2015
PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 278/2015
PERINTAH JAMINAN PINJAMAN (PERTUBUHAN PERBADANAN) (PEREMITAN CUKAI DAN DUTI SETEM) (NO. 4) 2015


P.U. (A) 280/2015
PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA PEMEGANG PASSPORT FOR PUBLIC AFFAIRS REPUBLIK RAKYAT CHINA) (PENGECUALIAN) 2015


P.U. (A) 281/2015
PERINTAH RACUN MAKHLUK PEROSAK (PENGECUALIAN) (PEMBATALAN) 2015


P.U. (B) 471/2015
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 472/2015
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 154 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 473/2015
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI SEKSYEN 31 BANDAR KUALA LUMPUR


P.U. (B) 474/2015
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 11664 MUKIM AMPANG


P.U. (A) 284/2015
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (ELAUN MODAL DIPERCEPAT)(KELENGKAPAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) (PINDAAN) 2015


P.U. (B) 475/2015
NOTIS PELANJUTAN TEMPOH MASA BAGI MEMBUAT PENENTUAN AWAL


P.U. (B) 476/2015
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 477/2015
AKTA KETERANGAN 1950 - PEMBETULAN


P.U. (A) 285/2015
PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) (NO. 7) 2015 - PEMBETULAN


P.U. (B) 480/2015
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (B) 481/2015
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 39875 MUKIM PETALING


P.U. (B) 482/2015
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 42782 MUKIM PETALING


P.U. (B) 483/2015
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM LOT 201178 MUKIM SETAPAK


P.U. (B) 484/2015
PELANTIKAN NOTARI AWAM


P.U. (A) 286/2015
PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG DI BAWAH PERJANJIAN RANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA KERAJAAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERTUBUHAN NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) (TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN) 2015


P.U. (A) 287/2015
PERINTAH HAD LAJU (PERSIMPANGAN BERTINGKAT SERI KEMBANGAN) 2015


P.U. (A) 288/2015
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (PERSIMPANGAN BERTINGKAT SERI KEMBANGAN) 2015


P.U. (B) 485/2015
PEMBERITAHUAN PEMBATALAN LESEN DI BAWAH SUBSEKSYEN 15(1)


P.U. (B) 486/2015
PELANTIKAN PEGAWAI INKUIRI DI BAWAH SEKSYEN 8


P.U. (B) 487/2015
PELANTIKAN PEGAWAI INKUIRI DI BAWAH SEKSYEN 9


P.U. (A) 289/2015
PERINTAH PERGIGIAN (PENGECUALIAN) 2015


P.U. (A) 290/2015
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PEMBEKALAN BERKADAR SIFAR) (PINDAAN) (NO. 2) 2015


P.U. (A) 291/2015
PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (PELEPASAN) (PINDAAN) (NO. 2) 2015


P.U. (B) 488/2015
PERISYTIHARAN OBJEK WARISAN (NO. 2) 2015


P.U. (B) 489/2015
PERISYTIHARAN OBJEK WARISAN (NO. 3) 2015


P.U. (A) 294/2015
PERINTAH PERGIGIAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2015


P.U. (B) 490/2015
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KEDUA TAHUN 2015 (NO. 4) YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (B) 491/2015
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2015 YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (A) 296/2015
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) (NO. 7) 2015


P.U. (A) 295/2015
PERATURAN-PERATURAN SARAAN HAKIM (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2015


P.U. (B) 493/2015
NOTIS PELANJUTAN TEMPOH MASA UNTUK MEMBUAT PENENTUAN AWAL


P.U. (A) 299/2015
PERINTAH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN (PERSEMPADANAN BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA) (NEGERI SARAWAK) 2015


P.U. (A) 302/2015
PERINTAH CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH (PENGECUALIAN) 2015


P.U. (A) 303/2015
PERINTAH DUTI SETEM (PENGECUALIAN) 2015


P.U. (B) 496/2015
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA


P.U. (B) 497/2015
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 498/2015
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN AHLI LEMBAGA PENASIHAT


P.U. (B) 499/2015
NOTIS PENETAPAN TAPAK SEBAGAI TAPAK WARISAN


P.U. (A) 312/2015
PERINTAH LEMBAGA LEBUH RAYA MALAYSIA (PERBADANAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR–FASA 2) (PINDAAN) (NO. 2) 2015


P.U. (A) 313/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA PANTAI TIMUR–FASA 1) (PINDAAN) (NO. 4) 2015


P.U. (A) 314/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA SHAH ALAM) (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 315/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA JURU-JALAN DUTA-BUKIT RAJA, LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KUALA LUMPUR-JOHOR BAHRU) (PINDAAN) (NO. 2) 2015


P.U. (A) 316/2015
PERINTAH JALAN-JALAN PERSEKUTUAN (PENGURUSAN PERSENDIRIAN) (PUNGUTAN TOL) (LEBUH RAYA UTARA SELATAN HUBUNGAN TENGAH DAN LEBUH RAYA KLIA) (PINDAAN) (NO. 2) 2015


P.U. (A) 317/2015
PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PENGGAL INSTITUSI PENDIDIKAN TAHUN 2016) 2015


P.U. (A) 318/2015
KAEDAH-KAEDAH CUKAI PENDAPATAN (POTONGAN BAGI PERBELANJAAN KE ATAS TERBITAN SUKUK) 2015


P.U. (A) 319/2015
PERATURAN-PERATURAN KASTAM (FI LESEN IMPORT KENDERAAN BERMOTOR) (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 320/2015
PERINTAH MAKMAL YANG DILULUSKAN 2015


P.U. (B) 502/2015
NOTIS MENGENAI DAERAH MENGUNDI DAN PUSAT MENGUNDI BAGI BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA PERSEKUTUAN DAN NEGERI BAGI NEGERI SARAWAK


P.U. (A) 321/2015
PERINTAH LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM (TARIKH PELETAKHAKAN) 2015


P.U. (B) 503/2015
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 322/2015
PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI KENDERAAN MOTOR PASANG SIAP YANG DIIMPORT) (BARU) (PINDAAN) 2015


P.U. (A) 323/2015
PERINTAH PASPORT (VISA KEPADA WARGANEGARA REPUBLIK SERBIA) (PENGECUALIAN) 2015


P.U. (B) 1/2016
PELANTIKAN PEMERIKSA KAWALAN KUALITI LEMBAGA


P.U. (B) 2/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (A) 1/2016
PERINTAH OPTIK (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2016


P.U. (B) 4/2016
NOTIS PENENTUAN AWAL NEGATIF PENYIASATAN MENGENAI KELUARAN GEGELUNG GULUNGAN PANAS YANG DIIMPORT KE DALAM MALAYSIA


P.U. (B) 5/2016
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DALAM STRUKTUR TAMBANG YANG SEDIA ADA - EXPRESS RAIL LINK SDN. BHD.


P.U. (B) 6/2016
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DALAM STRUKTUR TAMBANG YANG SEDIA ADA - KERETAPI TANAH MELAYU BERHAD


P.U. (B) 7/2016
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DALAM STRUKTUR TAMBANG YANG SEDIA ADA - RAPID RAIL SDN. BHD.


P.U. (B) 8/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 9/2016
NOTIS MENGENAI KEKOSONGAN JAWATAN YANG DIPILIH DALAM MAJLIS PERUBATAN MALAYSIA


P.U. (B) 10/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 11/2016
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN PESURUHJAYA TANAH PERSEKUTUAN


P.U. (B) 12/2016
PENETAPAN DI BAWAH PERENGGAN 5(1)(b)


P.U. (B) 13/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 4/2016
PERINTAH RACUN MAKHLUK PEROSAK (PENGECUALIAN) 2016


P.U. (B) 14/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 32/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 33/2016
PEMBATALAN PENETAPAN DI BAWAH PERENGGAN 5(1)(b)


P.U. (B) 34/2016
PENETAPAN DI BAWAH PERENGGAN 5(1)(b)


P.U. (A) 5/2016
PERINTAH BANTUAN BERSAMA DALAM PERKARA JENAYAH (REPUBLIK RAKYAT CHINA) 2016


P.U. (B) 35/2016
PERATURAN-PERATURAN PERIHAL DAGANGAN PEMBERITAHUAN TARIKH DAN JANGKA MASA BAGI JUALAN PADA HARGA JUALAN MURAH BAGI TAHUN KALENDAR 2016


P.U. (B) 36/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK KELAPA SAWIT MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 37/2016
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2015 (NO. 2) YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (A) 6/2016
KAEDAH-KAEDAH KENDERAAN MOTOR (PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 7/2016
KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (FI BAGI PERKHIDMATAN PEMERIKSAAN KENDERAAN MOTOR) 2016


P.U. (A) 8/2016
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PEMBERIKUASAAN UNTUK MEMUNGUT FI BAGI PERKHIDMATAN PEMERIKSAAN KENDERAAN MOTOR) 2016


P.U. (B) 38/2016
NOTIS MENGENAI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BAGI SUKU KETIGA TAHUN 2015 (NO. 3) YANG TELAH DIPERAKUI


P.U. (B) 41/2016
NOTIS PENENTUAN MUKTAMAD AFIRMATIF PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT GEGELUNG KELULI YANG DIPRACAT, DICAT ATAU DISALUT WARNA YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM


P.U. (B) 42/2016
NOTIS PENENTUAN AWAL NEGATIF PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN MENGENAI IMPORT KELULI ALOI DAN BUKAN ALOI GEGELUNG GULUNGAN SEJUK YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA, REPUBLIK KOREA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM


P.U. (B) 44/2016
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 38561 MUKIM PETALING


P.U. (B) 45/2016
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM LOT 41336 MUKIM PETALING


P.U. (A) 13/2016
PERATURAN-PERATURAN PERIKATAN RANGKUMAN KEWANGAN (KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN) 2016


P.U. (B) 46/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (B) 47/2016
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN ANGGOTA SURUHANJAYA PERSAINGAN


P.U. (A) 14/2016
PERINTAH INSTITUSI KEWANGAN PEMBANGUNAN (PINDAAN JADUAL PERTAMA) 2016


P.U. (A) 15/2016
PERINTAH INSTITUSI KEWANGAN PEMBANGUNAN (BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD) (UBAH SUAIAN) 2016


P.U. (A) 16/2016
PERATURAN-PERATURAN INSTITUSI KEWANGAN PEMBANGUNAN (SKIM OMBUDSMAN KEWANGAN) 2016


P.U. (A) 17/2016
PERATURAN-PERATURAN PERTUBUHAN PELADANG (PINDAAN) 2016


P.U. (B) 48/2016
PEMBERITAHUAN NILAI MINYAK PETROLEUM MENTAH DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 49/2016
PEMBERITAHUAN NILAI ISIRONG KELAPA SAWIT DI BAWAH SEKSYEN 12


P.U. (B) 50/2016
PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA


P.U. (A) 18/2016
KAEDAH-KAEDAH JURUUKUR BAHAN (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 19/2016
PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 21/2016
PERINTAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (PINDAAN JADUAL KETIGA) 2016


P.U. (A) 22/2016
PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016


P.U. (A) 23/2016
PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016


P.U. (A) 24/2016
PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016


P.U. (A) 25/2016
PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016


P.U. (A) 26/2016
PERINTAH PERIKANAN (PELANTIKAN PEGAWAI DIBERI KUASA) 2016


P.U. (A) 27/2016
PERINTAH KOPERASI (PENGAMBILALIHAN KAWALAN) (PELANTIKAN) 2016


P.U. (A) 28/2016
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENENTUAN HARGA MAKSIMUM) 2016


P.U. (A) 29/2016
PERINTAH KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN (PENANDAAN HARGA BARANGAN HARGA TERKAWAL) 2016


P.U. (A) 30/2016
PERINTAH KAWALAN BEKALAN (BARANG-BARANG KAWALAN) 2016


P.U. (A) 31/2016
PERINTAH HAD LAJU KEBANGSAAN (PEMBERHENTIAN SEMENTARA) 2016


P.U. (A) 32/2016
PERINTAH HAD LAJU TEMPATAN (JALAN PERSEKUTUAN) (LARANGAN MASA TERTENTU) 2016


P.U. (B) 51/2016
PELANTIKAN YANG DIPERTUA MAHKAMAH PERUSAHAAN


P.U. (B) 52/2016
PELANTIKAN PENGERUSI SUATU BAHAGIAN MAHKAMAH PERUSAHAAN


P.U. (B) 53/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80201 MUKIM BATU


P.U. (B) 54/2016
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT42878 MUKIM BATU


P.U. (B) 55/2016
PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN KETUA PENGARAH PIHAK BERKUASA


P.U. (A) 36/2016
PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2016


P.U. (A) 37/2016
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2016

Portal e-Warta Persekutuan merupakan portal rasmi bagi penyiaran semua perundangan persekutuan. Pewartaan secara atas talian ini akan dilaksanakan secara berperingkat mengikut fasa. Fasa pertama yang meliputi pewartaan perundangan subsidiari, iaitu P.U.(A) dan P.U.(B), telah dilaksanakan mulai 26 April 2011. Fasa kedua yang merangkumi pewartaan semua perundangan yang diluluskan oleh Parlimen mulai bulan Mac 2011 telah dilaksanakan pada 2 Jun 2011. Perundangan persekutuan boleh dicapai dan dimuat turun secara percuma dari portal ini mulai 26 April 2011. Walau bagaimanapun, pengguna diingatkan bahawa perundangan yang dimuat turun dan dicetak dari portal ini bukanlah salinan Warta yang dicetak oleh Pencetak Kerajaan, iaitu Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB), sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Akta Tafsiran 1948 dan 1967 [Akta 388].

Warta Hari Ini

 

   Akta Utama

AKTA 773AKTA KEWANGAN 2015     
AKTA 772AKTA KEBAJIKAN HAIWAN 2015     
AKTA 771AKTA SURUHANJAYA PENERBANGAN MALAYSIA 2015     
lagi...   

   Akta Pindaan

AKTA A1503AKTA PERBEKALAN 2016     
AKTA A1502AKTA INSTITUSI KEWANGAN PEMBANGUNAN (PINDAAN) 2015      
AKTA A1501AKTA BEKALAN ELEKTRIK (PINDAAN) 2015     
lagi...   

Bilangan Pengunjung

607219

   Senarai P.U. (A)

P.U. (A) 37/2016PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (LARANGAN PENGGUNAAN JALAN) (JALAN PERSEKUTUAN) 2016
P.U. (A) 36/2016PERINTAH JALAN PERSEKUTUAN (MALAYSIA BARAT) (PINDAAN) 2016
P.U. (A) 35/2016PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN (PENEPIAN FI KEPADA PELATIH DI PUSAT BERTAULIAH) 2016
lagi...   

   Senarai P.U. (B)

P.U. (B) 55/2016PELANTIKAN DAN PEMBATALAN PELANTIKAN KETUA PENGARAH PIHAK BERKUASA  
P.U. (B) 54/2016PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT42878 MUKIM BATU  
P.U. (B) 53/2016PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM BAGI LOT 80201 MUKIM BATU 
lagi...   

two_letter_country_code : US
three_letter_country_code : USA
country_name : United States